2015'te tasavvuf alanında yayınlanan kitaplar

Ahmed Sadreddin hem bir hatırlama hem de bir muhasebe olması amacıyla, 2015'te yayınevlerinin tasavvuf konusunda yayınladığı eserlerden bazılarını derledi.

2015'te tasavvuf alanında yayınlanan kitaplar

2015 yılını geride bırakışımızın üzerinden neredeyse iki ay geçti. Her yeni yıla girişlerde olduğu gibi muhtelif hususlarda 2015’in de muhasebeleri yapıldı. Yayın dünyasının bu yılda neşrettiği eserler hakkında sitemizde haberler yapıldı. 2015 senesi içinde yayınlanan kitapların birçoğu hakkında sitemizde özgün yazılar yayınlandı. Bu sene içinde yayınevlerinin tasavvuf konusunda yayınladığı eserlerden bazılarını seçtik. Hem bir hatırlama hem de bir muhasebe olması amacıyla.

Akçağ Yayınları

İlk yayınevimiz Ankara’da faaliyetlerini sürdüren Akçağ Yayınları. Yayınevi, geçtiğimiz yıl ülkemizin tasavvuf kitaplığına, tarikatleri ve tasavvuf tarihini konu alan bir kitap ekledi. Prof. Dr. Ömer Yılmaz’ın kaleme aldığı Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarikatlar isimli eser, ülkemizdeki tarîkatların yalnızca tarihinden değil aktüel konumundan da söz etmiş, mevzubahis konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için konu sonlarına ilave bir okumalar listesi koymuş. Kitabın sonuna önemli mutasavvıfların vefat tarihleriyle birlikte bir de “Tasavvuf Kitaplığı” listesi eklemiş. Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarikatlar, tasavvuf konusuna ilgi duyanlar için bir giriş kitabı niteliğinde.

Büyüyenay Yayınları

Yaptığı güzel yayınlarla Türk okurunun gönlünde ayrı bir yeri olan Büyüyenay Yayınları, 2015 senesinde de birbirinden güzel eserler neşretti. Ülkemizin hafızasını yenilemesi yönünde yayınları sürdüren Büyüyenay, tasavvuf konusunda da bu hususiyetini sürdürdü.

Daha önce Muhammed Sâdık Efendi'nin Nefsin Şehirleri, Nefs Bilgisi ve Terbiyenâme isimli üç telifini yayımlayan Büyüyenay, son olarak müellifin Risale-i Mergube isimli eserini Tevbe Risalesi ismiyle yayınladı. Muhammed Sâdık Efendi'nin son telifi olan kitap, nefs muhasebesinin inceliklerinden bahsediyor. Müellifin bu eseri, nefsi her an gözetim altında tutarak, onu Allah’ın razı olacağı bir hale getirmenin yollarını gösteren bir şah eser.

Büyüyenay’ın geçtiğimiz sene neşrettiği bir diğer eser de Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin İnsan-ı Kamil risalesi. Tasavvufun ana kavramlarından biri olan “insan-ı kamil”i, âlimliği ve mutasavvıflığı ile yetkin bir ağız olan İbrahim Hakkı Erzurumî Hazretleri anlatıyor. Eseri bir cümleyle ifade etmek gerekirse, insanı hakikatini bilmeye çağıran bir eser diyebiliriz.

Büyüyenay Yayınları bu iki eserin ardından, A. Cüneyd Kosal’ın hazırladığı iki İmam-ı Gazali eserini bastı. İlki hazretin Mişkatü’l Envar’ıydı. Kitabın yayınevinin verdiği tam isim Mişkatü'l-Envar & Nur Metafiziği. Nûr Sûresi'nin 35. âyetine yazılan bir nevi tefsir olarak kabul edilebilecek eser, tasavvufî ve felsefî bir bakış açısını bu âyetin tefsirinde birleştiriyor ve tüm varoluşu nur-zulmet ayrımına dayanan bir metafizikle temellendiriyor.

İkinci kitap ise Hak Yolcusuna Öğütler Ey Oğul & Eyyühe'l-Veled, Ledünni İlim Risalesi. Kitap iki risalenin bir arada sunumu. Eyyühe’l Veled, talebelerinden birinin sorularına verdiği cevaplardan oluşuyor. Bu cevaplardan oluşan risale bir Müslümanın hayat rehberi olma niteliği taşıyor. Ledünni İlim Risalesi’nde ise nakli isimlerden gayrısını kabul etmeyenlere karşı ledün ilmini savunuyor.

