Yeni Kitap: "Bahru'l-Kelam"

Ebu'l-Muin en-Nesefi'nin Bahru'l-Kelam isimli eseri neşredildi.

Yeni Kitap: "Bahru'l-Kelam"

Ebu'l-Muin en-Nesefi'nin (ö. 508/1115) Bahru'l-Kelam isimli eseri Türkçe-Arapça karşılıklı olarak yeni bir tahkik ve tercüme ile Endülüs Yayınları neşredildi.

Din, inanç ve ahlakın da içerisinde değerlendirildiği uygulama/amel olmak üzere iki temele dayanmaktadır.Dinin aslını oluşturan inanç konuları, İslam'ı diğer dinlerden ayıran temel prensipleri içermektedir.Bu alan, İslami bilimlerde Kelam ve akaid şeklinde belirginleşmiştir.Bu sahanın iki öncüsünden birisi olan İmam Maturidi'nin önderliğini yaptığı Matüridilik ekolünün temel taşlarından kabul edilen Ebü'l-Muin en-Nesefi'nin bu çalışması, İslam inancının ana konularını içermektedir.
Maveraünnehir havzasında yetişen Nesefi'nin, Kur'an ayetleri ve Hz Peygamber'in sağlam hadisleri doğrultusunda oluşan iman esaslarını, akli yorumlar çerçevesinde sunduğu Bahrü'l-Kelam adlı çalışması, bir Müslümanın bilmesi zorunlu olan konuları içermektedir.Eser dönemin kültür ve entelektüel ortamı doğrultusunda şekillenmekle birlikte, günümüz inanç problemlerinin çözümüne ışık tutacak, dini konularda ulaşabilecek kuşkuları giderebilecek bir içeriğe sahiptir.

Eser, İslam dışı akım ve düşüncelerine karşı kaleme alınmış olup, islami değerleri savunmakla birlikte, Ehl'i sünnet verileri çerçevesinde Kur'an ayetleri ve Hz.Peygamber uygulamalarının doğru anlaşılmasına yönelik bir yapıya sahip olması nedeniyle çağımızdaki inanç sorunlarına çözümler sunmakta, aynı zamanda İslam inancına sahip olduğunu kabul eden bir Müslümanı da aydınlatmaktadır.

banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13