Molla Câmi'nin şiirlerinin şerhi yayınlandı

Seyyid Mehmed Tevfîk Efendi’nin Molla Câmî’nin şiirleri üzerine yazdığı Neş’e adlı şerhi yayımlandı.

Molla Câmi'nin şiirlerinin şerhi yayınlandı

Daha çok Molla Câmî olarak bilinen Abdurrahmân Câmî (ö. 1492), yaşadığı dönemden beri İslam kültür ve düşüncesinde önemli bir yer kazanmış şahsiyetlerden birisidir. Çok farklı alanlarda telif ettiği eserler çığır açıcı olmuş, bu eserleri üzerinde şerh, tercüme, haşiye vs. muhtelif çalışmalar yapılmıştır.  

Osmanlı düşüncesini etkilediği gibi Osmanlı edebiyatını da etkileyen Câmî, edebiyat mahfillerinde yazdığı mesnevîleri ve divanları ile şöhret bulmuştur. Câmî’nin şiirlerine yapılmış nâdir şerhlerden birisi Nâkşibendîlik ve Mevlevîliğe mensup âlim ve mutasavvıf bir şahsiyet olan Seyyid Mehmed Tevfîk Efendi (ö. 1858) tarafından yazılmış Neş’e adlı şerhtir. Murad Molla tekkesinde ve Dârulmuallimîn’de Farsça hocalığı yapan Mehmed Tevfîk Efendi, dâima meşgul olduğu Câmî divanından seçtiği 9 kasîdeyi ve elif kafiyeli 11 gazeli oldukça geniş bir şekilde ve tasavvufî bir hassasiyetle şerh etmiştir. Mehmed Tevfîk Efendi’nin özellikle Farsça kültür ve edebiyatına olan vukûfiyeti eserde yaptığı iktibâslardan ve verdiği bilgilerden anlaşılmaktadır.  

Eser Bağdatlı Vehbi No. 1639’da kayıtlı nüsha esas alınarak Yazma Eser Uzmanı İsmet İpek tarafından neşre hazırlanmıştır. 

YORUM EKLE