Dünyaya rağbeti Allah'ın emri kadarıncaymış

On iki imam hazeratının onuncusu Hz. İmam Ali Naki, hicretin 214. senesinde Medine-i Münevvere'de âlem-i dünyayı şereflendirmiş. Hz. İmam Ali Naki; ahlak, ilim, takva ve secaat itibarıyle çağının ulularındanmış. Ahmed Sadreddin yazdı.

Dünyaya rağbeti Allah'ın emri kadarıncaymış

 

 

Hususiyetleri ve Ümmet-i Muhammed'in gönüllerindeki kıymetleri bakımından eşsiz ve benzersiz olan, on iki imam hazeratının onuncu halkası Hz. İmam Ali Naki Efendimizdir. Hz. İmam, hicretin 214 senesinde dünyayı teşrif etmiş. Üstün erdemleri yönünden zamanının yektalarından olan Hz. İmam Ali Naki, takva üzere yaşayışı örnek alınan ilim ve hikmet menbaı imiş.

Hz. İmam Ali Naki Efendimizin faziletini ifade için kendisine verilen çeşitli lakablarından bazıları şunlardır: “Hâdî”, “Mütevekkil”, “Nâsih”, “Nakî”, “Münakkî”, “Murtazâ”, “Fakih”, “Emîn”, “Tayyîb”dir. Halk arasında en bilinen lakabı ise, “Hâdî” ve “Nakî”dir. Samerra'nın Asker mahallesinde ikamet etmesi dolayısıyla da “Askerî” nisbesiyle de anılırmış.

Dünya için ahiret, ahiret için de dünya satılmaz

On iki imam hazeratının her biri Hz. Fatıma (r.a.) ve Hz. Ali (k.v) evladından oldukları için seyyiddirler. Yani şecereleri, pak nesebleri Hz. Peygamber Efendimize dayanmaktadır. Bu sebeple zaman zaman kendilerine “Peygamber evladı” da denmiştir. Hz. İmam Ali Naki Efendimiz, dünya işlerini hafif tutar ve geriye kalan zamanını ibadete ayırırmış. Dünyaya rağbeti, Allah'ın emri miktarınca imiş. Zira dünya için ahireti, ahiret için dünyayı terketmek, bizzat Rasulullah Efendimiz tarafından şiddetle yasaklanmıştır.

Tasavvuf ehlinin dönemindeki ilticagâhı olan Hz. İmam Ali Naki Efendimiz, Kitâb-ı Kerim'in batınî manalarından haber verir, kalpleri Allah'a yaklaştırır, sohbetinde bulunanları nefsinin şerlerine karşı uyarırmış. Hz. İmam Ali Naki Efendimizin, kendisinden sonra on iki imam hazeratının, on birincisi olacak olan Hasan-ı Askeri, Hüseyin ve Cafer adında üç oğlu ve Aişe adında da bir kızı olmuş.

Ümmet-i Muhammed'e hizmet etti

Hz. İmam Ali Naki Efendimiz, manevi rehberliğinin yanı sıra maddi sıkıntıda bulunanların da müşkülünü halleder, onların borçlarını ya bizzat kendisi öder ve ya hayır sahiplerini bu işte kullanırmış. Saadetli ömrü müddetince Ümmet-i Muhammed'e birçok konuda hizmet eden Hz. İmam Ali Naki Efendimizden çeşitli olağanüstü haller de zuhur etmiş.

Allah'ın sadık ve sevgili kullarına ikramı olan bu haller, kimilerince inkâr edilir, kimisi ise mesafeli durur. Tarik-ı Nakşibendiyye'nin ulularından olan Hz. Molla Cami'nin “Şevahidü'n Nübüvve” adlı eserinde, bu olağanüstü haller anlatılmaktadır. Meraklısı oraya müracaat edebilir.

Hz. İmam Ali Naki Efendimiz, her anı bir ders niteliğinde olan dünya hayatı, Bağdat'ın Samerra nahiyesinde, hicretin 254. senesinde son bulmuş, âlem-i ahirete irtihal eylemiş. Allah cümlemizi şefaatlerine nail eylesin. Âmin.

 

Ahmed Sadreddin yazdı

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2017, 14:06
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26