Hz. Hüseyin'in kızları İstanbul'da medfun

Fatih’te Kocamustafapaşa’da, Sünbül Efendi Camii’nin avlusunda, halk arasında yaygın olarak 'Çifte Sultanlar' şeklinde tanınan Hz.Kerîmeteyn-i Muhteremeyn, kaynakların çoğunda Hazret-i Hüseyin (r.a.) Efendimizin kızları olarak geçmektedir.

Hz. Hüseyin'in kızları İstanbul'da medfun

Hazret-i Hüseyin’in kızları

Fatih’te Kocamustafapaşa’da, Sünbül Efendi Camii’nin avlusunda, Halk arasında yaygın olarak “Çifte Sultanlar” şeklinde tanınan Hz.Kerîmeteyn-i Muhteremeyn, kaynakların çoğunda Hazret-i Hüseyin (r.a.) Efendimizin kızları olarak geçmektedir. Bazı kitaplarda da Hz.Hüseyin’in oğlu Zeynelâbidîn’in kızları, yani torunları olduğu kayıtlıdır.

Fâtıma ve Sâkine kardeşler

Rivayete göre Çifte Sultanlar, Emevi zulmünden dolayı memleketlerini terk etmişler, İstanbul’u fethetmek üzere gelen ashab-i kiram ile birlikte orduya hizmet ederek buraya gelip, kabirlerinin bugünkü bulunduğu yerde ikamet etmişler. Dönemin Rum Tekfuru bu iki kardeşi, iki oğluna almak isteyip, cevap vermeleri için kırk gün mühlet vermiş. Ancak onlar bu işe razı olmamışlar, bu müddet zarfında ruhlarını kabzetmesi için Allah’a dua etmişler. Bu duaları kabul olunmuş ve kırk günün sonunda vefat etmişler. Onlarla beraber bulunan Hz.Cabir bin Abdullah’ın hanımı Daye Hatun tarafından gaslolunarak günümüzdeki mahale defnedilmişler.

Bir başka rivayete göre ise Kerbela Savaşı’ndan sonra, bu iki kardeş, esir pazarlarında satılarak Bizans’a gelmişler. İslam büyüklerinin kızları olduğu anlaşılınca buradaki manastıra konulmuşlar. İmparatorun kızı Katerina onlarla yakından ilgilenip Hıristiyan yapmak isterken kendisi Müslüman olmuş. Doğrusunu Allah bilir.

Kabri Sultan II.Mahmud yaptırmış

Etrafı demir şebeke ile çevrili kabir Sultan II.Mahmud Han tarafından yaptırılmış ve Sultan Abdülmecid Han zamanında tezhip olunmuştur. Şebekenin üzerinde, toplam on altı saç plaka vardır. Bunların üzerinde 1813 yılında Hattat Yesarizade Mustafa İzzet Efendi tarafından ta’lik hat ile yazılmış bir şiir vardır.

Bu meşhed kim ziyâretgâh-ı erbâb-ı muhabbetdir

Gubâr-ı anberîn-i köhl-i erbâb-ı basîretdir

Kafes Yâ Hû tehîdir sanma etrâfında bu câyın

Müşebbek âşiyân-ı tûtiyân-ı bâğ-ı cennetdir

Veren feyz ü şeref bu gülistân-ı cennet-âsâya

İki gül gonca-i  gülnihâl-i gülzâr-ı siyâdetdir

Şehîd-ı Kerbelâ Sultân Hüseyin’in durterânından

İki sultân medfûn olduğu bunda rivâyetdir

Bu câye ihtirâmı Gâzî Hân Mahmûd-ı Adlî’nin

Delîli yümn ü tevfîk ü saâdettir kerâmetdir

Bu cây-ı pâki tezyîn etmeden ol kutb-i devrânın

Murâdı hânedân-ı mefhar-ı kevneyne hürmetdür

O hâkân-ı kerâmet şân ü ârif şâh-ı âgâhın

Bu hidmetde muvaffak olduğı bî reyb ü minnetdir

Ola sad-sâl ma’mûr ü mu’ammer taht-ı âlîde

Vücûd-ı lâzimü’l-mevcûdu Mevlâ’ya emânetdir

Eser-i kilki dâî-i devlet

Yesârîzâde Mustafâ İzzet

Sene: 1227 (1812)

Doğan Pur haber verdi

YORUM EKLE
YORUMLAR
filiz kara
filiz kara - 3 yıl Önce

Selam olsun ehlibeyte