banner17

Namaz Günde Beş Vakit İnsana 'Ne Olduğunu' Hatırlatır

Namazın sürekliliği Müslümanın yaptığı diğer ibadetlerinde de fazilet ihsan edecek ve ibadetlerindeki ihlasını kuvvetlendirecektir. Müslümanın namaz kılması onun için arkası kesilmeyecek bir yardım garantisidir. Deniz Demirdağ yazdı.

Namaz Günde Beş Vakit İnsana 'Ne Olduğunu' Hatırlatır

“Namaz, dinin direğidir. Kim namaz kılarsa,

dini ayakta tutmuş olur. Kim de terk ederse dini yıkmış olur.”

Namaz, iman ve her çeşit taatin temeli kılınmıştır. Öyle ki neredeyse, dinin tüm rükûlarını içine alan bir ibadettir. Her unsuru, ayrı bir iman hakikatini ifade eder. Bunun içindir ki namaz, İslam’ın amelî ibadetlerinin en önemlisi olmuştur.

Hasan Abdullah Turabi’nin Namaz Fert ve Toplum Hayatındaki Etkileri kitabı ile namazın fıkhi bilgisinin tam olarak bilinmesi, namaza gereği kadar değer verilmesi konusunda kişiyi mutmain kılar. Kitap namazın manası ve amaçları doğrultusunda bilgi dağarcığını arttıracak zikirleri de ihtiva etmektedir. Dindarlığın özü olan namaz Allah'ın bir emridir ve insanın Allah'a olan bağlılığını kuvvetlendirir. Namaz, sâlih amellerin ilki ve en faziletlisi olduğundan, Müslümanlar için İslam’a bağlılığın alametidir ve onları, Allah'ın önünde secdeye kapanmayan diğer insanlardan ayırır. Kişiye takvayı, tevbeyi, sabırı, tevekkülün manalarını öğretir.

İman ehlinin sıfatları arasında namazın yerinden bahseden en açık ifadeler Mü'minûn suresinin ilk ayetlerinde yer bulmuştur:

“ Muhakkak müminler zafer bulmuştur. O müminler ki, namazlarında tevazu ve korku sahibidirler. Onlar ki, boş sözden ve faydasız işten yüz çevirirler. Onlar ki, zekâtlarını verirler ve ırzlarını korurlar. Ancak zevcelerine ve sahip oldukları cariyelerine karşı münasebetleri müstesnadır. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar. Kim de bu helalden başkasını ararsa, işte onlar mütecavizlerdir. Onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler, namazlarını gereği üzere devamlı kılarlar. İşte bu vasıfları toplayanlar, Firdevs cennetine varis olacaklar ve orada ebedî olarak kalacaklardır. ” (Müminun,1-2)

Kitap, namazın manasını, Müslümanların hayatındaki tesirini anlatmakta. Namazın manaları ile kendini kuşatan ihlaslı Müslümanların Allah'ın huzurunda söz, hareket ve şuurla tam bir boyun eğiş göstermesi gerektiğini öğütler. Bu pür-i pak ameller ile Rabbinin huzuruna varan Müslümanın ruhu da kalbi de amelleri gibi tertemiz olur. Huşu içinde nefsini temizlemeye ahdeden ve dili her daim Allah'ın zikri ile ıslanan kişinin kıldığı namaz Rabbine itaat ve sevginin ifadesidir. Kişi, tevazuuyla Rabbine boyun eğer ve bedenî hareketler ve kalbi ile tasdik eder ise bu onu Allah korkusundan dolayı emirlerine sarılmaya ve taatine iltizam etmeye yöneltir.

“Rabbimiz Allah'dır, deyip, sonra (dini hükümlerine uıyarak) doğru gidenler (var ya), onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar cennetliktirler. İşledikleri amellere mükâfat olarak orada ebedî kalacaklardır. ”(Ahkâf,13-14)

Bütün vücudun iştirak ettiği bir ibadet

İnsanın, kâinatı ve kendi nefsini tefekkür etmesi, yaratıcının ayetlerini ve ihsanını derin derin düşünmesi ibadettir. Namaz bunlara da şamildir. Dinin direği olan namaz, Müslümana dini mükellefiyetlerinin muhtevasını öğretir. Namazın esasını şu sözler ile tefsir eder Hasan Turabi; niyet, bütün hatıra gelenleri içine alan şuur, kulun Rabbine hitabına yakışan büyün manaları ifade eden sözler ve bütün uzuvların iştirak ettiği fiiliyattır.

“Ey iman edenler, namazlarınızda rükû ve secde edin. Rabbinize ibadet edin ve hayır yapın ki kurtulabilesiniz. ” (Hac, 77)

Namazın sürekliliği Müslüman için yaptığı diğer ibadetlerinde de fazilet ihsan edecek ve ibadetlerindeki ihlasını kuvvetlendirecektir. Müslümanın namaz kılması onun için arkası kesilmeyecek bir yardım garantisidir. İbadetlerini salih ameller ile gerçekleştiren Müslüman Allah'a ve O'nun kitabına, peygamberine imanını tazeleyerek; korkusunu, takvasını, şükrünü, güvenini, ümidini sağlamlaştırarak ve bunlarla Allah yolunda gayretiyle ibadetini arttırır.

Hikmetlerinin sonu olmayan, insan aklı için bir derya niteliğindeki namaz ile ilgili ufkumuzun sınırlarını genişletmeyi amaçlayan bu eserde namaz kılan her insanın farklı lezzetler tattığı şahsi bir tecrübeden bahseder. Bunun ile beraber tek başına ve cemaatle kılınan namazın zahiri ve batıni manaları, insan hayatındaki tesirleri üzerinde bizleri düşünmeye sevk eder. Bu sayede onu zayi etmekle ne kadar hüsrana uğradığımızı; onu muhafaza etmediğimiz, dosdoğru kılmadığımız takdirde güzelliklerinden mahrum kalacağımızı anlamış oluruz.

Deniz Demirdağ

Hasan Abdullah Turabi, Namaz Fert ve Toplum Hayatındaki Etkileri

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2018, 18:18
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner20