Kadem-i Şerif ol Şah-ı Resul

Ecdad, Resulullah'ın ayak izinden ayrılmadığını göstermek için O'nun ayak izlerini toplamış İstanbul'a...

Kadem-i Şerif ol Şah-ı Resul

Kadem-i Şerifler (Peygamberimizin ayak izleri)

N’ola tâcım gibi başımda götürsem dâim

Kadem-i nakşını ol Hazret-i Şâh-ı Resûl’ün

Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sâhibidir

Bahtiyâ durma yüzün sür kademine o gülün

Sultan I.Ahmed (mahlası Bahtî’dir)

Topkapı Sarayındaki ayak izlerinden birisi
Topkapı Sarayındaki ayak izlerinden birisi

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) mübarek ayak izi Kudüs’te Mescid-i Aksa içinde olduğu bütün Müslümanlarca bilinir. Bu iz bir kaya üzerinde mucizevî bir şekilde oluştuğu gibi orijinal bir vaziyette yerinde muhafaza edilmektedir. Bilindiği gibi bu ayak izinin Peygamber Efendimizin Miraca yükselirken Burak adındaki bineğe binerken oluştuğu anlatılmaktadır.

Topkapı Sarayı Müzesinde 6 tane Nakş-i Kadem-i Saâdet bulunmaktadır. İkisi tuğlanın üçü de taş üzerine çıkmış ayak izleridir. Bu taşlardan birinin üzerinde Peygamber Efendimizin Miraca çıkarken oluşan ayak izi olduğuna ait not düşüldüğüne dâir bilgileri Hilmi Aydın’ın “Hırka-i Saadet Dairesi ve Mukaddes Emanetler” adlı kitabından öğrenmekteyiz. Yine aynı kitapta Sultan I. Abdülhamid Türbesi’ndeki Kadem-i Şerîf’in Şam yakınlarındaki Kadem Köyünden Sadiyye tarikatı meşayihından Şeyh Muhammed Ziyâd Efendi tarafından İstanbul’a başının üzerinde getirildiği ve Samatya’daki Kadem-i Şerîf Tekkesine konulduğu ve ondan sonra da Sultan I. Abdülhamid Türbesine hediye edildiğini öğrenmekteyiz. Ayrıca Sultan I.Ahmed Han’ın Mısır’daki Sultan Kayıtbay’ın türbesindeki ayak izini İstanbul’a getirdiğini, daha sonra Peygamber Efendimizin onun rüyasındaki ikazı ile bu mukaddes eşyayı tekrar yerine gönderdiğiyle ilgili menkıbeyi hepimiz bilmekteyiz. İstanbul’daki türbelerde bu mübarek ayak izlerinden üç tanesi Ebu Eyyub el-Ensari (Eyüp Sultan), Sultan III.Selim ve Sultan I. Abdülhamid türbelerinde bulunmaktadır. Eskiden bu mübarek Kadem-i Saadetlerin muhafaza edildiği dolaplar misk-i amber kokuları ve nefis gül yağları ile kokulandırılır ve Salâvat-ı Şerîfeler getirilerek büyük bir saygı ile ziyâret edilmekteydiler. Sallallahu aleyhi vesellem.

Ebu Eyyub el-Ensari Türbesindeki ayak izi
Ebu Eyyub el-Ensari Türbesindeki ayak izi

Hz. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Türbesi

Ebu Eyyüb el-Ensari Hazretleri Türbesindeki ayak izini Peygamber Efendimize (s.a.v.) sevgisi çok coşkun bir padişah olan Sultan I.Mahmud Han koydurtmuştur. Ziyaretçilerin dua okuduğu salonda yer alan ayak izinin üstünde bununla ilgili ve Sultan I.Mahmud’un adının da geçtiği bir kitâbe vardır. 1144/1731-32 yıllarında kitâbe yerine konmuştur. Kitâbe ta’lik yazıyla yazılmıştır ve şöyledir; 

