Yahudi’nin melanet programı

"Yahudilerin neyin peşinde olduklarını, bir yönü ile Anadolu içerilerine kadar uzanan müstakbel Yahudi devlet haritası sarahatle ortaya koymak¬ta ve Yahudi, bu gayesine ulaşabilmek için bakınız yıllardan beri nerelere hulûl ile nasıl çalışmaktadır." Mustafa Müftüoğlu yazdı.

Yahudi’nin melanet programı

Sultan II. Abdülhamid Han devri olaylarının en mühimlerinden biri­nin Yahudilerin Filistin’e yerleşmek için giriştikleri faaliyet olduğunu, bu talep ve faaliyete karşı çıkan Abdülhamid Han’ın, “Böyle bir iskân, bizim için dindaşlarımızın idam hükmünü kabul etmektir.” diyerek teklif olunan milyonlarca altın “rüşvet”i elinin tersiyle itiverip teklif sahiplerini de hu­zurundan kovduğunu, bu hareketi, hassasiyeti, milletin hak ve hukukunu koruması dolayısıyla da Siyonist uşaklarınca tâc u tahtından olduğunu daha evvel tafsilatıyla incelemiştik. Bugün aynı mevzuya temasla yetmiş küsur yıllık olayların Abdülhamid Han’ı tekzip değil, nasıl teyit ettiğini izaha çalışacağız.

Yahudilerin neyin peşinde olduklarını, bir yönü ile Anadolu içerilerine kadar uzanan müstakbel Yahudi devlet haritası sarahatle ortaya koymak­ta ve Yahudi, bu gayesine ulaşabilmek için bakınız yıllardan beri nerelere hulûl ile nasıl çalışmaktadır. Okuyalım, Dünya Siyonist Teşkilatı’nın yirmi maddede topladığı pek ibretâmiz faaliyet (melanet) programını:

1. Genç nesilleri ahlâka mugayir telkinlerle ifsat etmeli; 2. Aile ha­yatını yıkmalı; 3. İnsanlara aşağı sınıflarla tahakküm etmeli; 4. Sanatı zayıflatarak edebiyatı müstehcen ve şehevî bir hâle sokmalı; 5. Mukadde­sata hürmeti yıkmalı, hürmetle anılan kimseler hakkında rezilane vaka­lar uydurmalı; 6. Hudutsuz bir lüks, baş döndürücü modalar icat etmeli, çılgınca sarfiyatı teşvik eylemeli; 7. Kalabalıkların vakitleri eğlenceler ve oyunlarla geçiştirilmen, herkes düşünmekten alıkonulmalıdır; 8. Müfrit nazariyelerle fikirler zehirlenmeli, gürültü ve kargaşalıklar meydana ge­tirmeli, ictimai sınıflar arasına kin ve itimatsızlıklar sokulmalıdır; 9. Aris­tokratlara müthiş vergiler koyarak onları bunaltmalı; 10. İş sahipleriyle işçiler arasını bozmalı, grevler, sabotajlar tertip ettirilmeli; 11. Yüksek tabakanın manevî kuvvetini her çareye başvurarak kırmalı; 12. Sanayiin ziraati ezmesine imkân vermeli, böylece köylü sınıfı ortadan kaldırılmalı­dır; 13. Saçma nazariyeler ortaya atarak halkı, gayrikabil-i tatbik fikirlerle dolambaçlı yollara sevk etmeli; 14. Hayat pahalılığı körüklemeli; 15. Bey­nelmilel meseleler ihdas ederek milletler arasına kin ve nefret tohumları serpmeli; 16. Milletlerin idaresini, tahsil ve terbiyeden mahrum kimse­lerin ellerine tevdî ettirmeli, 17. Bütün hükümet şekillerini değiştirme­li, birçok sırları ifşa etmeli; 18. Siyasî ve iktisadî buhranlarla servetleri mahvetmeli; 19. Malî istikrarı bozmalı, iktisadî krizleri çoğaltmalı, spe­külasyonlara, enflasyonlara yol açmalı, altını mahdut ellerde toplamalı, sermayeleri felce uğratmalı; 20. Hükümetlerin ölümlerini hazırlamalı, insaniyeti elem, ıstırap ve yokluk içine atmalıdır.

Yahudi melanetleriyle alakalı bu plan-program, Osmanlı İmparator­luğu’nun son yıllarında istihbarat teşkilatınca ele geçirilmişse de maalesef değerlendirilememiş ve oyundan, tertipten sonra 1948 yılında Filistin’de Yahudi devleti kurulmuş, o yıldan beri de Yahudiler bölgede çıbanbaşı olmuşlardır.

Müstakbel haritasını çoktan çizip gözü önüne koyan Yahudinin emellerini ve yukarıda görülen çalışma metodunu, bilip uyanık olmak hepimiz için kati bir vazifedir, unutmayalım!

Kaynak: Yalan Söyleyen Tarih Utansın, Sayfa: 324-326

Yayın Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 09:00
YORUM EKLE

banner19

banner36