İstanbul'da dev buluşma!

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Salı günü 500 kadar âlimi İstanbul'a getiriyor.

İstanbul'da dev buluşma!

Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (UMAB) ve Avrupa Fetva Araştırmaları Kurumu (AFAK), İDSB’nin ev sahipliğinde 29 Haziran-2 Temmuz arasında İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi’nde toplanacak.İstanbul'da dev buluşma

Ben âlimlerin isimlerine baktım, çoğunu tanımıyorum bile. Bildiğim âlim sayısı on var ya da yok!

Kendimden utandım neden bu isimleri bilmiyorum diye.

"Madem duymamışım, demek ki pek de meşhur değillermiş" diyecek kadar cahil değilim elbette!

İşte sizlere o âlimlerin listesi. Sizler de yorum bölümüne listedeki tanıyabildiğiniz âlimlerin isimlerini yazabilirsiniz. Ben on isim bulamadım.

KATAR

Yusuf el-Karadavi

Ali el-Karadaği

Halid el-Hindavi

Abdullah Velid Muhammedun el-Fakih

Ali Yusuf el-Muhammedi

Muhammed Muvaffak Lutfi

Muhammed Rahmetullah

Mu'tez el-hatib

Hilal Said Mebruk

Abdurrahman Âl Mahmud

Ferhat b. Ali el-Abbar

İsam Telime

Mustafa es-Sayrifi

Muhammed Osman Şebir

el-Muhtar el-Ahmer

Velid Abdulfettah Ebu'n-Neca

İsmail İbrahim Mütevelli İvad

Süleyman Abdulfettah es-Sekremi

Abdusselam Kındil

Muhammed Mersi

Şefik Şakir

Abdullah Süleyman Abdulfettah es-Sekrumi

Abdulkadir el-Venisi

Casir Avde

Abdulcebbar Said

Muhammed Tevfik Lutfi

Abdurrahman b.Umeyr en-Naimi

Kazım Talib Hmaza en-Naimi

Musaid Müslim Âl Cafer

KANADA

İbrahim Huseyin Malbari

Cemal Nazım Talib

Cemal Bedevi

SUUDİ ARABİSTAN

İbrahim Abdulfettah Ramazan Abdulbaki

İbrahim Muhammed el-Hariri

es-Seyyid Abdullah Fadak

Ahmed bin Hüseyin bin Ahmed el-Mubareki

Muhammed bin Abdurrahman el-irrifi

Abdulaziz bin Suud Arab

Hani Ahmed Abduşşekur

Münir Cuma Ahmed

Münir Muhammed Necib el-Gadban

Abdulvehhab Nur Veli

Mohammed Farouq Batal.

Eliwarti Maliki

Rosalia Arby

Abdulgani Ahmed Muzhir et-Temimi

Hasan b. Musa b. Radi es-Saffar

Cemalüddin Seyrevan

Hasan b. Muhammed b. Hüseyin b. Abdulgani Felemban

Muhammed İbrahim Kamil

Tarık b. Abdurrahman b. Muhammed el-havvas

Ahmed b. Muhammed b. Salih Azb

Hamza b. Huseyin el-Fa'r eş-Şerif

Ahmed er-Risuni

Muhammed er-Ruki

Selimullah Huseyin Abdurrahman

Ali Ömer Ahmed Badehdah

Muhammed b. El-Huseyin es—Süleymani

Fethi Abdusettar Abdussemî'