Büyüyenay Yayınları için 2015 bir nebze de İmam Gazali yılı oldu diyebiliriz. İmam-ı Gazali’nin bir diğer eseri Zadü’l Ahire’yi de, Zâdü’l Ahire & AhiretAzığı ismi ve Dr. Muzaffer Özcanoğlu çevirisiyle yayınladı.

Yayınevinin 20152te tasavvufa dair yayınladığı eserlerden bir diğeri de Mehmed Ali Aynî’nin Hacı Bayram-ı Velî biyografisi. Anadolu’yu bir mana yurduna çeviren müstesna şahsiyetlerden biri olan Hacı Bayram-ı Velî’nin hayatı, eserleri ve tesiri üzerine kaleme alınan bu eser, hazret hakkında doyurucu malumat sunuyor.

Büyüyenay Yayınları’nın geride bıraktığımız yılda Türk okuruna armağan ettiği bir diğer güzel eser de Feridü’d-din Attar Hazretleri’nin Pendname’sine yapılan bir şerhti. Müellifin kim olduğu hususunda tam bir açıklık olmasa da Emre diye isimlendirilen müellifin eseri, bir nasihatname. Terceme-i Pendname-i Attarismiyle yayınlanan kitap okuyanı ahlak sağlamasına tutan bir eser.

2015 yılında Büyüyenay Yayınları’nın neşrettiği tasavvufi eserlerden sonuncusu Molla Ahmed İlahi’nin Tasavvuf-Namesi. İslâm tasavvuf düşüncesi hakkında bilinmesi gereken temel bilgileri barındıran eser, Mücahit Kaçar ve Ahmet Akdağ tarafından hazırlanmış.

Dergah Yayınları

Geçtiğimiz yıl tasavvuf alanında güzel yayınlar yapan bir diğer yayınevi Dergâh oldu. İlk olarak Süleyman Uludağ Hoca’nın Hayata Sufi Gözüyle Bakmak kitabından bahsedelim. Hayata Sufi Gözüyle Bakmak’ta ibadet konuları, ahlâki ve tasavvufi meseleler, tasavvufi ve hikemi yönden ele alınıyor. Eserdeki bilgiler, önce Kur’an-ı Kerim’e ve hadis-i şeriflere, sonra en sağlam ahlâk ve tasavvuf kitaplarına istinaden veriliyor. Uludağ, bir Müslümanın günlük hayatındaki meseleler hakkında, sûfîlerin görüş ve yaşayışlarından örnekler sunuyor.

Dergah Yayınları’nın tasavvuf hakkında 2015’te yayınladığı bir diğer eser de Özkan Öztürk’ün kaleme aldığı Siyaset ve Tasavvuf & Osmanlı Siyasi Düşüncesinde Tasavvufun Tezahürleri isimli çalışmaydı. Çalışma boyunca yazar, Osmanlı devlet geleneğinin ve siyaset anlayışının tasavvufi temeller üzerine bina edildiğini savunuyor. Eser, özellikle 17. ve 18. yüzyıllardaki Osmanlı devlet nizamının sûfîler açısından nasıl yorumlandığı sorusuna eğiliyor.

2015 yılında Dergah Yayınları’nın bastığı bir diğer tasavvufi eser Külliyat-ı Hazret-i Hüdayi oldu. Bu kitap, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin eserlerinden dört tanesini, Tarîkatü’l-Muhammediyye, Tarîkatnâme, Necâtü’l-garîk, Mevlûd-i şerîf ve Mi‘râciyye adlı risaleleri ve hazretin terceme-i hâli, vefâtına düşürülmüş târihler, şiirlerine yapılmış tahmîsler ve tarîkat silsilesini barındırıyor. Eserin aslında Hz. Hüdayi’nin Divan’ı olsa da bu yayında o eser daha önce müstakil olarak birkaç kez basıldığı için alınmamış.

Dergah Yayınları Hüseyin Vassaf Efendi’nin İbnülemin Mahmud Kemal’in bir kıt‘ası ile na‘ti üzerine yaptığı şerhi de yayınladı geçtiğimiz sene. Tasavvufî Şiir Şerhleri & Feyzü’l-Kemal ve Mir’atü’l-Kemal adıyla yayınlanan eserde müellif, tevhîd ilminden, Hakīkat-i Muhammediyye’den, Muhabbet-i Muhammediyye’den ve diğer tasavvufi kavramlardan bahis açıyor.

