Bu albüm listeleri sarsamayacak!

Musikinin de bir edep işi olduğunu belirten Kâmil Yeşil, Ömer Faruk Belviranlı'nın albümünden söz açıyor..

Bu albüm listeleri sarsamayacak!

İbn Arabî Hazretleri musikinin temelini, âlem-i ervahta iken ruhlarımızın muhatap olduğu “Elestübirabbiküm” hitabına, o ilahi sese dayandırır. Ona göre Rabbimizin ruhlara tevcih ettiği “Elestü birabbiküm?” soru cümlesinin çıkardığı ahenk ve ihtizaz ile insanlar o güzel sese âşık olmuş ve yeryüzünde o ahengi yakalamanın peşine düşmüştür. Yeryüzündeki bütün güzel sesler, ahenkler o ilk cümlenin güzelliğinden bir neşve taşır.

Hak Dost Diyen Dillere Selam Olsun, Ömer Faruk Belviranlı, Dr. Ali Kemal Belviranlı’nın eserleri
(+)

Hissetmek ve hissettirmek aslolan…

Tarihçiler de musikinin kaynağını din olarak gösterir. İbadet maksadıyla okunan kutsal metinler aynı zamanda kendine özgü bir usûl ve makamı barındırır. Bu usûl ve makamın ilk şartı ses ve musikiye özgü kurallar değil; aşk, şevk, samimiyet ve ihlâstır. Candan okunan bir aşır, bir mevlit, ilahi, kaside veya naat, musiki kurallarını aşan bir vecd verir. Zikir, dua, salavât, ezan, salâ(h) gibi metinlerin etkisi, anlama eşlik eden samimi sesten doğar.

Davut peygamberin Zebur âyetlerini okurkenki hali, Bilal-ı Habeşî Hz.lerinin ezanları, Rabbimizin, Efendimiz aleyhisselama bildirerek Ubey b. Kâb’ın Beyyine suresini okumasını istemesi; hep bu ihlâs, hissetmek ve hissettirmek ile ilgilidir. Mevlânâ Hazretleri’nin Mesnevi’ye “Bişnev/Dinle” ile başlaması da yine musiki ve ney ile ilgili bir husustur.

Ali Kemal Belviranlı
(+)

İcra ve usul yerini şova mı bıraktı?

Dinin beslediği bir sanat olarak musiki, yüzyıllarca terennüm ettiği ilahîlikle aynı zamanda birçok kişiye hidayetin vesilesi olmuştur. Itrî’nin bestelediği Tekbir ve Salavât bütün İslam âlemini ortak bir ahenkte birleştirir. Bundan dolayı tekke ve zaviyelerin kapatılmasından olumsuz olarak en çok etkilenen alanlardan biri Türk Tasavvuf Musikisi olmuştur. Bundan böyle tasavvuf edebiyatı ikinci bir Şeyh Galip yetiştiremeyecek, tasavvuf musikisi de kurumsal olarak icra ve usûlden mahrum kalacak; ilahiler, naatler, kasideler, pop ve rock gibi Batı usulü icralarla tanınmaz hale gelecektir. Ne yazık ki özel televizyon ve radyolar bu aşınmayı yaygınlaştırmıştır. Artık samimiyetten, icradan, usûlden değil, şovdan söz edilmektedir.

İşte bu hengâmede bazı sesler biraz olsun bizi rahatlatıyor. Bu ümit verici çalışmalardan birini Ömer Faruk Belviranlı yaptı. “Hak Dost Diyen Dillere Selam Olsun” adıyla çıkan CD’de Ömer Faruk Belviranlı, Dr. Ali Kemal Belviranlı’nın eserlerini seslendiriyor.

Ali Kemal Belviranlı zarif bir zattı

Allah rahmet eylesin, Ali Kemal Belviranlı, çok yönlü, adeta on parmağında on marifet olan bir insandı. Osmanlı Türkçesi’ni en iyi bilen kişilerden biri olarak kurduğu Nedve Yayınları arasında Osmanlı Türkçesi’ni öğrenmeyi kolaylaştıran eserler çıkarmış, İslam medeniyetinin en önemli unsurlarından olan aruz ölçüsü ile yakından ilgilenmiş, hat ve musiki ile uğraşmıştır. Bendeniz hat zevkini önce onun çalışmalarından aldım.

