Dar'ul Hikme'de seminer vakti!

Dar'ul Hikme seminer faaliyetleriyle ilme doğru bir yolculuk yapma imkanı sunuyor bizlere.

Dar'ul Hikme'de seminer vakti!

Dar’ül Hikme adlı faaliyetlerinde hep olumlu olanı seçen ve bu faaliyetlerinde “Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi  sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.” Hadis-i şerifini düstur edinen kurumdan bahsetmiştik daha önce. Aynı zamanda Rıhle dergisini de çıkaran Dar’ül Hikme’nin bir başka mühim faaliyetinden bahsetmek gerekiyor şimdi. Bahsedilmesi gereken bu kıymetli çalışma, elbette yakında başlayacak olan “Dar’ül Hikme seminerleri”. 

Seminerleri verecek olan hocalar ve seminer konuları özetle şöyle: 

  
İslami Bilincin İhyası

8748Ebubekir Sifil hoca: Ebubekir hocanın iki yıldır mutad olarak düzenleyegeldiği seminerin ismi “İslami Bilincin İhyası”. Bu seminerin konuları arasında hayatın “ne”liği, insanın varoluşunun temeli gibi Müslümanlar açısından büyük bir önem arzeden ontolojik meseleler var. İnsanın diniyle varoluş ekseninde bir irtibat kurabilmesi için yapılan bu güzel çalışma her ayın ilk cumartesi günü yapılıyor.

İslami Bilgi Usulü

Talha Hakan Alp hoca: Talha hocanın –inşaallah- vereceği iki farklı seminer var bu sene. Bunlardan ilki “İslami Bilgi Usulü”. İslami Bilgi Usulünde, sahih İslami bilginin ve hükümlerin nasıl ve hangi kaynaklardan iktisab edilmesi gerektiği, haram-helal, Hak-batıl gibi hükümlere nasıl ulaşıldığı ve Sünnetin bağlayıcılığı, haber-i mütevatir gibi usule ilişkin konuların Fıkıhta ne ifade ettiği işlenmesi düşünülen konular arasında. Bugün dine (post) modern pencereden bakılması gibi büyük bir hastalığa derman olacağını düşündüğüm bu faaliyetin Müslümanlar için de faydalı olmasını umuyorum. 

Müslüman Zihniyeti ve Şahsiyeti

8749Talha hocanın ikinci seminer konusu da “Müslüman Zihniyeti ve Şahsiyeti”. Bu konferansın ana konusu, Müslüman şahsın itikadı ve ahlaki yapısı. Şu bir gerçek ki, bir Müslümanın sahip olması gereken ahlaki ve zihni yapı dün neyse bugün de odur. Yani geçmişte yaşamış olan İmam Rabbani’lerin, İmam Gazzali’lerin, İmam Kuşeyri’lerin ve ilim semasının pek çok yıldızının zihinleri, kalbleri, ahlakı İslami ilimler alanında yazdıkları eserler dolayısıyla sıhhatli bir zemine oturtabilmek amacıyla yazdıkları eserlerden faydalanarak bugünün insanına seslenebilmek önemli bir iş. Sanırım Talha hocamın da hedeflediği, bu sahih bilgiler vasıtasıyla çağımız Müslümanına zihniyet, kalb ve ahlak bakımından yardımcı olmak. 

Adab-ı Şer'iyye

Mehmed Fatih Kaya hoca: Fatih hocanın –inşaallah- düzenleyeceği çalışmanın ismi “Adab-ı Şer’iyye Dersleri”. Burada “Adab”dan kastedilen insanlığın geneli açısından olumlu olduğu düşünülen şeyler değil. Tabii ki günümüz değerleriyle İslami değerler arasında bazı uzlaşma noktaları olabilir. Ancak bu derslerde konu olarak belirlenen şeyler, İslamiyet’e göre bir Müslümanın hayatın her türlü anında ne yapması ve nasıl davranması gerektiği,  Kur’an ve Sünnet’in, bu edeplerin kazanılması gerektiği hususunda ne şekilde bağlayıcı olduğu ve en küçük ayrıntıya dahi dikkat etmenin ne ölçüde mühim olduğu gibi meseleler. Yani sünnetten uzak bir yaşantının geçerli ve egemen olduğu günümüzde, Fatih hoca bizi yeniden –Allah nasib ederse- “kendimize” çağıracak. Bu dersler de inşallah Aralık ayında başlayacak. 

Fıkıh

Orhan Ençakar hoca. Bu seminerler, ilmi bir eser dolayımında Fıkıh konulu olacak inşaallah.. Orhan hocanın vereceği derslerde okutulacak kitabın tam ismi şu: “ Muhtasaru Vikayeti’r-Rivaye Fi Mesaili’l-Hidaye”. Eserin müellifi Sadru’ş-Şeria Ubeydullah bin Mes’ud. Bu kıymetli eser, Hanefi Fıkhına ait bir başka önemli eser olan “Hidaye”nin muhtasarı olması bakımından önemli bir yer tutuyor. Bunun yanında eserin, hicri 8. asır itibariyle Maveraünnehir’de Hanefi Fıkhının ulaştığı seviyeyi göstermesi dolayısıyla arz ettiği önem yüksek bir mevkide duruyor. Fakat eserin iyi bir baskısının olmaması ve şerhe ihtiyaç duyması sebebiyle Molla Ali el-Kari tarafından yazılmış olan “Fethu Babi’l İnaye” adlı şerh çalışmasıyla birlikte dersin takip edilmesinin daha faydalı olacağı söyleniyor.

Usul-i Fıkıh

Abdülkadir Yılmaz hoca:  Abdülkadir hoca, inşallah usul-i fıkıh dersleri verecek. Burada da derse kaynak kitaplık edecek önemli bir eserle karşılaşıyoruz. Eserin ismi: “Mirkat’ül Vüsul ila İlmi’l Usul”. Eserin müellifi Devlet-i Aliye ulemasının meşhurları arasında sayılan Molla Hüsrev. Bu eser Hanefi fıkhının önemli bir kaynak kitabı olması bakımından ve Devlet-i Aliye’deki ilmi çalışmaların ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından normalin üstü bir düzeyde faydalanılması beklenen bir çalışma. 

Seminere Davet

hacegan.jpgÖzetle Dar’ül Hikme’nin düzenleyeceği seminerler bunlar. 7 Kasım Cumartesi günü saat 12:30 da Dar’ül Hikme’nin yeni genel merkezinde –inşaallah- bu seminerlerin ve derslerin bir tanıtımı yapılacak. Siz de mezkur günde Dar’ül Hikme genel merkezine gidip hangi derslere girmeyi düşündüğünüzü belirleyebilirsiniz. Ben ilim ehlinden biri olmadığım halde bu çalışmaların taşıdığı büyük kıymet ve önemi rahatlıkla görebiliyorum. Allah nasib ederse bu derslerin bir kısmına katılmayı düşünüyorum ve bu satırları okuyan ve vakti de müsait olan tüm dindaşlarımı bu faaliyetlere iştirak etmeye davet ediyorum. 
 

Melih Koşucu bildirdi
melihkosucu89 at hotmail.com

YORUM EKLE