2015’te Dergah Yayınları etiketiyle neşredilen tasavvufa dair eserlerden bir diğeri de Zehra Hamarat tarafından hazırlanan Bayramiye Tarikatı Menakıbı & Hacı Bayram Veli ve Halifeleri isimli eseriydi. Kitapta Hacı Bayram Veli ve halifeleri Akşemseddin, Şeyh İbrahim, Şeyh Kasım Efendi, Şeyh İsa Efendi, Şeyh Hüsam Efendi, Şeyh Bahri Efendi, Şeyh Ali Efendi, Fâtıma-i Menemeniyye’nin menkıbeleri yer alıyor.

H Yayınları

Geçtiğimiz sene tasavvufa dair önemli eserler basan yayınevlerinden biri H Yayınları’ydı. Yayınevi daha Divan’ını yayınladığı Anadolu velilerinden Eroğlu Nuri Hazretleri’nin Tasavvuf Bi't-Tarikat adlı eserini de 2015’te yayınladı. Daha önce başka bir yayınevi tarafından neşredilen eserin H Yayınları tarafından Tasavvufa Dair & Tasavvuf Bi't-Tarikatismiyle yeniden basılması, Eroğlu Nuri Hazretleri’nin kitaplarına ulaşmak açısından iyi oldu. Eserden bahsetmemiz gerekirse, tasavvufun temel meselelerine gayet açık ve anlaşılır izahlar getiren bir eser. Kitapta zikir, tevhîd, biat, nefs, kalb-i selîm, devrân, sülûk, rüya ve sahte şeyhler gibi temel hususlar tasavvuf yolunun büyük bir siması tarafından ele alınıyor.

H Yayınları’nın geçtiğimiz sene yayınladığı bir diğer kitap Ahmed Yesevî Hazretleri’nin Divan’ı. Günümüzün Aşk Yolcusuna Divan-ı Hikmet ismiyle neşredilen eser, daha önce başvurulmayan nüshalar nazar-ı itibara alınarak hazırlanmış. Hayati Bice’nin 25 senelik emeğinin mahsülü olan eserde daha önceki baskılarda bulunmayan, tespit edilmiş yeni şiirler de bulunuyor.

Yayınevinin yayınladığı bir diğer kitap da Terzi Baba diye bilinen Necdet Ardıç Beyefendi’nin İnsanın Serüveni & Hazret-i Adem ve Safiyet oldu. Tasavvuf sahasında yaptığı sohbetlerle, kaleme aldığı eserlerle Necdet Ardıç, kitabında Hz. Âdem temelinde âdemiyet ve sâfiyet kavramlarını inceliyor.

H Yayınları’nın 2015’te yayınladığı bir diğer kitap da Ali Bolat’ın kaleme aldığı Muhammed Nuru’l-Arabi - Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleriisimli eser. Kitap, Muhammed Nûru’l-Arabî’nin hayatı, eserleri ve tasavvufî düşüncelerini eserlerine dayanarak ele alıyor. Hazret’in kişiliği, eserleri, tarikatı ve halifeleriyle birlikte, tasavvufun tahalluk ve tahakkuk boyutuna dair düşünce ve mülahazaları, en nihayetinde de mensubu bulunduğu Melami yolundaki yeri ile alakalı bilgiler veren önemli bir eser.

2015 yılı itibarıyle daha önce Sufi Kitap tarafından yayınlanan Hasan Ünsi Şabânî Hazretleri’nin Kelam-ı Aziz ismli eseri H Yayınları tarafından neşredildi. Eser, bir sûfînin manâ yolunda nasıl davranması ve düşünmesi gerektiği hususunda ince noktalara temas eden, cirmi küçük olsa da faydası büyük bir eser.

H Yayınları geçtiğimiz sene son olarak Haririzade Mehmed Kemaleddin Efendi’nin Kemalname-i Al-i Abaisimli kitabı oldu. Peygamber Efendimiz’in kerimesi Hz. Fatıma Annemiz, Hz. Ali ve bu mübarek simanın izdivacının iki güzel meyvesi olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimiz’den oluşan Âl-i Âba’nın fazileti hakkında yazılmış güzel bir eser. Bu alanda günümüz okurunun ulaşabileceği eser azdı. Bu boşluğu dolduracak faydalı bir kitap Kemalname-i Al-i Aba.

