'50 sonrası en çok kitap yazan şeyh kim?

1950 sonrası irşad vazifesinde bulunmuş meşayıh kaç kitap yazmıştır, en çok hangisi yazmıştır diye merak ettik. İşte cevaplar…

'50 sonrası en çok kitap yazan şeyh kim?

 

Haber görselleri için fotogalerimize buyurunuz..

Türkiye topraklarında irşad vazifelerinde bulunmuş, hâlâ da irşad etmeye devam eden Allah dostları ve mürşidler… Özellikle 1950 ve sonrasında şeyh olarak vazife yapmış isimlerin yazdıkları kitapları merak ettik. Elbette bu kadar kitap ismi bir habere sığamayacağından “en çok kitabı kim yazmıştır”, “kim kaç kitap telif etmiştir” diye araştırdık. Bir iki eser yazmış ya da genellikle sohbetlerinden eser basılmış isimleri alamadık. Bakalım nasıl bir liste çıkmış ortaya…

Nakşibendilerin Erenköy Dergahı’yla başlıyoruz yolculuğa… Erenköy Dergahı, Esad Erbili Hazretlerinin devrimlerde kapatılan Kelami Dergahı’nın devamıdır. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, Erkam Yayınlarından yayınlanmakta olan 21 kitap yazmış. Bunlardan özellikle tasavvufî meseleleri ele aldığı 6 ciltlik Musahabeler ve bir kaynak kitap olan Dualar ve Zikirler altı çizilmesi gereken kitaplar.

Sami Efendi’den sonraki isim olan Musa Topbaş HocaEfendi’nin bütün eserleri, Erkam Yayınları tarafından ve Sâdık Dânâ müstear ismiyle yayınlanmıştır. 4 kitap, toplamda 10 cilt olarak yazılmıştır.

1950 sonrasında en çok eser yayımlayan isimlerden birisi olarak, Erenköy Dergahı’nın halihazırda başında bulunan Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’yi görmekteyiz. Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin eserlerini yayınlayan Erkam Yayınlarının internet sitesine baktığımızda ebatları, kapsamları birbirinden farklı 52 kitap görünüyor. Bunlardan birisinin Nebiler Silsilesi isimli kitabın Osman Nuri Topbaşredakte edilmiş bir baskısı olduğunu düşünürsek 50 kitap gibi önemli bir rakam karşımıza çıkıyor. Bu kitaplardan bazılarının farklı dillere çevrildiğini de görmekteyiz. Altınoluk dergisinin baskılarının yapıldığı farklı dillerde Osman Nuri Topbaş Hoca’nın kitapları yayınlanmış. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arnavutça, Kazakça, Macarca, İspanyolca, Azerice bu dillerden bazıları. Özellikle Nebiler Silsilesi isimli kitabın bu ülkelerde Peygamberler Tarihi kaynak eseri olarak okunduğu belirtiliyor. Ayrıca bu kitaplardan bir kısmını osmannuritopbas.com adresinden elektronik olarak da okumak mümkün.

İskenderpaşa Dergahı, Nakşibendiye’nin Gümüşhanevî koludur. İskenderpaşa Dergahı’nın 1950’lerdeki şeyh efendisi Abdülaziz Bekkine Hazretleridir. Abdülaziz Bekkine Hazretlerinin elimizde sadece Ramuz el-Ehadis Tercümesi bulunmaktadır.M. Esad Coşan

Mehmed Zahid Kotku Hazretleri, Abdülaziz Bekkine’den sonra Gümüşhanevî kolunun sorumlusu olmuştur. Zahid Kotku Hazretlerinin 12 eseri vardır. Bu 12 eser toplamda 21 ciltlik bir ebat tutmaktadır. Ayrıca Seha Yayıncılık tarafından sohbetlerinden derlenen 8 eser yayınlanmıştır.

Mehmed Zahid Kotku Hazretlerinden sonra görev almış olan Prof. Esad Coşan Hocaefendi, hem ilim adamı kimliği ile, hem de mutasavvıf kimliği ile çok sayıda eser vermiştir. Kendi ismiyle neşrolmuş 28 kitabın içinde geneli tasavvufî meseleleri anlatan eserler mevcut. Ayrıca 4 ciltlik Avustralya Sohbetleri gibi sohbetlerinden derlemeler de yer almaktadır.

Nakşibendi tarikatinin Kayseri Yahyalı’da gelişmiş kolunun şeyhi olan Yahyalılı Hacı Hasan Efendi, 2 kitabının yanında sohbetlerinden derlenmiş 3 ciltlik Sohbetler eserinin sahibi.

Hacı Hasan Efendi’den sonra dergahın başına geçen Yahyalılı Ali Ramazan Dinç Hocaefendi, Mavi Yayıncılık’tan çıkmış 5 kitap telif etmiş.

