Na'tı Şerif-i Nebevî

Şeyh Galib’in, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selleme sevgisinin ifadesi olan bu kasideyi okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz.

Na'tı Şerif-i Nebevî

Na'tı Şerif-i Nebevî

Sultan-ı rûsül şâh-ı mümeccedsin efendim

Bîçarelere devlet-i sermedsin efendim

Divân-i ilâhide ser-âmedsin efendim

Menşur-ı “le-amrük”le müeyyedsin efendim

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin efendim

Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim

Hutben okunur minber-i iklim-i bekâda

Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-ı cezâda

Gülbank-i kudümün çekilir arş-ı Hudâ’da

Esma-i şerifin anılır arz ü semada

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim

Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim

Ol dem ki velilerle nebiler kala hayrân

“Nefsi” deyü dehşetle kopa cümleden efgân

Ye’s ile usâtın ola ahvâli perişân

Destur-ı şefaatla senindir yine meydân

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim

Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim

Bir gün ki dalup bahr-ı gama fikrete gittim

İlden yitürüp kendümi bî-hodlıga yitdim

İşyânım anıp akıbetimden hazer etdim

Bu matlaı yâd eyledi bir seyyîd işittim

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim

Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim

Ümmideyiz ye’s ile âh eylemeyiz biz

Sermaye-i imanı tebâh eylemeyiz biz

Babın koyup agyâre penâh eylemeyiz biz

Bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim

Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim

Bîçaredir ümmetlerin isyanına bakma

Dest-i red urup hasret ile dûzaha yakma

Rahm eyle aman âteş-i hicrânına yakma

Ez-cümle kulun Galib-i pür-cürmü bırakma

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim

Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim

Şeyh Galib

YORUM EKLE

banner36