İlk Harf Yayınları

Tasavvuf klasikleri yayınlarıyla dikkat çeken İlk Harf Yayınları, 2015 yılında önemli bir eseri daha Türk okuruyla buluşturdu. Yayınevi, Şazili yolunun büyüklerinden İbnü’l Meylak Hazretleri’nin Mevâridü Zevi'l-İhtisâs ilâ Makâsıdi Sûreti'l-İhlâs isimli İhlas Suresi tefsirini bastı. Kitap, şimdiye kadarki İhlâs Sûresi tefsirlerinde yer alan birçok bilgiyi ihtiva etmesinin yanı sıra kelâmî ve ictimâî meseleleri de alan yetkin bir tefsir.

İnsan Yayınları

Yayınlarında tasavvufa geniş yer ayıran ve neşrettiği eserlere özen gösteren İnsan Yayınları, 2015 yılında da bu geleneğini sürdürdü. Yayınevi, Seyyid Hüseyn Nasr’ın Gülşen-i Hakikat & Tasavvuf Geleneğinin Vizyonu ve Vadettikleriisimli bir çalışmasını yayınladı. Tasavvufun ne olup ne olmadığı, tesirleri, tarihini ele alan eser, isminden anlaşılacağı üzere tasavvufun hakikate ulaştıran manevi yol olarak anlatımı.

İnsan Yayınları’nın geçtiğimiz yıl neşrettiği bir diğer eser İbn Arabi Hazretleri’nin düşüncesinin takipçilerinden James Winston Morris’in Kalp Aynası & İbnü’l-Arabi’nin Fütuhatü’l-Mekkiyye’sinde Manevi Aklın Keşfiisimli kitabı. Eser, İbn Arabi Hazretleri’nin manevi mirasıyla, manevi yönünü giderek kaybeden insanlığı orijinine, eşref-i mahlukat olduğunu hatırlamaya çağıran güzel bir çalışma.

Geçtiğimiz yıl İnsan Yayınları’nın neşrettiği tasavvufa dair eserlerden biri de Ahmet Murat Özel’in İbn Ataullah El-İskenderi - Hayatı, Eserleri, Görüşleri isimli çalışmasıydı. Son yıllarda ülkemizde İbn Ataullah Hazretleri hakkında yapılan yayın ve diğer faaliyetlerin üzerine, hazret hakkında derli toplu bir çalışma ihtiyacı belirmişti. İbn Ataullah Hazretleri’ni tanımak için atılacak ilk adım bu kitabı okumak olmalı.

İSAM Yayınları

2015'te tasavvuf konusunda Türk okurunu heyecanlandıracak kitaplar yayınlayan bir diğer yayınevi de İSAM Yayınları’ydı. Yayınevi Semih Ceyhan’ın kaleme aldığı, tarikat-ı Halvetiyye’nin İstanbul’daki önemli şahsiyetlerinden olan Ali Alaeddin Köstendilî Hazretleri’nin biyografisini yayınladı. Üç Pirin Mürşidi & Halvetiyye, Ramazaniyye Kolu ve Köstendilli Ali Alâeddin Efendiismiyle yayınlanan eser, son dönem tasavvuf hayatında çözülmeler olduğu tezini çöpe atıyor. Hayattayken üç pir yetiştirmiş yegane mutasavvıf olan Ali Alâeddin Efendi Hazretleri’nin hayatı, tarikatı ve tesiri hakkında kaynaklık teşkil edecek bir eser.

İSAM Yayınları’nın geride bıraktığımız sene içerisinde neşrettiği bir diğer kitap yine Semih Ceyhan imzalı. Türkiye'de Tarikatlar - Tarih ve Kültür isimli eser, ülkemizde tarikatlar tarihi alanında kaleme alınan yetkin makaleleri barındırıyor. Çalışma, tarihinde önemli izler bırakmış tasavvuf ekollerinin geçmişten günümüze seyrini gözler önüne seriyor.

Yayınevinin 2015 yılında yayınladığı bir diğer güzel kitap Mahmud Erol Kılıç’ın imzasını taşıyor. Tasavvufun en bilinen simalarından biri olan Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri üzerine bir monografi. İbn Arabîismini taşıyan kitap, hazret hakkında uzman bir isim olan Mahmud Erol Kılıç’ın farklı tarihlerde kaleme aldığı metinlerden oluşuyor. Hz. İbn Arabî’yle yeni tanışacaklar için tavsiye ederim.