Ziyâretgâh-ı ümmet olmağa Sultan Mahmûd Hân

Makam-ı akdese vaz’eyledi bir kenz-i lâ yünsâ

Şerefyâb-ı kadem olsun deyû Eyyûb-i Ensârî

Mülûki şehe itdi türbeye züvvâr içün ihdâ

N’ola ger hissemend-i nakş-ı pây-i müctebâ ola

Alemdâr-ı Resûl-i Kibriyâ’dır ol cihad ârâ

Usât-ı ümmet içün koydu bir âsâr-ı istişfâ

O lâl-i pürhûde hırmân-ı şefâat mi ola hâşâ

Düşürdüm böyle bir mu’ciz nümâye-i hutayâ târih

Makamın buldu resm-i pây-ı Sultân-ı Resûl-ı hakka

Sultan III. Selim Türbesi'ndeki ayak izleri
Sultan III. Selim Türbesi'ndeki ayak izleri

Sultan III.Mustafa ve Sultan III.Selim Türbesi

Fatih-Laleli’deki Sultan III.Mustafa Türbesi’ndeki Nakş-i Kadem-i Saadet dolabı Sultan III.Mustafa’nın sandukasının tam karşısında caddeye bakan duvar üzerine monte edilmiş vaziyettedir. Dolap iki bölümden oluşmaktadır. Alt kısımda gümüş muhafazalı Peygamber Efendimizin (s.a.v.) mübarek ayak izleri bulunmaktadır. Üstteki bölüm de eskiden Sakal-ı Şerif’in muhafaza edildiği yer idi. Dolabın dış kısmı Edirnekâri tarzında süslenmiştir. Bu dolabı Sultan III. Selim 1800 yılında türbeye hediye etmiştir. Haluk Şehsuvaroğlu “Asırlar Boyunca İstanbul” adlı kitabında bu konuda geniş malûmatlar vermektedir.

Sakın taş sanma yâ hû gevher-i âlem bahâdır bu

Gel ey bîçâre yüz sür nakş-ı pây-i Mustafâ’dır bu

Sezâ arş-ı mu’allâ zînet-ârâ-yı makâm olsa

Zehi cây-ı mu’azzam mevk-i hâcet revâdır bu

Sultân III.Selîm (mahlası İlhâmî’dir)

Sultan I.Abdülhamid Türbesindeki ayak izi
Sultan I. Abdülhamid Türbesindeki ayak izi

Sultan I.Abdülhamid Han Türbesi

Fatih-(Eminönü) Bahçekapı’daki Sultan I.Abdülhamid Han Türbesi’ndeki Kadem-i Şerif ile ilgili Ayıntaplı Mehmed Münîb Efendi’nin “Asâr-ül hikem fî Nakş-ü Kadem” adlı eserinde bu Sultan I.Abdülhamid Türbesindeki Kadem-i Şerif’in nasıl bulunduğunun ve İstanbul’a gönderildiğinin hikâyesi anlatılmaktadır. Yine Tahsin Öz’ün “Hırka-ı Saadet Dairesi ve Emaneti Mukaddese” adlı kitabında da ve yine İhtifâlci Mehmed Ziyâ Bey’in “İstanbul ve Boğaziçi” adlı kitabında Kadem-i Şerîf’in Sultân I.Abdülhamid Türbesi’ne konmasıyla ilgili bilgiler vardır. Kadem-i Şerîf’in bulunduğu dolabın üstünde mermer bir kitâbe bulunmaktadır. Kitâbede şunlar yazılmaktadır:

 Oldu resm-i kadem-i Hazret-i Fahr-i Âlem

Tâc-ı vehhâc-ı ser-i cümle-i ehl-i îmân

O kademdir ki idip tayy-ı semâvât-ı ulâ

Menzil-i sidreye bastı şeb-i esrâda ayân

Sür yüzün acz ü niyâz-ıla edip istişfâ’

Olayım dersen eğer mahzar-ı afv u gufrân

Doğan Pur o güzel ayak izinin peşinde

YORUM EKLE
YORUMLAR
Osman DOST
Osman DOST - 13 yıl Önce

Peygamber sevgisini bu kadar güzel ve ince işleyen Ecdada sonsuz rahnmet olsun... Hey gidi Osmanlı! Senin bu inceliğinin bi yakalasak, o zaman kendimizi bulacağız. Muhabbetle doğan devlet Osmanlı......