Nazariyât'ın 2. sayısı çıktı

Altı ayda bir uluslararası hakemli bir dergi olarak yayımlanan Nazariyât’ın ikinci sayısı çıktı.

Nazariyât'ın 2. sayısı çıktı

İstanbul’da, altı ayda bir Türkçe ve İngilizce dillerinde uluslararası hakemli bir dergi olarak yayımlanan Nazariyât’ın, Ekim 2014’te çıkan ilk sayısının ardından ikinci sayısı da çıktı. İslam felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırma ürünlerine, metin neşirlerine ve kitap değerlendirmelerine yer veren Nazariyât’ın bu sayısında İslam felsefesi ve bilim tarihi ilgili üç makalenin yanı sıra, Seyyid Şerif Cürcâni’ye ait daha önce yayımlanmamış bir eserin tahlil, tahkik ve tercümesi de yer almakta.

M. Cüneyt Kaya’ya ait olan ilk makalenin başlığı “Âmirî Çalışmaları için Yeni Bir Kaynak el-Mecâlisü’s-seb beyne’ş-Şeyh ve’l-Âmirî". Kaya çalışmasında öncelikle, toplam kırk bir felsefi soru ve cevabı ihtiva eden yedi oturumdan oluşan Mecâlis’in yapısal özelliklerini ana hatlarıyla tasvir etmekte; Âmirî ile İbn Sînâ arasında, Mecâlis’e konu olan felsefî tartışmanın gerçekleşmiş olma imkânını, tarihî ve coğrafî olarak inceleyerek, Mecâlis’in, âlemin varlığa geliş aşamalarının ele aldığı ilk üç oturumunda ortaya konan felsefî yaklaşımı, Âmirî’nin mevcut eserleriyle mukayese etmekte.

“Akledileni Akletmek: İslâm Mantık Geleneğinde “İkinci Akledilirler”in Yorumu ve Osmanlı’da Alımlanması Üzerine Bir İnceleme” başlıklı makalesinde Ömer Mahir Alper, birçok felsefi disiplini ilgilendiren “ikinci akledilirler (el-ma‘kûlâtü’s-sâniye/el-ma‘kûlâtü’s-sevânî)” kavramını ele almakta.

Atilla Bir, Şinasi Acar ve Mustafa Kaçar tarafından kaleme alınan derginin üçüncü makalesi ise “Osmanlı Dönemi Yatay Güneş Saati Teorisine Matematiksel Bir Bakış: Ruhâme Risâlesi Örneği” başlığını taşımakta. İlk defa ele alınan Risâle-i Vaz‘-ı Ruhâme başlıklı eser, Osmanlı döneminde kaleme alınan ve ruhâme ismini taşıyan yatay güneş saatini çizmenin pratik yönlerini göstermekte.

Seyyid Şerîf Cürcânî’nin daha önce yayımlanmamış bir çalışmasını ele alan Mehmet Özturan, derginin “Seyyid Şerîf Cürcânî’nin Risâle fî taksîmi’l-ilm Adlı Eserinin Tahlil, Tahkik ve Tercümesi” başlıklı son makalesinde mezkûr eserin, bilginin tasavvur ve tasdik olarak ikiye ayrılması ile ilgili olduğunu ve bu taksim etrafında oluşan akımlar bağlamında, mantıkçıların görüşlerini tartıştığını belirtmekte.

Nazariyât’ın ikinci bölümü ise değerlendirme yazılarından oluşuyor. Bu sayıda değerlendirmelerine yer verilen kitaplar arasında; İbrahim Halil Üçer’in değerlendirdiği, M. Cüneyt Kaya’nın editörlüğündeki İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği; Samet Büyükada’nın değerlendirdiği, Khaled El- Rouayheb’e ait  Relational Syllogism and the History of Arabic Logic, 900-1900; Rahim Acar’ın değerlendirdiği, Richard C. Taylor ve Irfan A. Omar’ın editörlüğündeki The Judeo-Christian-Islamic Heritage: Philosophical & Theological Perspectives; Hatice Toksöz’ün değerlendiği, Mustakim Arıcı’nın editörlüğündeki Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme; Cüneyd Kaya’nın değerlendirdiği, Dimitri Gutas’a ait Avicenna and the Aristotelian Tradition: Introduction to Reading Avicenna’s Philosophical Works (Dimitri Gutas); Mustakim Arıcı’nın değerlendirdiği, Miri Shefer-Mossensohn’a ait Ottoman Medicine: Healing and Medical Institutions 1500-1700 ve nihayet Abdullah Yıldırım’ın değerlendirdiği, Şükran Fazlıoğlu’na ait Dil Bilimlerinin Sınıflandırılması, (el-Metalib el-ilahiyye fi mevzuat el-ulum el-luğaviyye) Eleştirel Metin, Çeviri ve İnceleme başlıklı kitaplar bulunuyor.

Nazarın bilginin kaynağına yönelen bir yakarış olduğu düşüncesiyle yola çıkan Nazariyât, İslam felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilimler tarihi alanındaki araştırmacıları, özgün araştırma ürünleriyle bu “yakarış”a katılmaya davet ediyor!

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2015, 15:11
YORUM EKLE

banner19