İbn Arabi Şeyh Bedreddin'e ne dedi?

Şeyh Bedreddin, Fetret döneminde Musa Çelebi'ye kazaskerlik yapmış bir alim-sufidir. O'nun Varidat'ını Serhan Tayşi Hoca hazırladı, MVT yayımladı.

İbn Arabi Şeyh Bedreddin'e ne dedi?

Önce halifeleri Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal götürülür darağacına. Sonra büyük âlim ve sûfi Bedreddin. Şeyh Bedreddin Serez’de mahkemeye çıkarılır ve örfen-siyaseten idamına hükmedilir. İdamına karar verenler bile ilimdeki yetkinliğine ve derinliğine hayran olmuşlardır. Yıl 1415-16’dır. Çelebi Mehmed, Osmanlı iktidarını yeniden sağlamlaştırmaktadır. Osmanoğulları için 10 yıl süren karmaşa ve başsızlık  dönemi-fetret biteli henüz üç dört yıl olmuştur. Ve Bedreddin küçük bir dükkânın önünde idam edilir.

Bedreddinin trajik ölümü

Şeyh Bedreddin’in trajik ölümü günümüzde bile hala ne çok gönülde yankılanmakta. Ona zındık ve mülhid diyenler olmakla birlikte âlimler ve sûfiler arasında O’nu sahiplenenler hep olmuştur. Mehmet Serhan Tayşi Hoca da hazırladığı Varidat-ı Bedreddin’in önsözünde Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Mahmud Bedreddin’in yaşamını özetleyerek en önemli eserlerinin fıkıh konusunda olduğuna dikkat çeker. Letaif’ül-İşarat, Teshil ve Camiü’l-Fusuleyn adlı eserleri Osmanlı medreselerinde okunmuştur. 

Şeyhülislam'dan şerhli Varidat tercümesi!

MVT Yayıncılık tarafından orijinal nüshayla birlikte neşredilen Varidat-ı Bedreddin’in mütercimi Şeyhü’l-İslam Kazım Efendi’dir. Varidat, Şeyh Bedreddin’in en tartışmalı eseridir. O kadar ki O’na ait olup olmadığı bile tartışmalıdır. Her ne kadar bazı araştırmacılar eserin bizzat Şeyh Bedreddin tarafından gözden geçirilip Arapçaya tercüme edildiğini iddia etseler de isminden de anlaşıldığı gibi ‘varid olan sırların müridleri tarafından yazıya geçirilmiş halidir’ demek gerçekliğe daha uygundur.  

Varidati BedreddinBedreddin ve Şerif Cürcani aynı ders halkasında!

Mısır’da Seyyid Şerif Cürcani’yle aynı ders halkasına katılmış, gittiği her yerde itibar görmüş ve fetret döneminde Musa Çelebi’ye kazaskerlik yapmış müctehid seviyesindeki bir fakihin sapkın ibahi fikirleri savunması çok zor görünmekte. Yine de eserde zor anlaşılır veya dinin zahiri yönüne ters gibi görünen bazı hakikatlerin dile getirildiğini savunanlar olmuştur. 

Bedreddin'in şeyhi kimdir?

Bulunduğu her yerde fikirlerine itibar edilen ve sözü dinlenen bir âlimken Şeyh Hüseyin Ahlati’ye intisap eden Şeyh Bedreddin’in kendisine aidiyeti şüpheli Varidat dışında bir tasavvufi eserinin günümüze ulaşmamış olması bir talihsizliktir. Fakat Varidat’tan da tıpkı diğer Ekberi Ekol’e mensup sufilerin eserlerindeki gibi nice hakikatlerin, inceliklerin taşmasına şahit olmak mümkündür. Nitekim tasavvuf dediğimiz şey tahakkuktur. 

Şeyh Bedreddin namazı nasıl kılardı?

Eserin bazı bölümlerini biraz sadeleştirerek teberrüken sunmak istiyorum. Kitabın hemen başlarında şunu söyler Şeyh: “Dünya işleriyle meşgul olan bir kalb ile bin sene namaz kılmış olsan bile bundan dolayı hiçbir güzelliğe ve sevaba nail olamazsın.”

Dünyayı sevmek ibadet midir, haram mıdır?

Dünyaya ‘lehv’ ve ‘la’b’ denilmiştir. Buradaki ‘lehv’ ‘melha’ yani insanı Hakk’a teveccüh ve meyilden alıkoyan şey manasındadır. Dünya dahi öyledir. Fakat bir şey çift yönlü bir manayı içeriyorsa ve bu cihetlerden biriyle insanı Hakk’a diğer yönüyle masivaya sevk ediyorsa onda hem ‘ibahiyyet, hal’ ve hem de ‘hurmet, kerahiyyet’ var demektir. İşte dünya da böyle iki ciheti cami’ olduğundan onunla meşgul olmak ‘Hakk’ ile iştigal olmak itibarıyla mübah ve belki de ibadettir. Masiva ile iştigal olmak cihetiyle dahi haram ve kerahetdir. 