Kayıhan Yayınları

Kayıhan Yayınları geçtiğimiz yıl tasavvufa dair güzel bir kitap yayınladı. Tasavvuf tarihinde meczubluk libasına bürünerek halkı irşad eden Behlül-ü Dânâ Hazretleri ile alakalı bir biyografi olan eserin adı Bilgin Divane – Behlül Dânâ.

Kitap Yayınevi

2015 yılında tasavvufa dair yalnızca bir kitap yayınladı Kitap Yayınevi. Bu cümle bir eleştiri değil. Zira yayınladığı o bir kitap gerçekten bütün seneyi kurtaracak bir eser. Muhammed b. Ali b. Es-Serracın Tuffahu'l-Ervah ve Miftahu'l-İrbah isimli eserinden bahsediyorum. Yaşadığı dönemin sufileri hakkında ilk elden bilgiler veren ve kendinden önce yaşamış büyük sufilerin menakıblarını ihtiva eden kitap, Sarı Saltuk’un bir efsane değil, gerçek bir şahsiyet olduğunu savunuyor.

Kitabevi Yayınları

Hemen her alanda yaptığı nitelikli yayınlarla Türk okurunu sevindiren Kitabevi Yayınları,geçtiğimiz yıl Pir Muhammed Gencevi’ninmenakıbnamesini yayınladı. On altıncı yüzyıl Halveti sûfilerinden olan Gencevî Hazretleri’nin halvete adanmış ömrü hakkında bir başvuru eseri. Yazma nüshalar esas alınarak hazırlanan eser, hayatı hakkında yapılan incelemelerle de desteklenmiş. Gencevî Hazretleri hakkında araştırma yapacak olanlara ve hazret hakkında malumat edinmek tavsiye ederim.

Litera Yayıncılık

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde yaptığı yayınlarla iyice ivme kazanan Litera Yayıncılık, 2015 yılında tasavvuf alanında güzel eserler yayınladı. Hz. Şeyhü’l Ekber Muhyiddin İbn-i Arabî Hazretleri’nin Fütûhât-ı Mekkiyye’sini muhtelif konu başlıkları halinde müstakil olarak neşreden yayınevi, Itzchak Weismann’ın Nakşibendilik isimli kitabını yayınladı. Tasavvufun en geniş coğrafyaya yayılan yollarından biri olan Nakşibendiliğin tarihteki ve günümüzdeki tesirleri, Nakşibendilik ile köken irtibatı bulunan modern Müslüman düşünürler ve hareketleri üzerine yazılmış bir çalışma.

Litera Yayınları’nın, 2015 senesi içerisinde tasavvufa dair yayınladığı eserlerden bir diğeri, hakikaten şah eser olan bir kitap: Salih Baba Divanı. Tasavvufun ele aldığı hususlar üzerine söylenmiş Yunus tarzı şiirlerden oluşan Divan, duru ve eksiksiz-fazlasız söylenmiş şiir bahçesi.

Geçtiğimiz yıl mevzubahis yayınevinin neşrettiği eserlerden bir diğeri de Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arabî Hazretleri’nin fikirlerinin iyi bir takipçisi ve şârihi olan Molla Abdurrahmân Câmî’nin, vücûd ve vahdet-i vücûd meselelerini ele aldığı eseri Şerh-i Rubaiyyat & Vücud ve Vahdet-i Vücuda Dair Rubailerin Şerhi idi. Nakşibendiyye yolunun önemli simalarından biri olan Molla Câmî Hazretleri’nin bu şah eseri, Nakşî yolunun sanıldığı gibi Hz. İbn Arabî muarızı bir ekol olmadığını göstermesi açısından önem arz ediyor. Yanı sıra bu eser Türkçemize ilk kez kazandırıldı.

Yayınevinin 2015 senesinde neşrettiği bir diğer eser de Nasiruddin Tûsî’nin Evsafü’l Eşraf'ı... Eser Seçilmişlerin Vasıfları ismi ile yayınladı. İlim tarihimizin en önemli simalarından birisi olan Nasîruddin Tusî, eserde “seçilmişler” olarak gördüğü ariflerin yolculuğunu, hakikat yolunun menzillerini ve yolcunun makamlarını anlatıyor.

