Sultan Aziz Niçin Tahttan İndirildi, Nasıl Şehid Edildi?

Unutulmayan ve bazı sözde tarih kitaplarına çarpıtılarak geçirilen bütün bu olup bitenleri, gerçeği arayanlara faydalı olur gayesiyle okunması kolay olan bu kitapta derli toplu bir formatta bulmak mümkün. Gerçek Yayınları’ndan çıkan ve Mustafa Müftüoğlu tarafından yazılan eser; “Sultan Aziz Niçin Tahttan İndirildi, Nasıl Şehid Edildi?” adıyla neşredildi.

Sultan Aziz Niçin Tahttan İndirildi, Nasıl Şehid Edildi?

Osmanlı tarihinde 1876 yılı kirli, kanlı, karanlık pek çok olayla dolu­dur. Balkanlarda o yıl birbiri ardı sıra patlak veren isyanlar (Hersek İsyanı, Bulgar İsyanı, Sırbistan’la Karadağ’ın savaşa tutuşması vb.) devlet başında bir gaile iken yine aynı yıl Sultan Abdülaziz Han önce tahttan indirilmiş, sonra katledilmiş, Beşinci Murad’ın tahta çıkabilmek için Yeni Osmanlı­lar’la müştereken yürüttüğü mücadele 1876’da cinnete varan bir sözde sal­tanatla neticeye ulaşmış, padişah katili Serasker Hüseyin Avni Paşa -nam-ı diğer Eşekçi Ahmed’in oğlu- 1876’da öldürülmüş, Osmanlı tarihinde en kısa saltanat Beşinci Murad’ın doksan üç günlük sözde saltanatıyla o yıl gelip geçmiş ve böylesine karmakarışık vaka ile dolu o yılın yegâne mesut hadisesi Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın tahta çıkması olmuştur.

Sultan Abdülaziz Han’ın tahttan indirilmesi ve katli yani Hüseyin Avni Paşa’nın melaneti neticesi dolayısıyla sonraları Midhat Paşa olayı, Beşinci Murad’ı türlü oyunla Çırağan’dan kaçırma teşebbüsleri ve bunlar arasında bilhassa Ali Suavi baskını, Yeni Osmanlılar’ın çeşitli tertipleri, masonların faaliyetleri gibi vakalar Abdülhamid Han devrinde de devam edip iç ve dış politikada müessir olmuş, dolayısıyla 1876 yılı unutulmamıştır.

29 Mayıs 1996, Kandilli/İstanbul

Mustafa Müftüoğlu

Sultan Abdülaziz Han’ın tahta çıkışı

Sultan İkinci Mahmud’un küçük oğlu olan ve 7/8 Şubat 1830 Pazar/Pazartesi gecesi Pertevniyal Valide Sultan’dan doğan Sultan Abdülaziz, ağabeyi Abdülmecid’in ölümü üzerine 1861 yılının 25 Haziran Salı günü Osmanlı padişahlarının otuz ikincisi olarak tahta çıktı. Sultan Aziz, İbnülemin Mahmud Kemal Bey’in ifadesiyle: “Gayet fatin, kuvve-i nutkiyesi mükemmel ve hazır cevap idi. Musikide mehareti vardı. Besteye kadirdi. Üstadane ney üflerdi. İnşası (yazısı) düzgün idi. Hatt-ı hümâyûnun çoğunu mutadı (âdeti) üzere lâ’l (kırmızı) mürekkeple kendi yazardı. Resimde fıtrî bir isdidada malik idi. Asla ehemmiyet vermeyerek çizdiği birkaç hatla vücuda getirdiği şekli, her ressam beceremezdi.

Ecdadından bazıları gibi yazı da yazardı. Validesinin Aksaray’daki camiinde (Valide Camii) celî sülüsle bir levhası vardır.”

