Okuruz ama mütercimi kim, kim bakar?

Hanifi Akın’ın, ilk tercüme eseri yayınlandıktan sonra, ilim öğrenme ve öğrendiği ilmi sunma aşkının verdiği sonsuz güvenle yeni çevirileri peşpeşe gelmiş..

Okuruz ama mütercimi kim, kim bakar?

 

Mütercim Hanifi Akın, dilin verdiği nimetten, Allah’ın lütfu ve inayeti ile kültür ortamına ve din bilgisinin ders halkaları tarzında işletildiği medreselerde okutulmak üzere ortaya yeni eserler koymaya devam ediyor. Bununla birlikte, yıllar yılı gazete, dergi, mecmua vs. adına, röportaj, söyleşi için bir tek kişi olsun onu hatırlayan, soran olduğunu pek sanmıyorum.

Şahsiyetiyle yakından ilgili bu durum için söylenecek pek bir söz yok. Çünkü o, ilahiyatçı-yazar olduğunu şimdiye kadar kimseciklere söylemiş, duyurmuş değil. Tercümeleri üzerine konuşanlar dahi, kitapevlerinde, ders halkalarında yanlarında oturan kişinin okudukları kitabın mütercimi olduğunu hiç bilmezler. Zaten o da böylesi bir kaygının peşinde de koşturmamıştır.Hanifi Akın

Burada onun kaleminden çıkmış tercüme eserlerin hepsinden bahsetmek en azından yer darlığından pek mümkün görünmüyor. Ama otuza yakın kitabından belli başlı eserlerine değinmek, en azından tercüme konusunun incelikleri bâbında bilgi kırıntısı edinmek düşüncesiyle bir şeyler söylenebilir.

İlk tercümesi Muhammed Ali es-Sabunî’dendi

Hanifi Akın’ın, ilk tercüme eseri yayınlandıktan sonra, ilim öğrenme ve öğrendiği ilmi sunma aşkının verdiği sonsuz güvenle yeni projeleri, çevirileri de peşpeşe gelir. İlk tercüme olarak, Muhammed Ali es-Sâbûnî’nin, Ayetler Işığında Peygamberler Tarihi isimli kitabı, peygamberlik ve peygamberler tarihi üzerine yazılmış önemli kitaplardan biridir. Kitap, iki ana bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm, peygamberlik hakkında on konu halinde işlenmiştir. Özellikle peygamberlerin masumiyeti konusu, ilmî bir çerçevede ele alınıp işlenmiştir. Yazar, bazı peygamberler hakkında ileri sürülen suçlamalara orijinal cevaplar vermiştir. İkinci bölüm ise peygamberlerin hayatı üzerine… İlk önce Ulu’l-Azm peygamberlerin hayatı, daha sonra da diğer peygamberlerin hayatı işlenmiştir. Yazar, peygamberlerin hayatını ilk önce Kur’an ayetlerinden, daha sonra sahih hadislerden, bu kaynaklarda da bulamadığı vakit sahih tarihî rivayetlerden alıntılar yaparak anlatma yolunu benimsemiştir.

İkinci eser, İmam Gazzâlî’den tercüme; İtikatta Ölçülü Olmak. Gazzâlî, kelam ilminde genel olarak Eş’arî ekolünü benimsemiş olmakla birlikte, bazı yerlerde bu ekolden ayrılmıştır. Kelam ilminde başlıca dayanağı, İmamu’l-Harameyn el-Cüveynî olmakla birlikte, büyük ölçüde Kadı Ebu Bekir el-Bakıllânî’nin eserlerinden de yararlanmıştır. Gazzâlî’ye göre kelam ilmi; Allah’ın zatından, fiillerinden, sıfatlarından, nübüvvetten ve ahiret hayatından bahseden bir ilim dalıdır. Kelam ilminin gayesi ise; ehl-i sünnet akidesini şüphelerden korumak, safiyetini muhafaza etmek ve bu akideye bir takım sapık fikirleri karıştırmak isteyenlere karşı koymaktır. Orijinal ismi El-İktisâd Fi’l-İ’tikâd olan bu eser Gazâlî’nin, Bağdat’tan ayrılmadan önce yazdığı son eserlerden birisiymiş.