Şeyh M. İhsan Oğuz Hocaefendi, Nakşibendi tarikatinin bir kolu olarak Harput’ta şeyhlik vazifesi ifa etmiş olan Ahmet Çapakçuri Hazretleri'nin müntesibi olarak, vefat ettiği 1991 yılına kadar görevine devam etti. M. İhsan Oğuz Hocaefendi, şeyhlik vazifesinin yanında Oğuz Yayınları tarafından yayınlanmış 16 eser yazdı. 21 Soruda Tasavvufî Gerçekler kitabı tasavvuf üzerine çokça sorulan sorulara cevaplar içermektedir.

Abdullah Çetin Faruki Hocaefendi, Nakşibendiliğin Halidiye kolunun meşayıhından idi. 6 eser neşretti. Ayrıca makaleleri Özlenen Fark dergisinde yayınlandı. Bu dergi şimdilerde Özlenen Rehber adıyla yayınlanmaya devam ediyor.

Muzaffer  Ozak Hocaefendi, Cerrahî dergahının postnişîni idi. Tasavvufî hizmetlerinin yanısıra, Sahaflar Çarşısı’nda sahhaflık da yapan Muzaffer Ozak Efendi, İstanbul Karagümrük Cerrahi Asitanesi'nin irşad postunda  bulunan İbrahim Fahreddin Şevkî Efendi irtihal  edince, asitane  postnişini olmuştu. Muzaffer  Ozak Hocaefendi 3’er ciltlik Envaru'l Kulûb ve İrşad’ın dışında 3 eser daha yazmıştır.

Safer Dal Hocaefendi, pirdaşı Muzaffer Ozak Efendi'nin vefat etmesi ile İstanbul Karagümrük Cerrahi Asitanesi postnişinliğini devralmıştı. Aynı zamanda çok sayıda ilahinin güfte ve beste olarak derlenerek halk arasında yaygınlaşmasına büyük katkıları olmuştu ve Muhibbî mahlasıyla yazdığı şiirleri Muhibbî Divanı adıyla basılmıştır.

Cerrahi Tekkesi postnişîni Ömer Tuğrul İnançer, özellikle Mesnevi ile ilgili veya tasavvufî sohbetlerle tanınıyor. 2’si farklı yazarlarla birlikte olmak üzere 8 kitap neşretti.

Kenan Rifai Hazretleri bir Mevlevî postnişînidir. İstanbul'a gelişlerinden sonra Valide Sultan Hatice Cenan Hazretleri'nin inşa ettirdikleri Altay Dergah-ı Şerifi'nde irşad vazifesine başlamıştır. Kendi yazdığı 4 esere ilaveten dervişlerin tuttukları notlardan oluşan Mesnevi’nin birinci cildinin şerhi ve Sâmiha Ayverdi’nin hazırladığı Sohbetler, kaynağını Kenan Rıfai Hazretlerinden alan eserlerdir.

Tahirül MevleviTahirü’l Mevlevi, en çok eser vermiş postnişîn olarak karşımıza çıkıyor. Tahirül Mevlevi, 1951’deki vefatına kadar Mevlevî dergahının postnişîni idi. Aynı zamanda bir ilim erbabı da olan Tahirü’l Mevlevi Hazretleri 29’u basılmış, 26’sı basılamamış 55 eser yazmıştır. Bunların arasında divanları ve Mesnevi şerhi önemli eserlerdir. Bu eserlerin yanında Mahfel Mecmûası, Beyânülhak, Sırâtı Müstakîm, İslâmın Nuru dergilerinde  dînî, târihî, edebî  bir çok makâle neşretmiştir.

Trabzon ve civarında vazife yürüten Ahmet Yaşar Hoca, Gümüşhanevi Dergahındandır.  Ahmet Yaşar Hocaefendi, bilhassa takva eğitimi ve tasavvuf düşüncesi üzerine yaptığı sohbetlerin yer aldığı  6 eser sahibidir.

Fatih Nurullah Şağban Hocaefendi, Halvetî Uşşakî dergahının halihazırdaki şeyhidir. 3 eser yazmış. Bu eserlerin tamamı tasavvufî sohbetler şeklinde oluşturulmuş.

Gümüşhanevi Dergahının bir başka ismi Muhammed Nurullah Cezeri Hocaefendi, aralarında tefsir, hadis, akaid gibi ilimlerde de dahil olmak üzere çoğunluğu tasavvufî 14 eser vermiştir.

Şemseddin Yeşil Hocaefendi, Kadiri tarikatinin meşayıhındandır. Kalemi ve hitabeti güçlü olan Şemseddin Yeşil Hocaefendi 33 eser yazmıştır. Bunlardan Füyûzât tasavvufî bir tefsir olarak önemli bir eserdir. İslamiyet gazetesinde yazdığı makalelerle döneminde çok ses getirmiştir.

Osman Hulusi Efendi, Nakşibendi tarikatının Halidiyye kolu mürşitlerindendir. Biri divan olmak üzere 3 eseri vardır.