Sultan Aziz, Tanzimat hareketinin ve ağabeyi Abdülmecid’in israfının doğurduğu hoşnutsuzluk içinde cülûs etti. Kıymetli şahsiyetiyle daha Ahmed Cevdet Paşa’nın “Tezakir”ine göre: Sultan Abdülmecid, halkın Tanzimat hareketinden ve israfın alıp yürümesinden doğan hoşnutsuzluğunun günbegün Sultan Aziz lehine geliştiğini anladığında veraset usulünü değiştirip kardeşi Abdülaziz yerine oğlu Murad’ın

(Beşinci Murad) tahta çıkmasını arzulamış, bu mevzuda bazı teşebbüslere girişmişse de muvaffak olamamıştır. Veliahtlığında millet tarafından sevilmişti. Milletin bu sevgisi, Yeni Osmanlılar dışında saltanatında da devam etti. Halkın hoşnutsuzluğu yanı sıra Mısır, Girit, Romanya, Karadağ ve Hersek meseleleriyle uğraştı. Yurtdışı seyahatlere çıktı. Mısır’a gitti. Yavuz Sultan Selim Han’ın Mısır’ı fethinden üç yüz kırk altı yıl sonra oraya ayak basan ilk Osmanlı padişahı Sultan Aziz’dir. Avrupa seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahı da odur.

Bu Avrupa seyahatinde Fransa’ya, İngiltere’ye, Belçika’ya, Prusya’ya gitti. Fransa, Avusturya, Rusya imparatorları; İngiltere kraliçesi ve Belçika kralı ile görüştü.

Halk, israfına rağmen bu hükümdarı seviyordu. Esasen Osmanoğlu olması, bu sevgiyi kendisine doğuştan sağlamıştı. Kara ve deniz manevralarına katılması, ordu ve donanmasına, askerine gösterdiği itina, her yıl en modern kara ve deniz silahlarını edinmesi, prestijini arttıran unsurlar arasındaydı. Ağabeyi gibi kadına iptila derecesinde düşkün olmadığı gibi içki içmemek, tütün kullanmamak ve sıhhatli olmak bakımından da ağabeyi Sultan Mecid’den ayrılıyordu. Ancak israfı başlıca dedikodu mevzuu idi. Ağabeyinin başlattığı Çırağan Sarayı’nı pek muhteşem bir şekilde yaptırıp döşettiği gibi Beylerbeyi’nde de bir saray inşa ettirmişti.

Taşlık’ta bir cami yaptırmaya hazırlanıyordu (tahttan indirilmesi üzerine başlanamadı). Annesi Pertevniyal Valide Sultan’ın masrafları daha çok ictimaî müesseselere gittiği için tenkit mevzuu değildi.

Sultan Aziz’in şahsiyetini tespit gayesiyle hemen kaydedelim ki Ab­dülaziz Han’ın Paris’te bulunduğu günler içinde geçen en mühim olay, Girit meselesinde hiçbir fedakârlığı kabul etmeyeceğimizin Fransa ta­rafından anlaşılmış olmasıdır. Rivayete göre Napoleon, Girit isyanının devam ettiği o günlerde meselenin halli için en münasip yolun adanın Yunanistan’a terk edilmesi olduğunu söylediğinde Sultan Aziz, Başma­beynci Hafız Mehmed Bey’in ifadesiyle “kükremiş aslan gibi” mukabele ederek:

“Girit için Devlet-i Âliyye yirmi sene kan dökerek cezire-yi mezkûre­yi memalik-i Osmaniye’ye ilhak eylemiş ve Girit’in toprağı Türk kanıyla yoğurulmuştur. Sureta bir ihtar-ı hayırhane ve manen devletinin bâis-i berbâdisi olan şu teklif beni meyus etmiş ve düvel-i muazzama ittifak ederek Girit’in Yunanistan’a terkini notalarla teklif etseler bile teklifat-ı mevhumeyi ret ve askerimi son neferine kadar cezireye (adaya) sevk eder ve donanmamdan bir sandal kalıncaya kadar sebat eder ve çaresiz kalınır ise Girit’i öyle terk ederim.” demiş.

Sultan Abdülaziz’in bu kat’i kararı karşısında Üçüncü Napolyon:

“Mademki efkâr-ı şahaneleri bu merkezdedir, Girit meselesi bertaraf olmuştur, müsterih olunuz.” demek mecburiyetinde kalmıştır.

********

Unutulmayan ve bazı sözde tarih kitaplarına çarpıtılarak geçirilen bütün bu olup bitenleri, gerçeği arayanlara faydalı olur gayesiyle okun­ması kolay olan bu kitapta derli toplu bir formatta bulmak mümkün. Gerçek Yayınları’ndan çıkan ve Mustafa Müftüoğlu tarafından yazılan eser; Sultan Aziz Niçin Tahttan İndirildi, Nasıl Şehid Edildi?” adıyla neşredildi.

Yayın Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 09:09
YORUM EKLE

banner19

banner36