Abdurrahman b. Ahmed Aluş Medhali

Kays b. Muhammed Âl eş-Şeyh Mubarek

Muhammed Beşir Haddad

Halid b. Abdurrahman el-Acimi

Abdulmuhsin Huseyin el-Avaci

Süheyle Zeynülabidin Hammad

Selman b. Fehd el-Avde

Abdullah b. Bih

GANA

İbrahim Osman Ba

MISIR

İbrahim Musa Süleyman

Tarık Fethi es-Seyyid Ebu'l-Vefa

Muhammed es-Seyyid Muhammed Ahmed paşa

Muhammed Musid Yakut

Safvet Hicazi

Atiyye Es-Seyyid Es-Seyyid  Feyyad

Hamid İbrahim el-Hamid

Ali Muhammed Yusuf şerif

Halid Muhammed Ubade hasan

Muhammed Sa'di Ahmed Hasaneyn

Eşref Muhammed Devvabe

Hammud Ahmed İsmail Ahmed

Abdurrahman Fethi Ramazan Muhammed

Abdurrahman Yahya Zekeriyya Ayid

Adil Hindi

Mahir Muhammed Melici Ebu Amir

Muhammed Said Abduh Kanbu'

Said Muhammed Ahmed Kabil

el-Huseyni Şehhate el-Cizavi

Yasir Fethullah el-mağrabil

Abdusselam Abdurrahman es-Savvaf

İmad Muhammed Ebu Zeyd

Muhammed Abdurrahman Tarşani

Mustafa Ali Muhammed

Muhammed Selim el-Avva

Selva Muhammed Selim el-avva

Nadiye Mustafa

Abdurrahman İbrahim ed-Desuki Abdurabbih Haccac

Amal Aysin Abdulmu'ti Benzari

Eymen Ebu-n-Nasr Ahmed

el-Minşavi Muhammed el-Minşavi el-verdani

Mahmud Hamid es-Seyyid Abdussamed

Hamade Abdulmevla Yusuf Ebu Serme

Muhammed el-Muhtar Muhammed el-Mehdi Abdullah

Hamza Fayi' İbrahim Asiri

BANGLADEŞ

Ebu'r-Rida Muhammed Nizamüddin

Muhammed Sultan Zukun-Nedvi

FAS

Ebu Zeyd el-Mukri el- İdrisi

Ahmed ez-Zukaki

Muhammed el-vizani el-muhsini

Muhammed el-Hasan el-Garbi

Hud Bekarş Kuni

Muhammed İbadi

Abdulali el-Mes'ul

el-Hasan el-İlmi

Tevfik el-Galbezuri

Muhammed Refi'

Muhammed Zuhal

eş-Şahid el-Bûşihi

Ulya Zuhal

Abdulaziz karti

Abdulmecid es-Sağir

Abdulbari b. Sıddik ez-Zemzemi

Hatice Müfid

Nezihe el-Mearic

Ömer b. Hammad

Ferid Şükri

Meryem Ayet Ahmed

Muhammed İzzüddin Tevfik

Abdusselam Bilaci

LÜBNAN

es-Seyyid Ali Muhammed Hüseyin Fadlullah

Muhammed Ekrem el-Adluni

Muhammed Tevfik eş-şati

Muhammed Reşid Re'fet Mikati

Muhammed şeyh Ammar

Sami Huseyin el-Hatib

Muhammed Ali el-Cuzu

Mustafa Hıdır Aluş

Muhammed İbrahim el-Ali

Husam Ömer el-ğali

TÜRKİYE

Ahmed Hamdi Yıldırım

Muhammed Salih Ekinci b. Ahmed el-Garsi

İNGİLTERE

Ahmed Kazım er-Ravi

Hafız Ahmed el-Kermi

Salim Abdusselam eş-Şeyhi

Muhammed Ebu Said

Abdullah b. Yusuf el-Cidi

Şükri Hasan Mecul

Muhammed b. Ahmed b. Salih es-Salih

Raşid el-Ganuşi

MORİTANYA

Ahmedu bin er-Radi

Muhammed Fadıl Velid Muhammed Emin

Muhammed Fadıl b. İbrahim b. Muhammed el-Emin

Osman b. Eş-Şeyh Ahmed Ebu'l-Meali

Muhammed Muhtar b. İmbale

FRANSA

Enis karkah

Abdulmecid En-Neccar

Muhammed bin Nasr

Ahmed Ca billah

MAKEDONYA

Bahri Alyu

Bashkim Aliji

İSPANYA

Reşid Betrebuş

MALİ

Seyyidi el-Muhtar Muhammed es-Salih Diyalo

HİNDİSTAN

Muhammed Kasım el-Muzafferfûri

Abdusselam Ahmed

Ahter el-Vasi'

