14
Mayıs 2020
Ramazan için okumalar: “Ağustos böceği bir meşaledir”

'Ama hiç bir zaman hiç bir yerde Sönmez tanrının yaktığı meşale İstersen bir böcekte olsun o meşale” Bu vurucu dizeler, Sezai Karakoç'un ilk kez 1988'de yayımlanan 'Ağustos böceği bir meşaledir” başlıklı şiirinden....

MAKALEYİ OKU
09
Mayıs 2020
Ramazan için okumalar: Fuzûlî’nin Kırk Hadis Tercümesi

Medeniyet tarihimizin tanıklık ettiği güzel geleneklerimizden biri de kırk hadis derlemeleri yazmaktır. İlk olarak hicrî ikinci asırda başlayan bu derlemelerin günümüze kadar gelen örnekleri mevcut. İsmet Özel'in Kırk Hadis'i buna...

MAKALEYİ OKU
28
Nis 2020
‘Geçmiş gibi cennetteki gül bahçelerinden’: Ali Ulvi Kurucu’nun Hatıralar’ının Beşinci Cildi Üzerine Notlar

Hâtırât okumak insanı başka bir insanın hayatına ortak eder. Bir diğer deyişle hâtırât yazarı kendi hayatını okura açarak tecrübelerini, hayat boyu yaptığı doğruları ve yanlışları paylaştığı gibi okuru kendi macerasına ortak...

MAKALEYİ OKU
16
Nis 2020
İslam tarihinde en çok konuşulan kadınlardan biri Râbia el-Adeviyye

İslâm tarihinde 'hakkında en çok konuşulan kadın kimdir?” sorusuna vereceğimiz cevapta ilk üç isim Hz. Hatîce, Hz. Âişe ve Hz. Fâtıma olurdu kuşkusuz. Bunlara bir dördüncüyü ekleyecek olsak bu, ismi 'dördüncü” anlamına...

MAKALEYİ OKU
01
Nis 2020
250 kelimede Oliver Laxe’in Mimosas filmi

Roger Garaudy'nin, İslam'a ulaşacak hayat yolculuğuna, Don Kişot'u rol model alarak başladığını biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Bir film izledim ve Don Kişot karakterinin anlam dünyası üzerine düşünürken Garaudy'nin...

MAKALEYİ OKU
27
Mar 2020
250 kelimede Murat Pay’ın ‘Mi‘râciyye: Saklı Mîras’ filmi

Mevlid kandillerinde Süleyman Çelebi'nin (ö. 1422) Vesîletü'n-necât isimli mevlidinin cami ve tekkelerde okunması gelenek olduğu gibi, 18. yüzyıl Osmanlısına geldiğimizde Kutbünnâyî Osman Dede'in (ö. 1729) himmetiyle, kendisinin...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2019
250 kelimede Hâris el-Muhâsibî’nin İrşat İsteyenler Risalesi

Tasavvufun teşekkül sürecinde kurucu isimlerden biri olan ve er-Riâye isimli eseriyle tanınan Muhâsibî çok sayıda risale kaleme almıştır. Risalelerinin bir kısmını talebesi Cüneyd-i Bağdâdî'nin sorduğu sorulara verdiği cevaplar teşkil...

MAKALEYİ OKU
17
Mayıs 2019
250 kelimede Abdullah Kartal’ın ‘Tasavvufun Oluşumu’ kitabı

İbnü'l-Arabî öncesi tasavvufunun başat müelliflerinden Kuşeyrî'nin bilgi teorisine göre ilme'l-yakin burhan, ayne'l-yakin beyan ve hakka'l-yakîn ise iyân/irfân alanına tekabül eder. Hakka'l-yakin bilgi alanı marifet...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2019
250 kelimede Ebû Saîd el-Harrâz’ın Risâleler’i

Tasavvufun en kritik döneminde ve en önemli merkezinde, III. asırda Bağdat'ta yaşamış bir sûfî olan Harrâz ekseriyetle fenâ-bekā teorisinin kurucusu olarak bilinir. Erken dönemde fenâ kavramı neredeyse tevhîdle ve dolayısıyla tasavvufla...

MAKALEYİ OKU
24
Nis 2019
250 kelimede Hakîm Tirmizî’nin Kalbin Anlamı kitabı

Tasavvuf, III.-IV. asırlarda, özellikle Bağdat'ta ve ikincil olarak Horasan'da teşekkül etmiş bir din ilmidir. III. asrın sonuyla IV. asrın başında Horasan tasavvufunu, hikmet hareketini temsil eden ilk isimse Hakîm Tirmizî'dir...

MAKALEYİ OKU
19
Nis 2019
250 kelimede İbn Arabî’nin Allah Kimleri Sever kitabı

Fütûhât ve Fusûs'uyla havâssa hitap eden ve çoğunlukla bu yönüyle tanıdığımız İbnü'l-Arabî'nin kısa hacimli ve genel okuyucu kitlesine hitap eden risaleleri de vardır. Allah Kimleri Sever? başlığıyla hazırlanan bu eser...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2019
250 kelimede Hacı Bayram Başer’in Şeriat ve Hakikat kitabı

Tasavvufun tarihî gelişimi hep merak edilmiş, 'mahiyeti” ve 'menşei” üzerine her düzeyden çeşitli sorular her zaman sorulagelmiştir. Bu sorulara şimdiye kadar farklı cevaplar verilmiş olmakla beraber -anahatlarıyla- bir zühd yani...

MAKALEYİ OKU
02
Nis 2019
250 kelimede Yusuf Turan Günaydın'ın Sûfi ve Kitap'ı

Sûfîlerin kitaplarla ilişkisi, Kitap'la olan ilişkilerinin bir açılımıdır. Kitâbullah'ı, tekvînî kitap olan kâinâtı ve küçük kâinât -veya diğer bir bakış açısıyla asıl büyük kâinât- olan insan kalbinin  ...

MAKALEYİ OKU
27
Mar 2019
250 kelimede Reynold A. Nicholson’ın Tasavvufun Menşei Problemi kitabı

Müsteşriklerin İslam araştırmalarına katkıları -eleştirilerimizi saklı tutarak- müsellem bir vâkıa. Bunlarında başında ise tasavvuf araştırmaları geliyor. Bazı kayıp metinlerin keşfi, yazma eserlerin tahkikli neşri/tercümesi gibi faaliyetlerle...

MAKALEYİ OKU

banner36