Kitabı meşhur, kendisi mestur 6 sûfi

2 / 7
Abdülganî Nablûsî:

Yazmış olduğu rüya tabirleri kitabı, bu husustaki en muteber kaynaklardan biri olarak kabul edilir. Osmanlı Devleti devrinde yetişmiş Hanefî fıkhı âlimi ve kerâmetler sahibi bir velî olarak anılır. İsmi, Abdülganî bin İsmâil bin Abdülganî bin İsmâil bin Ahmed bin İbrâhim en-Nablüsî ed-Dımeşkî’dir. Miladi 1640 senesi Zilhicce ayının beşinde Şam’da dünyâya gelir. Oniki yaşında iken babası vefât eder, yetim olarak büyür.

Zamanının en büyük âlimlerinden ilim tahsil eden Nablûsî hazretleri, edebiyat, fıkıh, tefsîr, hadîs ilimlerinde yetkin bir sûfi olarak bilinir. Tarîk-i Kadirîyye ve Nakşibendîyye'den nasibdardır. Yirmi yaşındayken ders okutacak düzeyde ilme sahiptir ve eserler kaleme almaya başlamıştır. Muhyiddîn-i Arabî hazretlerinin meşreben takipçisidir. Miladi 1731 senesi, Şa’bân ayının yirmidördüncü günü Şam’da vefât eder, oraya defnedilir.

Abdülganî Nablûsî:

Yazmış olduğu rüya tabirleri kitabı, bu husustaki en muteber kaynaklardan biri olarak kabul edilir. Osmanlı Devleti devrinde yetişmiş Hanefî fıkhı âlimi ve kerâmetler sahibi bir velî olarak anılır. İsmi, Abdülganî bin İsmâil bin Abdülganî bin İsmâil bin Ahmed bin İbrâhim en-Nablüsî ed-Dımeşkî’dir. Miladi 1640 senesi Zilhicce ayının beşinde Şam’da dünyâya gelir. Oniki yaşında iken babası vefât eder, yetim olarak büyür.

Zamanının en büyük âlimlerinden ilim tahsil eden Nablûsî hazretleri, edebiyat, fıkıh, tefsîr, hadîs ilimlerinde yetkin bir sûfi olarak bilinir. Tarîk-i Kadirîyye ve Nakşibendîyye'den nasibdardır. Yirmi yaşındayken ders okutacak düzeyde ilme sahiptir ve eserler kaleme almaya başlamıştır. Muhyiddîn-i Arabî hazretlerinin meşreben takipçisidir. Miladi 1731 senesi, Şa’bân ayının yirmidördüncü günü Şam’da vefât eder, oraya defnedilir.

banner26