Âşık Çelebi’nin "Mi‘râcü’l-Eyâle" adlı eseri yayımlandı

Âşık Çelebi’nin (ö. 1572) "Mi‘râcü’l-Eyâle" adlı eseri Yazma Eserler Kurumu tarafından yayımlandı.

Âşık Çelebi’nin "Mi‘râcü’l-Eyâle" adlı eseri yayımlandı

İslam siyaset düşüncesinin temel metinlerinden biri olan İbn Teymiyye’nin (ö. 1328) es-Siyâsetü’ş-Şer‘iyye fî Islâhi’r-Râ‘î ve’r-Ra‘iyye isimli eseri Osmanlı sahasından yoğun bir ilgi görmüş ve bu siyasetnamenin zaman içinde birden çok tercümesi yapılmıştır. Bunlardan ilki XVI. asrın tanınmış âlimlerinden Âşık Çelebi’ye (ö. 1572) aittir. Eserine Mi‘râcü’l-Eyâle ve Minhâcü’l-Adâle ismini koyan Âşık Çelebi, İbn Teymiyye’nin Siyâsetü’ş-Şer’iyye’sini tercüme etmekle kalmamış, kitabın ikinci kısmına devlet yönetimi ve siyaset hakkındaki kendi görüş ve tecrübelerini de eklemiştir. Böylelikle onun bu eseri hem bir tercüme hem de bir te’lif olma hususiyeti kazanmıştır.

Âşık Çelebi’nin değindiği konular arasında kadıların durumu, devlet adamlarının dikkat etmesi gereken noktalar, ehl-i zimmet hakkındaki ahidnameler, Ebussuud Efendi’nin arazi ve vergi hukukuna dair fetvaları, beytülmâlin gelir ve giderleri gibi hususlar yer almaktadır.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu bünyesinde başlatılan “İslâm Siyaset Düşüncesi Projesi” kapsamında yayımlanan Mi‘râcü’l-Eyâle ve Minhâcü’l-Adâle, Süleymaniye Kütüphanesi bünyesindeki Reisülküttab 1006, Nuruosmaniye 2315 ve Şehid Ali Paşa 1556 numaradaki nüshalar esas alınmak suretiyle neşre hazırlanmıştır.

Yayın Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 05:00
banner25
YORUM EKLE

banner26