Hanifi AkınÜçüncü önemli tercüme eser, İbrahim el-Hâzimî’nin Yedi Hadis İmamının İttifak Ettiği Hadisler adlı eseri. Yeni Şafak ve Vakit gazetesi ile Gerçek Hayat dergisi tarafından abonelerine promosyon olarak verilen bu eser, altı ay gibi kısa bir süre içerisinde sekiz baskı yaptı. Bu kitap, aynı zamanda tür ve teknik açısından bir ilki de oluşturmaktadır. Bu konuda basılmış ya da el yazması bir kitap olduğunu bilmeden çalışmaya koyulan mütercim Hanifi Akın, kitabı yaklaşık beş yılda tamamlayabilmiştir.

Kitabın tercümesi esnasında yaşadıklarını ise şöyle anlatmaktadır: “İlk önce Kütüb-i Sitte’yi okudum, sonra İmam Ahmed ’in el-Müs­ned’ini okudum, ardından da Hafız el-Mizzî’nin Tuhfetu’l-İşrâf adlı kita­bını okudum. Sonra da Hafız İbnü’l-Esîr’in Câmiu’l-Usûl adlı kitabını okudum ve bu­rada muhtelif rivayetlerle ilgili hadislerin en sağlamını gördüm. Çünkü bu­rada hadisi rivayet eden tek ravi gösterilmiş. İşte ben de bunu, bu kitapta uy­gu­ladım. Bu kitap üzerinde çalışırken sadece Cenab-ı Allah’ın bildiği zorluklarla ve sıkıntılarla karşılaştım. Kütüb-i Sitte ile İmam Ahmed’in Müsned’indeki hadisleri tahric ettim, mükerrerleri ise almadım.”

Zengin içeriği ve mükemmel tertibiyle dikkatleri üzerine çekmiş

Bir diğer çalışma ise, Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l-Buhârî (Sahîh-i Buhârî Muhtasarı). Bu eser, ilk önce üç cilt olarak, daha sonra bunun da muhtasarı yapılarak 1 cilt hâlinde yeniden hazırlanmıştır. Sonrasında ise 3 cilt olan eser, 2 cilt olarak başka bir yayınevi tarafından yayımlanmıştır.Hanifi Akın

Sahîh-i Müslim Muhtasarı, daha sonra yeniden ihtisar yapılarak yayımlanmıştır. Müslim üzerine yapılan bu muhtasar çalışmada, hadislerin hepsi, hem Arapça ve hem de Türkçe kısmı yeniden numaralandırılmış. Hadisler seçilirken, daha çok Müslim’in Sahîh’te takip ettiği metot gereği, ezber ve sağlamlıkla tanınmış ravilerin rivayetlerine öncelik verilmiş, sonra da hadisin diğer geliş yollarına işaret etmek üzere öteki iki gruba dâhil ravilerin rivayetlerinden tercih edilmiş. Çünkü Sa­hîh’te asıl olan, ilk rivayetlerdir.

Nevevî’den tercüme edilen Riyâzu’s-Sâlihîn ise, diğer hadis kitapları arasında önemli bir ağırlığa sahiptir. Kitabın tam adı, Riyâzu’s-Sâlihîn min hadîsi seyyidi’l-mürselîndir. Nevevî’nin bu eseri, gerek kendisinin gerekse hadis çalışmaları arasında önemli bir yere sahiptir. Rivayet edildiğine göre bu eserini Nevevî, ‘45 yıllık kısa ve çok verimli hayatının en bereketli dönemleri sayılan 40 yaşlarında yazmış ve 14 Ramazan 670/1271 yılında bir pazartesi günü tamamlamıştır.’

Hatîb et-Tebrîzî'nin Mişkâtu'l-Mesâbîh adlı eseri, 10 cilt olarak yayımlanmış olup bu eserin zengin içeriği ve mükemmel tertibiyle dikkatleri üzerine çekmiş olması dolayısıyla, halkı Müslüman olan ülkelerde haklı bir şöhret kazanmıştır. Öyle ki, günümüzde halen ilmî yayınlarda kaynak kitap olarak kullanılarak güncelliğini ve önemini devam ettirmektedir. Ayrıca çeşitli seviyedeki dinî eğitim-öğretim kurumlarının ders programlarında okunmasının yanı sıra vaaz ve irşad faaliyetlerinin vazgeçilmez el kitabı özelliğiyle geniş bir kullanım alanına sahip olmuştur. Uzun yıllar ülkemizde Hatîb et-Tebrîzî'nin Mişkâtu'l-Mesâbîhi üzerine iki tane tercüme ve şerh çalışması başlatılmış, fakat bitirilememiştir.