Sıddik Hasan

Halid Seyfullah er-Rahmani

Abdullah Muhammed Betil el-Mezahiri

Zaferulislam Han

Asgar Ali İmam Mehdi es-Selefi

GİNE

Muhammed Elfa Calu

CEZAYİR

Abdurrezzak Kassum

Muhammed Abdunnebi

Kemal Ukasin

Vesile Halfi Harem bugazi

eş-Şerif Merzuk

NİJERYA

Siracuddin Bilal el-Esra'

Zikrullah eş-Şafii

Sani Ömer Musa

İsa Muhammed Mişanu

BAHREYN

el-Mehabe Mahfuz meyare

Selahuddin Sultan

Abdusselam İbrahim el-Hiti

Abdurrahim Mahmud Âl Mahmud

Musfir b. Ali el-Kahtani

Abdullatif Mahmud İbrahim Âl Mahmud

IRAK

Ömer Abdulaziz Bahaüddin

Enver Muhammed Gafur

Ahmed Vehhab Mecid

Müfid Kerim Taha

İdris Kerim mevlud

Lokman Muhammed Ali Salih

Aziz Hafız Nezir

Ömer Salih Ömer Faris

Salah Taha Ali

Reşid Taha Osman

Abdulhamid Abdulhalık Nebi

PAKİSTAN

Abdulgaffar Aziz

Dr. Fadlulhadi Vezin

Elifüddin et-Turabi

KUVEYT

Vasfi Âşur Ebu

Mutlak raşid el-Karari

Mesud Sabri İbrahim

Hişam Muhammed Muhammed Ganim

Ahmed Huseyin Ahmed Muhammed

SENEGAL

Abdurrahman Yusuf Ka

HOLLANDA

Mahmud es-Sayfi

UGANDA

Ahmed Süleyman Mevabi

Hussein Rajabu Kakooza

FİLİSTİN

Meşhur Fevvaz

Mervan Muhammed Ebu Ras

YEMEN

El-Murteda b. Zeyd el-Mahturi el-Hasani

BAE

Muhammed Abdurrezzak es-Sıddik

Şafi' Muhammed Salih Abdullah

Muhammed Emin en-Nedvi

Huseyin hamid Hassan

Sakar Abdullah el-Merri

BOSNA

Şükri Ramiş

SUDAN

Abdurrahman Ali Muhammed İbrahim

GAMBİYA

İsa Fudi Dabu

Muhammed el-Emin Turi

TUNUS

Ebu Lubabe et-Tahir Salih

FİLDİŞİ SAHİLİ

Dambili Muhammed

TANZANYA

Talib Cuma Ali  ve Nasır Ahmed

el-Hıdır el-Hadari

TOGO

Adem Abdusselam

ARNAVUTLUK

Fayiz Abdullah en-Nubi

CİBUTİ

Abdurrahman Süleyman Beşir

İbrahim Şerif

ENDONEZYA

Muhammed Hidaye Vahid

ALMANYA

Muhammed el-Hevari

Resîne Tarakci ( Muhammed el-Hevari'nin hanımı)