Muallim Neşriyat

2015 yılında tasavvuf konusunda yayınlanan kitaplardan biri de Muallim Neşriyat tarafından neşredildi. İmam Şârânî Hazretleri’nin Tenbihü’l Muğterrin adlı eserinin tercümesi olan Sufilere Armağan & Selef-i Salihinin Ahlakı,Müslümanlığın en birinci hedefi olan ahlak-ı Muhammediyye ile ahlaklanma yolculuğunda kişinin yapması gerekenleri daha önce yaşamış büyük zatların hayatından örneklerle anlatan mühim bir eser.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları

Yayınladığı akademik kitapları ilgiyle takip ettiğim yayınlardan biri olan M.Ü. İlahiyat Fak. Vkf. Yayınları, 2015 yılında tasavvufa dair önemli araştırmalar ve telif eserler yayınladı. Onlardan biri de Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri 2adlı kitaptı. Kitap 2015 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Nûr-i Muhammedî, Vahdet-i Vücûd ve Rüya konularındaki ilmî konferansların metinlerinden oluşuyor. Kitap, kelam ekolü mensuplarının tasavvufa bakışlarını yansıtması açısından dikkat çekebilir.

M.Ü. İlahiyat Fak. Vkf. Yayınları’nın bastığı bir diğer kitap da Ali Namlı’nın Abdülvehhab Eş-Şârânî biyografisi. Ömrünün büyük bir bölümünü Osmanlı hakimiyetindeki topraklarda geçiren ve Kanûnî Sultan Süleyman tarafından takdir edilen Mısırlı sûfi ve âlim olan Şârânî’nin hayatı, eserleri, tesiri ve tasavvufu üzerine yazılmış güzel bir çalışma.

Yayınevinin neşrettiği bir diğer eser de Dr. Safi Arpaguş’un kaleme aldığı Mevlevilikte Manevi Eğitimadlı eserdi. Yazar, eserinde isimden de anlaşılacağı üzere, dünyanın hemen her köşesine yayılmış büyük bir tarikat olan Mevlevîliğin kâmil insan yetiştirme metodunu ele alıyor. Mevlevîliğin kâmil bir mümin olma yolu olduğunun yeniden hatırlanması adına fayda sağlayacağını umduğum bir çalışma.

Nefes Yayınları

2015 yılında Nefes Yayınları da dikkat çeken eserler yayınladı. O dikkat çeken eserlerden biri de İmam Zehebî’nin Komşuluk Hakkı isimli kitabıydı. Müslümanın mühim vazifelerinden olan ve bugün neredeyse yitirdiğimiz komşuluk güzelliğini yeniden hatırlamamıza yardımcı olacak bir eser.

Yayınevinin geçtiğimiz sene bastığı kitaplardan bir diğeri de Suad El Hakîm’in Yirminci Yüzyılda İhyaü Ulumi’d-Din isimli çalışmasıydı. Eserde Gazzâlî’nin hayatı ve tasavvuf kültürü, İslâm’da ilim ve akıl, nefis terbiyesi, ibadetler, dualar, tövbe, şükür gibi insanı kurtuluşa götüren ya da kibir, dünya sevgisi gibi helâke götüren şeyler, İslâm’da görgü kuralları gibi konular yer alıyor. Gazâli Hazretleri’nin İhya-u Ulûmi’d Din’in şöhretiyle sırlanan yanlarını keşfetmek için okunması gereken bir eser.

Nefes Yayınları Claude Addas’ın İbn Arabi: Dönüşü Olmayan Yolculuk isimli kitabını da bastı geçtiğimiz yıl. Addas eserinde, İbn Arabî Hazretleri’nin tasavvufla tanışması, zamanın velîleriyle karşılaşması, Endülüs ve Şam seyahatleri, Mekke’ye yolculuk gibi hayatındaki pek çok önemli olayı ele alıyor.

Nesil Yayınları

Geçtiğimiz sene Nesil Yayınları da tasavvufa dair bir kitap yayınladı. Sadık Yalsızuçanlar imzalı Anadolu Erenleriisimli kitap, Anadolu ruhunu oluşturan mana erlerinin hayatı etrafında şekilleniyor. Kitap, uzak geçmişten yakın tarihimize kadarki zaman diliminde yaşamış tasavvuf büyüklerinin Anadolu’yu inşasını anlatıyor.