Hanifi Akın’ın tercüme ettiği eserlerin listesi

Hanifi AkınMütercim Hanifi Akın’ın dilimize kazandırdığı çalışmaları sıralamak gerekirse; 1. M. Ali Sâbûnî, Ayetler Işığında Peygamberler Tarihi, Ahsen Yayınları, İstanbul 2003; 2. İmam Gazzalî, İtikatta Ölçülü Olmak, Ahsen Yayınları, İstanbul 2005; 3. İbrahim el-Hâzimî, Yedi Hadis İmamının İttifak Ettiği Hadisler, Karınca Yayınları, İstanbul 2004, 2005, 2006, 2007; 4. Seyyid Sabık, İnancı Sağlamlaştıran Unsurlar (İslam Akaidi), Karınca Yayınları, İstanbul 2004, Polen Yayınları, İstanbul 2006; 5. İbn Kayyim el-Cevziyye, el-Esmâu’l-Hüsna, Karınca Yayınları, İstanbul 2004, 2006 (ortak çeviri); 6. Kettânî, Mütevatir Hadisler (Nazmu’l-Mütenâsire Mine’l-Hadîsi’l-Mütevâtire), Karınca Yayınları, İstanbul 2003, Polen Yayınları, İstanbul 2007; 7. İbn Kayyim el-Cevziyye, Uydurma Hadisleri Tanıma Yolları (el-Menâru’l-Münîf), Karınca Yayınları, İstanbul 2004; Polen Yayınları, İstanbul 2006; 8. Beyhakî, İman’ın Şubeleri (Şuabu’l-İman’ın Muhtasarı), Polen Yayınları, İstanbul 2005, 2007; 9. İbnu’l-Mubârek el-Mevsılî, Sekiz Hadis İmamının Kitabından Rivayet Edilen Emir ve Yasak Hadisler (el-Evâmir ve'n-Nevâhi), Polen Yayınları, İstanbul 2006; 10. Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l-Buhârî (Sahîh-i Buhârî Muhtasarı) (1 cilt), Saadet Yayınevi, İstanbul 2007; 11. Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l-Buhârî (Sahîh-i Buhârî Muhtasarı) (3 cilt), Saadet Yayınevi, İstanbul 2008; Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l-Buhârî (Sahîh-i Buhârî Muhtasarı) (2 cilt), Beka Yayınları, İstanbul 2008; 12. Sahîh-i Müslim Muhtasarı (3 cilt), Polen Yayınları, İstanbul 2006; 13. Sahîh-i Müslim Muhtasarı (1 cilt), Polen Yayınları, İstanbul 2008; 14. İbn Kayyim el-Cevziyye, Fıkhu’s-Siyre, Polen Yayınları, İstanbul 2008; 15. Nevevî, Tam Metin ve Açıklamalı Riyâzu’s-Sâlihîn Tercümesi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2008; 16. Yûsuf el-Karadâvî, Sünneti Anlamada Yöntem, Nida Yayıncılık, İstanbul 2008; 17. Bedrân el-Iyârî, Riyâzu’s-Sâlihât, Polen Yayınları, İstanbul 2009; 18. M. Ali Sâbûnî, Kırk Hadis Şerhi (Min Kunûzi’s-Sünne), Polen Yayınları, İstanbul 2009 (ortak çeviri); 19. Abdulazîz es-Seyrûn, Muttefekun Aleyh Hadisler (et-Tıbyân), Çelik Yayınevi, İstanbul 2012; 20. Münzirî, Terğîb ve Terhib Muhtasarı, Çelik Yayınevi, İstanbul 2012; 21. Buhârî, Hadislerle Müslümanın Edeb ve Ahlakı (el-Edebü’l-Müfred), Çelik Yayınevi, İstanbul 2012; 22. Beyhakî, Hadislerle Müslümanın Edeb ve Ahlakı (el-Âdâb), Semerkand Yayınları, İstanbul 2012; 23. Ahmed Ubeyd ed-De'as, Riyâzu'l-Muslimât, Çelik Yayınevi, İstanbul 2012; 24. Heysemî, Zevâid-i İbn Hibbân (2 cilt), Ocak Yayıncılık, İstanbul 2012 (ortak çeviri); 25. Mansûr Ali Nâsıf, Tac Tercümesi (10 cilt), Saadet Yayınevi, İstanbul 2012; 26. Hatîb et-Tebrîzî, Mişkâtu'l-Mesâbîh (10 cilt), Çelik Yayınevi, İstanbul 2012.

 

Arif Akçalı yazdı

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2012, 21:15
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13