Yeni kitap: el-Yevâkît ve'l-Cevâhir

Şa‘rânî'nin el-Yevâkît ve'l-Cevâhir adlı eseri yayımlandı.

Yeni kitap: el-Yevâkît ve'l-Cevâhir

el-Yevâkît ve’l-Cevâhir fıkıh, hadis, tasavvuf ve akâid gibi temel İslâmî disiplinlerin tümünde eser telif eden Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî’nin en önemli eseridir. Eseri “ehl-i keşf” dediği sûfîye ile “ehl-i fikr” dediği kelâmcıların akâidleri arasında mutâbakât bulunduğunu göstermek için yazdığını ifade eden ve bu işin daha önce hiç kimse tarafından ele alınmadığını belirten Şa‘rânî, bu amaca matuf olarak birçok sûfînin akâid eserini incelemiş İbnü’l-Arabî’nin el-Fütûhât ve diğer eserlerinden elde ettiği veriler üzerine İbnü’l-Arabî’yi savunma amacıyla bu eseri kaleme almıştır. Telif ettiği bütün eserlerinde bütüncül bir yaklaşıma sahip olan ve Müslümanların birliğini hedefleyen Şa‘rânî, el-Yevâkit'te, İbnü’l-Arabî’nin el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’de ortaya koyduğu, zâhiren ulemânın görüşlerine uymayan akîdesini açıklamayı ve onun inancının doğru anlaşılmasını sağlamayı amaçlamıştır. Hemen hemen bütün kelâm konularını içeren eser kendi içerisinde İbnü’l-Arabî hakkında genel bir değerlendirme ve ona nispet edilen bir kısım tabirlerin tevilinin de yer aldığı bir mukaddime ve iki bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde Allah’ın zâtı, sıfatları, Allah-insan ilişkisi, insanların fiilleri ve bunların sorumlulukları, Hz. Îsâ’nın (as) yaratılışı, cinlerin varlıklarının ispatı gibi konular; ikinci bölümde ise nübüvvet, velâyet, sem‘iyyat ve îmân-islâm, ihsan, fısk, tövbe gibi konular yer almaktadır.

Prof. Dr. Mahmut Çınar tarafından tercüme edilen ve yayına hazırlanan eser Arapça metni birlikte okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

Yayın Tarihi: 01 Ocak 2020 Çarşamba 23:00 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019, 15:02
banner25
YORUM EKLE

banner26