Gençlere eğitim desteği vakfımızın temel hedefi

Anadolu'da Kültür Sanat söyleşileri çerçevesinde Anadolu Eğitim, Kültür ve Bilim Vakfı genel başkanı Hayrullah Başer ile konuştuk.

Gençlere eğitim desteği vakfımızın temel hedefi

Dünya Bizim olarak, Anadolu'da kültürel alanda neler yapılıyor, bir canlılık/ hareketlilik var mı, böyle bir canlılık varsa bu ülke sathında bir kültürel "ayaklanma"ya/ şahlanışa vesile olabilir mi, bunları masaya yatıralım istedik. Ve Anadolu'daki vakıf ve derneklerin kapılarını çaldık. (“Anadolu'da Kültür Sanat” üst başlıklı bu söyleşi dizimizin gerekçesi: //www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=20544 )

Bu çerçevede merkezi Ankara'da bulunan ve çeşitli şehirlerde de temsilcilikleri bulunanAnadolu Eğitim, Kültür ve Bilim Vakfı genel başkanı Hayrullah Başer ile konuştuk.

Vakfınız/derneğiniz hangi amaçlarla, ne zaman, kimler tarafından kuruldu?

Vakıf senedinin 3. maddesinde ifade edildiği şekliyle vakfımızın amacı, “milli kültür ve manevi değerlerimizin korunması, yaşatılması ve çağın imkânlarından ve çağdaş araçlardan yararlanarak milli kültürümüzün araştırılması, zenginleştirilmesi, yurt içinde ve dışında tanıtılmasıdır. Vatanımıza ve Türk milletine bağlı, dürüst kişilikli, temiz ahlaklı gençlerin yetiştirilmesi, bunlara eğitim ve öğrenim dönemlerinde maddi ve manevi yardım ve katkılar sağlamaktır.

Gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında tüm Türk dünyasının kültür varlıklarının araştırılıp tanıtılması, yukarıda sayılan bütün bu alanlarda gerekli faaliyetlerde bulunmak açısından müesseseler kurmak, kurulmuş olanlarına iştirak etmek ve bunları desteklemek vakfın başlıca amacıdır” denilmektedir.

Bu amaçla Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim vakfı; yasal şartlarını tamamlayarak 2055 sayılı Resmi Gazete'de ilânı ile kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Köklü mazisi ve binlerce gönüllünün sevgi ve sempatisini kazanarak ulaştığı potansiyel ile “Anadolu Medeniyet Hareketi” hedefini çalışmalarının merkezine alarak faaliyetine devam etmektedir.

Kurumsal yapı olarak merkez teşkilatımız 40 kişiden oluşan karar organı Mütevelli Heyeti, 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu, 125 kişiden oluşan ve istişare organı olarak görev yapan Danışma Meclisi, ihtisas konusu ve mesleklere göre oluşan komisyonlardanİ taşra teşkilatımız ise şubeler ve temsilciliklerden oluşmaktadır.

Kurumunuzda ne tür kültürel/ sanatsal faaliyetler yapılmakta? Sürekli faaliyetleriniz neler?

Vakfımızın faaliyetleri genellikle meslek ve ihtisas komisyonları tarafından organize edilmektedir. Bunlar, hanımlar, gençler, eğitim, yayın, hukuk, sosyal faaliyetler komisyon birimleridir. Dikkat çeken önemli faaliyetlerimiz şöyle:

1. Konferans ve seminerler

Her hafta Cumartesi günleri “Cumartesi Sohbetleri” adı altında alanlarında uzman ve ihtisas sahibi kişilerle konulu konferans ve sohbetler düzenlenmektedir.

2. Sevgi toplumu ramazan buluşması

Geleneksel hale gelen ve beş yıldan beri devam eden, bu yıl altıncısı 15/22 Haziran 2015 tarihlerinde İzmir-Çeşme Family Club otelinde gerçekleşmekte olan “Sevgi Toplumu Ramazan Buluşması” faaliyetidir.

Yurdun dört bir tarafından ortalama 500-600 kişinin ailecek katıldığı bu program çok verimli ve güzel geçmektedir. Ramazan ayından iki gün önce başlatılan ve beş gün boyunca da Ramazana denk gelen günlerde; katılımcılar arasında tanışma programından sonra, nitelikli ve akademik kariyeri olanlarla konferanslar, çocuk ve gençlerin hazırladığı programlar, vakıfla ilgili değerlendirme toplantıları, sportif aktiviteler yanında, Ramazan ayının manevi atmosferi içinde sahur sohbetleri, toplu teravih ve vakit namazları, hatimler, dualarla dolu dolu bir hafta geçmektedir.