ÖZBEKİSTAN

Muhammed es-Sadık Muhammed Yusuf

İRAN

Muhammed Yusuf Erbab Şistan

Mustafa Erbabi

Abdurrahman Pirani

Muhammed Aziz Selimi

Ahmed Ni'meti

Mahmud Visi

Abdurrahman Yakubi

Muhammed Ali teshiri

Seyyid İbrahim Fadıl el-Huseyni

Abdulkerim Ahmed Muhammedi

Muhammed Salih Muhammed Emin Ensari

Sa'düddin Abdulhadi Sıddıki

Seyyid Abdurrahim Sıddıki

RUSYA

Muhammed Albagaçiv

Muhammed Beşir Evşaf

Albert Bikmolin

Şaraputin Çaçayev

Şehid Gazabayev

Muhammed kazimagamidof

Abbas kibidof

Dinka Halidof

Murad Halid olin

Lüey Yusuf

Selman Nurbif

Enes Bişigaçif

Şefik Bişigaçif

Halilurrahman Şumatof

Muhammed Şumatof

Valeri Sokorof

ÇİN

Ma Fude

Ding Jun

Mai Yiguang

Qi Xueyi

Wamh Yong Bao

Ma Lan

Pan Shi Jie

Ma Weizhong

Ma Mingliang

Yang Xingwen

Zhang Weihua

Ma Yonghua

Sheng Zhiming

Liu Xiyan

Ma Mingxian

 

Bessam et-Tebbağ

İsam el-Beşir

Beşir Nafi'

Ahmed Ticani Harun Abdulkerim

 

Asım Gültekin sordu

Yayın Tarihi: 28 Haziran 2010 Pazartesi 13:03 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2010, 13:18
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
ümmetin acınacak hali
ümmetin acınacak hali - 11 yıl Önce

dunyadaki alimlerden habersiziz bende utandim kardes gercekten yusuf elkardav.den başkası tanıdık gelmedi bukadar alim bilinen maşallah am biz gerçekden acınacak ahlimiz var her ismitek tek okudum bide bunlarin ilmini dinlemk kitaplarini kuran isginda dinlemek vardi RABBİMİZ acaba bu nigmetinde hesabini sararmi bunca alime ragmen hal boşlukdayız vah bıze gercekden kendimi esfle kınyorum ve kızıyorum rabbim hidatet eylesin bizlere

Abdullah Sabit
Abdullah Sabit - 11 yıl Önce

Selamun Aleykum..

Asım Ağabeyin bu yazısını görünce içimden dedim ki "ya Asım Abi güzel bir müslüman..." (yüzüne söylemiş gibi olmadı demi...;)

ve aklıma bir hadis geldi...Kutlu nebi buyuruyor:

"KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR"

Allah hepimizi 'alim'lerle haşretsin...

Selam ve dua ile...

Bu arada İDSB 12- 18 Temmuz' tarihleri arasında 4. Uluslararası Gençlik Buluşması'nı düzenliyor... Yakında afişleri çıkacak sanırım...

Allah'a emanet

Nurullah Alphan İnan
Nurullah Alphan İnan - 3 yıl Önce

Ne kadar seçkin bir topluluk.Emeği geçen,herkesten,Allah(C.C)razı olsun.Allah(C.C)nurlarını arttırsın ve bizleri de şefaatlerine nail eylesin.İnşa Ellah.Veselam.

....
.... - 11 yıl Önce

Hayrettin Karaman, Bekir Topalaoğlu gibi alimlerimizinde katılmasını beklerdim. Şaşırdım doğrusu Türkiyeden 2 kişi çok az..
Ahmet Ağırakçanın da üye olduğunu biliyorum yanlış mı hatırlıyorum acaba ? İsmini göremedim

NEVİN SOYSAL AYDIN
NEVİN SOYSAL AYDIN - 11 yıl Önce

Haber için teşekkürler. Çok anlamlı, umut verici bir buluşma olacak inşallah. Karadavi, Ganuşi ve Ekrem El Adluni çalışmalarını takip ettiğim isimler. 4 tane de tanıdık gelen isimle en iyi ihtimal 7 kişi biliyorum sadece. İnşallah bu tür buluşmalar tanıdığımız alim sayısını artırır.

fatıma
fatıma - 11 yıl Önce

ben de sadece ikisinin adını duydum. bi de yusuf el*kardavinin kitabını okumuştum. islam ilminin büyük yapı taşları olan bu alimlerden haberimizin olmaması ne kadar elem verici oysa istediğimizi çoğu şeye kolaylıkla ulaşabiliyoruz bu zamanda.... rabbim arayanlardan eylesin ki bulalım!

banner26