Osman Hulusi Efendi’nin mürşidi İhramcizade İsmail Hakkı Toprak Efendi’nin ise, ikisi tasavvufun sırlarını anlatan 3 eseri vardır. İhramcızade Ismail Hakkı Efendinin 3. eseri, mürşidi Sivaslı Mustafa Taki Efendi’nin mensur olarak yazdığı mevlidin nazma çekilmiş halidir.

Terzi Baba Necdet Ardıç, Halvetiyye Uşşâkiye'nin meşayından. Düz yazıları kadar şiirleri de önemlidir. Bir divan tutacak kadar şiiri vardır. www.islamvetasavvuf.org adresinde elektronik olarak oluşturulmuş 107 eser varsa da bunların 23'ü matbu olarak basılmıştır. Eserler, ilgili web sitesinde e-kitap olarak okunabilir.

M. Asım Köksal, İbrahim Ethem Ethembaba'nın halifesiydi. İbrahim Ethem Nakşibendi ve Kadiri tarikatlarına şeyhlik etmişti. İbrahim Ethem Ethembaba Hazretlerinden sonra M. Asım Köksal bu kolun mürşidi olmuştu. M. Asım Köksal manevi kimliğinin yanında usta kalemiyle tanınmıştır. İçinde 18 ciltlik İslam Tarihi de olmak üzere 17 kitap yazmıştır. Bunların toplamı 40 cilti bulmaktadır. Bunların içinde İslam İlmihali’ni de ayrı bir yere koymalıyız.

Hacı Muharrem Hilmi Efendi, bir Nakşibendi şeyhidir. Biri Divan olmak üzere 3 eser vermiştir.

Genellikle Afrika’da yaygın olan Arûsî tarikatinin Anadolu’daki temsilcisi Ömer Fevzi Mardin Efendi’nin basılmış 44 eseri mevcut. Bu eserleri e-kitap şeklinde webde bulmak mümkün.

 

Ömer Faruk Pekuz araştırdı ve yazdı

Şeyhefendilerin yazdığı kitapları görmek için fotogalerimize buyurunuz..

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2012, 13:57
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
fatihuşaklı
fatihuşaklı - 7 yıl Önce

Selamun AleykümSıddık Naci Eren Efendi Uşşaki Asitanesinin mürşididir. 27 kitabı yayınlanmıştır.www.siddiknacieren.org

Abdulkadir Kemali
Abdulkadir Kemali - 7 yıl Önce

Antalya'nın Aksu ilçesinde irşad faaliyetlerini yürütmüş olan Diyarbakırlı allame İsmail Çetin Hocaefendi 2011 senesinde hakka yürüdü. Kendisinin 44 adet Türkçe, 7 adet de Arapça eseri vardı. Sayısız talebesi ve müridi bugün halen kitaplarından feyiz almaktadır. Kendisi hafa turabında yaşadı, kendi kurduğu Dilara Yayınevi vasıtasıyla bir çok eserini vakfederek ücretsiz istifadeye sundu. Cenab-ı Hak sırrını takdis eylesin.

derbeder
derbeder - 7 yıl Önce

çok güzel bir haber olmuş, tebrikler...

Müslüman Sözlük
Müslüman Sözlük - 7 yıl Önce

Allah Razı olsun üstad, detaylı bir inceleme olmuş.

Ali Sözer
Ali Sözer - 7 yıl Önce

Maşallah güzel bir araştırma olmuş. Yazıyı okurken masamdaki Mahmud Sami hazretlerinin Osman Zinnureyn (r.a)eserine gözüm takıldı. Bir başka baskıda sanırım yanında Hz. Ali (r.a) da vardı. İlave edeyim dedim, yine Osman Bedreddin Erzurumi hazretlerinin külliyatı da eklenmeli..

m. fatih kutan
m. fatih kutan - 7 yıl Önce

üsküdar çarşamba [kurban nasuh] rıfâî tekkesi'nin son şeyhi hayrullah tâceddin efendi'nin külliyatı revak kitabevi'nce yayımlandı. - http://www.revakkitabevi.com/tr/kitaplar/tasavvufkitap6.aspx

abidini
abidini - 7 yıl Önce

sadece bilgi eksikliğimden soruyorum: Mahmut Efendi ve Hocası ile Muhammet Raşid Erol bu silsilede yok mudur? Bu muhteremlerin kitapları ve tercümeleri var mıdır?

Ahmet Kemal YILDIZ
Ahmet Kemal YILDIZ - 7 yıl Önce

Tahir Olgun Hazretleri'nin neşredilmeyen eserlerini geçtik, neşredilen eserlerini de bulamıyoruz. Bu yüzden merhumun hem neşredilen eski eserlerinin, hem de neşredilmeyen Divanlarının...vs yayınlanmasını istirham ediyoruz. Mehmed Zahid Kotku Hazretlerinin eserleri Seha Neşriyat tarafından basılmış eskiden ama bunları da bulamıyoruz. Eserleri hiçbir yerde bulunmayan yahut eserleri henüz basılmayan müelliflerin kitaplarının yeniden neşredilmesini istiyoruz. Sesimizi duysunlar inşaallah.


banner19

banner13