Öyle sanıyorum ki Ali Kemal Belviranlı, bu zevki Sami Efendi Hazretlerinin el yazılarından almıştır. Üstadımızın el yazılarını görenler, onun tam bir hat ustası olduğu konusunda ittifak ederler. Bir harf ki onunla Kur’an ve Hazreti Peygamberin sözleri yazılmaktadır; elbette ki en güzel şekilde yazılmalıdır. Sami Efendimiz işte böyle düşünürdü. Bu anlayışın arka planında da “Allah güzeldir, güzeli sever” kaidesi vardır.

Hak Dost Diyen Dillere Selam Olsun, Ömer Faruk Belviranlı, Dr. Ali Kemal Belviranlı’nın eserleri
(+)

Hem bestekâr hem hanende

Merhum Dr. Ali Kemal Belviranlı, hat sanatının yanında tasavvuf musikisi ile de ilgilenmiş ve besteler yapmıştır. Kaside-i Bürde’yi usulüyle okuduğu kaset ne yazık ki elimizde değil. Aynı zamanda bir icracı olan Dr. Belviranlı, hatmihaceganlarda ihvanı coştururdu. Sami Efendi Hazretlerinin, sohbetlerinde genel olarak aşır okuttuğunu, ancak Dr. Belviranlı’nın bulunduğu meclislerde ondan da bir iki kaside, münacat, ilahi dinlediğini biliyoruz.

İşte bu eserlerden yapılan bir seçme olmuş Ömer Faruk Belviranlı’nın çalışması. Eserdeki güftelerin Ali Ulvi Kurucu gibi muhiplere ait olmasının yanında, Es’ad Erbilî Hazretleri’nin ateş redifli bir gazeli var ki Ali Nihat Tarlan, bu gazel ve diğer eserler için Es’ad Efendi’nin Şeyh Galip kadar kuvvetli bir şair ve aşk eri olduğunu söylüyor:

Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nev-bahâr ateş    

Gül âteş bülbül âteş sünbül âteş hâk ü hâr ateş          

Şuâ'-ı âfitâbındır yakan bi'l-cümle uşşâkı       

Dil âteş sîne âteş hem dü çeşm-i eşk-bâr âteş

Hayâl-i şem'-i rûyinle aceb mi yansa cân u dil  

Nigârım gel de gör kalbimde âteş âh u zâr âteş   

Ne mümkün bunca âteşle şehîd-i ışkı gasl etmek

Cesed âteş kefen âteş hem âb-ı-hoş-güvâr âteş                            

Ben el çektim safâ-yı hatır u ârâm-ı canımdan    

Safa âteş cefâ âteş firar âteş karâr âteş

Ne yapsam bu dil-i mahzunu mesrur eylemem şahım      

Gam âteş gam-güsâr âteş temennâ-yı mesâr âteş            

Ümid-i afiyet besler mi Es'ad yârdan hâşâ                

Saçar oldukça gözden ol nigâr-ı gül-i zâr âteş

"

Ömer Ziya Belviranlı

Selçuklu Belediyesi de destekledi!

Albümdeki güftelerin bir kısmı da Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.leri’nin kasidelerinden, Yunus Emre ve Eşrefoğlu Rumi Hz.leri’nin ilahilerinden seçilmiş. Gönüllere aşk ve vecd veren eserde Konya/Selçuklu Belediyesi’nin de katkısı olmuş. Ne diyelim, söyleyenlerin ve katkıda bulunanların yüreğine sağlık… Dr. Ali Kemal Belviranlı ağabeye de rahmet olsun.

 

 

Kâmil Yeşil hem dinledi hem yazdı

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2010, 18:49
banner12
YORUM EKLE
YORUMLAR
melami
melami - 9 yıl Önce

http://video.aol.ca/video-detail/tecella-y-cemalinden-mer-faruk-belviranl/4126115172/?icid=VIDLRV07

Sami Okımuşlar
Sami Okımuşlar - 2 yıl Önce

Kendisini, bir baba dostu ve bizzat hastası olarak tanımak ve istifade etmek nasip oldu... Sergilediği mümin ve muvahhid hayatı ile, özellikle gençlerimizin tanımasını o kadar çok isterim ki... Bu vesileyle size ve yazarımıza minnettarım. Rabbim kabrini Cennet, makamını ali eylesin. Ruhaniyetine selam olsun...

banner19

banner13