Sufi Yayınları

Geçtiğimiz yıl tasavvufa dair güzel eserler neşreden yayınevlerinden biri de Sufî idi. Timaş’ın bir alt markası olan Sûfî Yayınları, 13’üncü asırda yaşamış veliler hakkında Ekrem Demirli’nin kaleme aldığı ilgi çekici bir kitap yayınladı. Eserin ismi Tasavvufun Altın Çağı & Konevi ve Takipçileri. Muhtelif tasavvuf ekollerinin müesseseleştiği asırla alakalı bir yayın ihtiyacı vardı. Her ne kadar yorucu bir üslupla kaleme alınmışsa da, bu kitap o ihtiyacın giderilmesine hizmet eden bir yayın olarak önem arz ediyor.

Yayınevinin neşrettiği bir diğer Ekrem Demirli kitabı ise Şair Sufiler ismini taşıyor. Kitap iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım yazarın muhtelif vesilelerle yazdığı makalelerden oluşuyor. Bu makalelerde Hz. Mevlana, Hz. Yunus Emre ve Hz. Niyazi-i Mısrî ve Alvarlı Efe’nin tasavvufun çeşitli bahislerine dair düşünceleri ele alınıyor. Kitabın ikinci kısmı ise Yunus Emre’nin şiirlerine yazılan şerhlerden oluşuyor.

Sufi Yayınları’nın geçtiğimiz yıl yayınladığı bir diğer Ekrem Demirli kitabı ise İbnü'l Arabi Metafiziği oldu. Kitap, Demirli’nin Hz. Şeyhü’l-Ekber’in tasavvuf nazariyesinin temel unsurlarını teşkil eden varlık, bilgi ve insan görüşleri hakkında kaleme aldığı makalelerinin toplanmasıyla oluşturulmuş bir çalışma.

Sufi Yayınları’ndan çıkan bir diğer kitap da Mahmud Erol Kılıç’ın Sufi ve Sanat isimli eseriydi. Kitap, İslâm sanatlarının anlamlandırılmasında tasavvufun rolünü anlatıyor. Kılıç, sanata yön veren Müslümanlığın bugün geldiği durum hakkında analizler yapıyor, çözüm yolları sunuyor.

Bahsekonu yayınevi tarafından yayınlanan bir diğer Mahmud Erol Kılıç kitabının ismi de Ayırmaya Değil Birleştirmeye Geldik. Kılıç, kitapta İslam dünyasının tevhidden uzak olmasının nedenlerini irdeliyor. Kitabın en ilgi çekici kısmı ise Sünni-Şii geriliminin en aza indirilmesi yönündeki teklifleri.

Sufi Yayınları 2015 yılında üreten velud bir kalem olan Osman Nuri Küçük’ün Hz. Mevlânâ’nın hayatı, şahsiyeti ve fikirleri üzerine Fihi Ma Fih kitabına istinaden hazırlamış olduğu çalışmasını yayınladı. Ne Varsa Sende Var isimli kitapta Küçük, Mesnevî’yi anlamak için anahtar kabul edilen Fîhi Mâ Fîh bağlamında Hz. Mevlânâ'nın tasavvufî görüşlerini irdeliyor.

Yayınevi geçtiğimiz yıl, Anadolu’da en çok okunan kitaplardan biri olan Eşrefoğlu Rûmî Hazretleri’nin Müzekkin Nüfus’unu da yayınladı.

Sufi Yayınları’nın dikkat çeken bir diğer yayını da Hz. Sultan Veled’in Aşknamemesnevisine Edirne Mevlevî Dergâhı Mesnevîhanlarından Hasan Halid el-Mevlevî tarafından yapılan şerhiydi.

Bu kitaplarla birlikte yayınevi Robert Frager’ın da Sufi Terapistin Sohbet Günlüğüve Aşktır Asıl Şarap isimli iki kitabını yayınladı. İlk kitap, Frager’ın kendi sohbetlerinin derlemesi, ikinci kitapsa Muzaffer Ozak’tan duyduğu ilginç, ibretli hikâyelerin derlemesi.

 

Haberin fotogalerisi için tıklayınız: http://www.dunyabizim.com/?aType=fotohaber&FotoID=10079 

 

Ahmed Sadreddin yazdı

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2017, 14:13
YORUM EKLE

banner19