Serhan Tayşi HocaBeni elde edeni Allah'tan uzaklaştırırım

Bir gün uyku ile uyanıklık arasında bulunduğum bir sırada karşımda bir suret belirdi. Bana birçok sözler söyledi. Onlardan birisi kısaca şöyleydi: ‘Bana meyledeni ve beni elde edeni Allah’tan uzaklaştırırım.’ Gözümü açıp bunun rüya olduğunu anlayınca o gördüğüm sureti dünya ile ta’bir ve te’vil eyledim. 

İbn Arabi Şeyh Bedreddin'e ne dedi?

Sekiz yüz on sekiz senesinde Cemaziyelahir’in ilk onunda perşembe gecesinde alem-i manada Muhyiddin-i Arabi’yi gördüm. Bana ‘ Şeytanı bu âlemden atmak istedim ve attım. Şimdi bu âlemde şeytan kalmadı, yalnız bazı etkileri kaldı.’ dedi. Allahu ‘alem bu rüyanın te’vili şudur: Şeytan insandaki kuvve-i vahimeye; Muhyiddin’in onu bu alemden atmış olması da tasnif ve telif ettiği eserlerin çokluğuyla o kuvvetin nerdeyse tümünü izale etmesine ve yerine tevhid-i sırfı ikame eylemiş olmasına işarettir. Fakat yine de bazı kimselerde o vehim kuvvetinin etkileri devam etmektedir.  

Bedreddin'e bu Celal niye?

Osmanlı'ya karşı hangi saiklerle isyan ettiği henüz çok net olarak bilinmeyen bu âlim-sûfinin hem eser/lerini hem de yaşamını okumaya başlamak bizi efsane Bedreddin'den insan Bedreddin'e ulaştıracaktır. '... Hakk Teala Cemal ve Celal sıfatlarıyla her zerrede tecelli itmiş ve binaenaleyh her zerre ve her şey bu iki sıfatın eserini haiz olmuşdur. Measi ve seyyiat dahi böyle olub, anlardaki cihet-i hüsnü görenler anları fi'ile ve cihet-i kubhu görenler dahi anları terke müsara'at eylerler.' İntiha

Mustafa Nezihi sühulet diledi

YORUM EKLE
YORUMLAR
Murat Güzel
Murat Güzel - 12 yıl Önce

şeyh bedreddin'in cürcani iel birlikte konya'da şeyh fazlullah'tan ali gav medresesinde (ki bektaşi medresesi olarak bilinir!) ders aldığını bu güzel yazıya zeyl düşelim.

mustafa kendir
mustafa kendir - 12 yıl Önce

bizi efsane Bedreddin'den insan Bedreddin'e ulaştıracak kitaplar var mı?

ömer faruk
ömer faruk - 12 yıl Önce

Şeyh Bedreddin bir mürteddir.ve idam edilmiştir.

ömer erol
ömer erol - 10 yıl Önce

çevremdeki bazı insanlar muhyiddin arabi için büyük alim şeyh bedreddin için ise mürted diyorlar halbuki her ikisi de vahdet-i vücud ekolüne mensub insanlardı gerçek nedir hayatını okudum mürted olamaz diyorum ama neden öyle deniyor ? açıklarmısınız...

Y. T. Günaydın
Y. T. Günaydın - 10 yıl Önce

bedreddin çelebi musa'nın kazaskeriydi. kardeşi çelebi mehmet ona üstünlük sağladı ve şeyh bedreddin kaybeden tarafta kalmış oldu. olay sadece budur. siyaseten katledilen bir âlime mürted demek günahtır, eğer değilse bu tür suçlamalar söyleyene döner. siyaseten yenilen ne zamandır mürted oluyor? sad b. ubade hz. ebubekir'e karşı başarılı olamayınca biat etmemişti yani mürted mi olmuştu? osmanlı kaynağı olan taşköprizade bile bedreddin için "mazlumen şehid edildi" derken. Allah iz'andan ayırmasın

Y. T. Günaydın
Y. T. Günaydın - 10 yıl Önce

bedreddin hakkında yazılan hemen her şeyi değerlendiren bir kaynak olarak baki yaşa altınok'un Şeyh Bedreddin ve Varidat adlı eserini tevsiye edebilirim (4. b., Ankara 2013)

ahmet
ahmet - 5 yıl Önce

Fıkıh ilminde uzman. "Câmi'ul-Fusûleyn" isimli eseri meşhur. Buraya kadar beğenilir. Varidat ise problemli noktadır. Bu esere göre yöneltilen suçlamalar iştirak-ı emval, tenasüh, vahdet-i mevcut, alemin bekası haşri inkar... Eser ona aitse savunacak bir şey yok. Fıkıhta uzman olma, yazdığı kitabın okutulması ölçü değil. Osmanlılar Timurla savaşa rağmen ordusundaki alimlerin eserlerini Şia'ya tepkiye rağmen Tusi'nin eseri okutmuşlardır. Siyasi yön ise ayaklanma.. bu konuda savunacak bir şey yok.