3. Akademisyenlerle Türkiye'nin 10 temel konusu üzerine çalışma

Vakfımız Danışma Meclisi, 24 Mayıs 2014 tarihli Türkiye’nin 10 temel konusu üzerinde çalışma yapılması tavsiye kararı almıştır. Bu konularda araştırma ve çalışma yapmak üzere 70 civarında akademisyen bir araya gelerek önemli bir çalıştayla proje çalışmasına start verilmiştir.

Bu çalıştayda Türkiye’nin 10 temel konusu belirlenmiş, hangi konuyu hangi akademik ekibin takip edip çalışacağı kararlaştırılmıştır. Buna göre “Çözüm Süreci” konusunda Prof. Dr. Talip Özdeş, “Türkiye’de Dini Hayat” konusunda Prof. Dr. Hayrani Altıntaş, “İslâm Coğrafyasının Jeopolitiği” konusunda Prof. Dr. Hilmi Demir, “Eğitim ve Kültür Politikaları” konusunda Prof. Dr. Hayati Akyol, “Yüksek Öğretim ve Bilgi Üretimi” konusunda Prof.Dr. Muhlis Özkan, “Sağlık ve Sosyal Politikalar” konusunda Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu, “İletişim ve Medya” konusunda Doç. Dr. İsmail Hakkı Nakilcioğlu, “Ekonomi” konusunda Ali Boğa ve Fatih Acar, “Hukuk ve Yargı Sistemi” konusunda Av. Ali Aydın, “Tarım Çevre ve Su Politikası” konusunda Prof. Dr. Yusuf Demir tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bir kısım raporlar sonuçlanma aşamasında, bir kısmı da halen çalışmalarını devam ettirmektedirler.

4. Medeniyet tasavvuru üzerine çalışma

Danışma Meclisi'nin bu yıl ele aldığı ve Mütevelli kararı ile vakfımızın “Anadolu Medeniyet hareketi” hedefi ile özdeşleşen bu kavramın bilimsel düşünce ekseninde ele alınması kararlaştırılmıştır. Bu konuda çalışma yapmak üzere genel başkan yardımcımız Şazeli Çügen, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof Dr. Hilmi Demir, Prof. Dr. Kaşif Okur, Doç. Dr. Necmettin Türinay, araştırmacı-yazar Turgut Şahin, araştırmacı yazar Abdülkadir Karaman, Diyanet İşleri Başkanlığından emekli uzman İbrahim Ural ve bürokrat Fethi Erdoğan seçilmişlerdir.

5. Bölge toplantıları

Vakfımızın ülke genelinde teşkilatlanmasını sağlamak ve vakıf dostlarımız ile dayanışmayı sağlamak amacıyla 30 il ve bölge toplantıları yapılmıştır.

6. İstişare toplantıları

Vakfımız müzakere ve istişareyi başarı ve gelişmenin asgari şartı olarak kabul eder. Gerek faaliyet kararlarını alırken, gerekse sorunların çözümünde birimlerimiz istişareye azami önem ve özen gösterirler.

7. İş birliği toplantıları

Vakıf olarak Araştırma Kültür Vakfı, İnfak Vakfı ve bir kısım sivil toplum dost kuruluşları ile aylık periyodik ve değişik zamanlarda bir araya gelinerek kurumlarımız arasında dayanışma ve iş birliğini geliştirici toplantılar yapılmaktadır.

Etkinliklerinize gençlerin katılımı ne düzeyde?

Gençlerin, vakıf çalışmalarımızda önemli bir yeri vardır. Gönüllülük esası içinde gençlerin vakıf faaliyetler içinde yer almaları, sosyal ve kültürel aktivitelerle milli kültür değerlerimizi özümsemiş şahsiyetler olarak yetişmelerine imkân sağlamaktadır.

Bu nedenle Vakfımız Danışma Meclisi 24 Mayıs 2014 tarihli toplantısında 2015 yılının “Gençlik Yılı” kabul edilmesini, bu yıl gençlik çalışmalarına daha çok yoğunluk verilmesi kararı almıştır.

Bu karar doğrultusunda vakfımız faaliyetlerinde aktif görev alan gençler, 13 Aralık 2014 günü Başkent Öğretmenevi'nde çok verimli ve mükemmel bir “Gençlik Çalıştayı” yapmışlardır. Bu çalıştayda, önce bu yıl konferans-panel, tanıtım-iletişim, kamp-gezi, kurultay, kişisel gelişim, sosyal faaliyetler alanlarında çalışma yapılması planlanmış, bu ana başlıklarda çalışma yapmak üzere gruplar (komisyonlar) oluşturulmuş, bu gruplar hemen orada bir araya gelerek, çalışma usul ve esaslarını belirlemişler ve ara vermeden çalışmalarına devam etmektedirler.

Gençlik Panel grubunun hazırladığı “İslamofobi” konulu panel 21 Mart 2015 Tarihinde Başkent Öğretmenevi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Yard. Doç. Dr. Necmettin Türinay’ın yönettiği bu panelde konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Talip Özdeş “Batı ve Dünyada İslâm Karşıtlığı”, Prof. Dr. Hilmi Demir “Radikalizm ve İslam”, Doç. Dr. Metin Aksoy da “Avrupa’da Yükselen Irkçılık ve İslamofobi” konularını ele almışlardır.

Bu yıl gençler konferanslar, seminerler, kamplar, geziler, kişisel gelişim ve sosyal faaliyetlerle birlikte ekim ayında Gençlik Kurultayı faaliyeti ile çalışmalarını devam ettireceklerdir.

Kurumunuzda gençlere çeşitli sorumluluklar da veriyor musunuz? Varsa, ne tür sorumluluklar alıyor gençler?

Vakfın temel amacının hedef kitlesi gençler ve onlara eğitim desteğidir. Vatana ve milletine bağlı, dürüst, kişilikli, temiz ahlâklı gençlerin yetişmesi, bunların eğitim - öğretim dönemlerinde başarıları için maddi ve manevi yardımda bulunulması vakfımızın temel amaçlarındandır. Bu amaçla gençler yurtlarımızda barındırılmakta, burs ve eğitim yardımı yapılmakta, konferanslar, seminerler, geziler ve spor etkinlikleri ile kişisel gelişimlerine destek sağlanmaktadır.

Matbu yayınlarınız (aylık bülten/dergi, kitap, vs.) var mı? Varsa neler?

Yayın komisyonumuz, her hafta hiç aksatmadan toplantılarını yaptığı Yayın Kurulu ile vakfımızın “Anahaberyorum İnternet gazetesi” yayın faaliyetini yakından takip etmekte, eğitim-kültür çalışmalarına kaynak metin oluşturmak için yayına hazır metinleri bülten, kitap ve broşür olarak vakıf adına yayınlamaktadır. Bu amaçla; yayın kurulunun olumlu görüşü alınarak Hasan Erden’in “Kur’an’ı Kerim ve Hz. Peygamber’e göre Çıkış Yolu” başlıklı kitabının vakıf yayını olarak bastırılması sağlanmıştır. Ayrıca Prof. Dr. Celal Kırca’nın “Hayatın İçinde Kur’an’ı Anlama” konulu makalelerini Eğitim Bülteni olarak yayınlanmıştır. Ayrıca yapmış olduğumuz önemli faaliyetler, konferans, panel ve toplantılar broşür olarak basılmakta, vakfımızı tanıtıcı materyal olarak değerlendirilmektedir.

İnternet siteniz var mı? Sürekli güncelleniyor mu?

Vakfımızın İnternet sitesi www.anadoluvakfi.org adresinde çalışmalarımızı yansıtmaktadır.

Taşrada faaliyet gösteriyor oluşunuzun artıları/ eksileri neler?

Taşrada Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sivas, Osmaniye, Yozgat ve Van illerinde şubelerimiz, Burdur-Gölhisar, Adıyaman, Aydın, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Kütahya, Kütahya-Simav, Denizli, Burdur ve Konya-Akşehir merkezlerinde temsilciliklerimiz olmak üzere 25 merkezde teşkilat birimimiz bulunmaktadır.

Tabii ki bu bizim potansiyelimizdir. Bu artıdır. Bunu harekete geçirebilmek, çalışmalarımızı ülke geneline yaymak önemlidir. Belki bunun hızını artırmak noktasında eksiler olabilir.

Şehrinizde kamu kurumlarıyla ortak faaliyetler de yürütüyor musunuz? Varsa neler?

Proje bazında hazırlıklarımız var, ancak hayata geçirebilmiş değiliz. Ancak akademisyenlerin hazırladığı projelerle kamu yöneticilerine bir perspektif sağlaması amaçlanmaktadır.

Şehrinize değer katma noktasında kendi kurumunuzu hangi noktada görüyorsunuz? Geliştirdiğiniz/yürüttüğünüz projeler var mı?

Yürüttüğümüz bir proje yok ancak vakfımız Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent konseyinde üye olarak temsil edilmektedir. Buradaki çalışmalara katkıda bulunmaktadır.

Özellikle yaptığımız konferanslar, seminerler, sosyal ve kültürel etkinliklerle sehrimizin sosyal-kültürel hayatına zenginlik sağladığı inancındayız.

Şu üç kavramın sizin için ne anlam ifade ettiğini birer cümleyle açıklayabilir misiniz?

Şehir : Medeniyetin merkezi şehirdir.

Kültür :Toplumu uzlaşma içinde yaşatan değerler bütünüdür.

Gençlik : Milletimizin geleceğinin teminatıdır. Asla ihmal edilmemelidir.

 

Kamil Büyüker konuştu

Yayın Tarihi: 15 Haziran 2015 Pazartesi 15:42 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2015, 11:21
YORUM EKLE

banner19

banner36