Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları konuşulacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle 'Muhaddis Allâme Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları' başlıklı bir uluslararası sempozyum düzenlenecek.

Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları konuşulacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi ortaklaşa uluslararası bir sempozyuma imza atıyor.

"Muhaddis Allâme Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları" başlıklı sempozyum 27-28 Nisan 2018 tarihlerinde İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Muhammed Avvame kimdir?

24 Ocak 1940 tarihinde Suriye’nin Halep şehrinde dünyaya geldi. Halep Şabaniye Medresesi’nden mezun olduktan sonra Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nde okudu. Üniversite’yi bitirdikten sonra 1979 yılında Medine-i Münevvere’ye hicret edene kadar Şabaniye Medresesi Şerî İlimler Enstitüsü’nde hocalık yaptı. Suudi Arabistan’a taşınan Prof. Avvâme, Medine İslâm Üniversitesi ve Cidde’de Kral Abdülaziz Üniversitesi’nde dersler verdi.

Ünlü Osmanlı âlimi Muhammed Zâhid el-Kevserî’nin ilmî çizgisini devam ettiren Prof. Avvâme’nin kendisini en fazla etkileyen hocaları Şam’ın meşhur muhaddis ve müfessirlerinden Abdullah Sirâcüddîn ve Zâhid el-Kevserî’nin en meşhur talebesi Abdülfettâh Ebu Gudde hocalardır.

1959 yılında Mısır’a gitti ve Ahmed b. Muhammed b. Sıddîk el-Ğumârî ve es-Seyyid Abdullah el-Ğumârî hocalarla burada tanıştı.

Hindistan ve Pakistan ulemasıyla da sıkı irtibatları olan Prof. Dr. Avvâme, Habîburrahmân el-Azamî, Muhammed Zekeriyyâ el-Kândehlevî, Muhammed Abdürreşîd en-Numânî vb. âlimlerden icazet aldı.

Halen Medine-i Münevvere’de ilmî çalışmalarını sürdürmekte olan Prof. Dr. Muhammed Avvâme’nin yayınlanmış birçok eseri vardır.

Bazı Eserleri:

1- Eseru’l-Hadîsi’ş-Şerîf fî İhtilâfi’l-Eimme el-Fukahâ (Bu kitap “İmamların Fıkhî İhtilaflarında Hadislerin Rolü” adıyla Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu tarafından Türkçe’ye tercüme edildi ve Kayıhan Yayınları tarafından neşredildi).
2- Edebü’l-İhtilâf fî Mesâili’l-İlmi ve’d-Dîn
3- El-Bâğendî’nin Müsnedü Ömer b. El-Hattâb adlı eserinin tahkiki
4- İbn Hacer’in Takrîbü’t-Tehzîb adlı eserinin tahkiki
5- Ez-Zehebî’nin el-Kâşif adlı eserinin Sebt b. El-Acemî haşiyesiyle birlikte tahkiki ve neşri
6- Ebû Dâvud’un Min Sıhâhi’l-Ehâdîsi’l-Kudsiyye ve’s-Sünen adlı eserinin tahkiki
7- Es-Sehâvî’nin el-Kavlü’l-Bedî adlı eserinin tahkiki
8- Nasbu’r-Raye li Ehâdîsi’l-Hidâye ve haşiyesi Buğyetü’l-Elmaî’nin tahkiki
9- İbn Ebî Şeybe’nin Musannef’inin tahkiki

 

Yayın Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma 12:22 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2018, 12:22
YORUM EKLE
YORUMLAR
Halil İbrahim Kutlay
Halil İbrahim Kutlay - 5 yıl Önce

Yaşayan hadis âlimleri arasında dünya çapında tanınan, tahkik ehli, müstakim, muhaddis alim olan Muhammed Avvame hocaefendi hakkında düzenlenen bu uluslararası sempozyumu medrese talebeleri ve hocalarına, İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi öğrencilerİ ve hocalarına, özellikle Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerine tavsiye ediyorum. Böyle bir şahsiyetin hayatta iken tanınması ve tanıtılması ilim dünyası için çok anlamlı olacaktır. Sempozyum dilinin Arapça olduğu unutulmamalıdır. Hayırlı olsun.

banner19

banner36