İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı

1-12 Kasım tarihlerinde İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde "İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı" başlıklı bir sempozyum gerçekleştirilecek.

İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı

11-12 Kasım tarihlerinde İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde "İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı" başlıklı bir sempozyum gerçekleştirilecek.

Program şöyle:

 

11 KASIM CUMA

 

09.00-09.30: PROTOKOL KONUŞMALARI

 

09.30-10.30

AÇILIŞ PANELİ

 

BAŞKAN: PROF. DR. MAHMUT AK

MÜRTEZA BEDİR, “Bir Biyografi Türü Denemesi: Akhisarî’nin Nizamü’l-ulema Adlı Eseri”

ADNAN KADRİC, “The Importance of Writing Biographies and Bibliographies concerning the Ottoman intellectuals from Bosnia for the preservation of the Bosniaks cultural, religious and national identity after the Ottoman withdrawal”

EKREM DEMİRLİ, “Tabakat Literatürü Hakkında Mülâhazalar: Menkıbe ve Hakîkat Arasında.”

 

10.30-11.00

BİR PORTRE BİR MEKAN

COŞKUN ÇAKIR, “Abdullatif Suphi Paşa ve Konağı”

 

11.00-11.15 ARA

 

11.15-12.15 I. OTURUM

ERKEN DÖNEM TABAKAT GELENEĞİ

 

BAŞKAN: PROF. DR. MÜRTEZA BEDİR

HİDAYET AYDAR, Biyografi Kitaplarında İhmal Edilen Müellifler: Kadın Müfessirler

RECEP KOYUNCU, “Osmanlı Dönemi Bibliyografya ve İlimler Tasnifinde Kıraate Dair Eserler Üzerine Bir Tetkik: Kâtib Çelebi (1067/1657) Örneği”

SELAHATTİN POLATOĞLU,Cehşiyârî’nin Kitâbü’l-Vüzerâ ve’l-Küttâb’ı Örneğinde Müslümanlarda Biyografik Tarih Yazıcılığı”

12.15-14.15 ÖĞLE ARASI

 

14.15-15.30 II. OTURUM

OSMANLI’DA BİYOGRAFİ YAZICILIĞI

 

BAŞKAN: PROF. DR.EKREM DEMİRLİ

HARUN YILDIZ, “Menâkıbnâmelerin Alevî/Bektaşî Kültürü ve Kimlik Oluşumundaki Yeri”

HESNA HARAL, “Osmanlı Sanatında Resimli Sufi Biyografileri: Gerçek ile Efsane Arasında”

ALİ ÇOBAN, “15. Yüzyıl Mısır’da İbnü’l-Fârız Tartışmalarını Tabakat Geleneğinden Takip Etmek”

MÜSLÜM YILMAZ,Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin’in Meşâyih-Nâme-i İslâm Adlı Eseri ve Osmanlı Biyografi Yazıcılığı İçindeki Yeri”

 

15.30-15.45 ARA

 

15.45-17.00 III. OTURUM

HANEFİ TABAKATI

 

BAŞKAN: PROF. DR. ADNAN DEMİRCAN

AHMET HAMDİ FURAT, “Kefevî’nin Ketaib’inde Osmanlı Fakihleri”

NECMEDDİN GÜNEY,Nuh b. Mustafa’nın ed-Dürrü’l-Munazzam’ı ve Hanefi Menâkıb Literatüründeki Yeri”

HUZEYFE ÇEKER, “Hanefi Biyografi Yazımının İlk ve En Büyük Eserlerinden: İbn Ebi’l-‘Avvâm’ın Fedâilü Ebî Hanîfe’si”

İHSAN TİMÜR,Bir Mezhep Savunusu Olarak Tabakat Eserleri: Takiyyuddîn et-Temîmî’nin et-Tabâkâtu’s-Seniyye’sine Yansıyan Hanefilik Savunusu”

 

17.30 AKŞAM YEMEĞİ

 

12 KASIM CUMARTESİ

 

09.00-10.00 IV. OTURUM

ESERLER VE BÖLGELER

 

BAŞKAN: PROF. DR. HİDAYET AYDAR

FATİH YAHYA AYAZ, “Memlükler Dönemi Biyografi Yazıcılığı Üzerine”

MURAT TALA, “İslam Biyografi Telif Geleneğinde Bölgesel Tasnif ve Âlim Tabakalarının Oluşumu Hususlarına ez-Zübeydî’nin Tabakâtu’n-Nahviyyîn ve Lüğaviyyîn Adlı Eseri Bağlamında Bir Derkenâr”

C. ERSİN ADIGÜZEL, “Endülüs’te Biyografi Yazıcılığının Doğuşu ve Gelişimi (III-VII/IX- XIII. Yüzyıllar)”

 

10:00-10.15 ARA

 

10.15-11.15 V. OTURUM

ERKEN DÖNEM TABAKAT GELENEĞİ

 

BAŞKAN: PROF. DR. MUSTAFA KARATAŞ

M. YUŞA YAŞAR, “Mu‘tezile Tabakatları Bağlamında Mu‘tezile Ekolünün Teşekkülü ve Tabakalara Göre Tasnifi”

NİLÜFER KALKAN YORULMAZ,Hicri III. Asır Hadis ve Arap Dili İlimlerindeki Tabaka Anlayışına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım -et-Tabakatu’l-Kübra ve Tabakatu Fuhuluş’ş-şuara Örneği-”

MUSTAFA TATLI,  “Biyografi Yazıcılığının Temel Taşı: Suâlâtlar”

 

11.15-11.30 ARA

 

11.30-12.45 VI. OTURUM

OSMANLI’DA TABAKAT GELENEĞİ

 

BAŞKAN: DOÇ. DR. ADNAN KADRİC

A. ZİŞAN FURAT,15.-16. Yüzyıl Osmanlı Eğitimini Anlamada Bir Kaynak Olarak Taşköprülüzade'nin Şakayik-i Numaniyesi”

AMİNA SİLJAK JESENKOVİC, “Divanlar - Gizli ve Güvenilir Biyografi Hazineleri”

METİN ÜNVER, “Bir Tanzimat Dönemi Paşasının Biyografisini Yazmak: Cihan Seraskeri Hasan Rıza Paşa”

M. FATİH ARSLAN, “İcâzetnâmeler Tabakât Kaynağı Olarak Görülebilir Mi? –Müeyyedzâde Bağlamında Bir Analiz-

12:45-14.00 ÖĞLE ARASI

 

14.00-15:15 VII. OTURUM

ŞEHİR VE EDEBİYAT

 

BAŞKAN: PROF. DR. HÜSEYİN YAZICI

MÜBERRA GÜRGENDERELİ,Şiirden Şehire: Edirne Biyografisi”

İRFAN İNCE, “Bir Şehrin Biyografisini Yazmak”

REYHAN ÇORAK,Türk Edebiyatında Hz. Hatice Metinleri

GÜLLÜ YILDIZ,Tarih ile Antolojinin Kesişiminde Bir Biyografik Sözlük: “Aşk Şehitleri”

 

15.15-15.30 ARA

 

15.30-16.45 VIII. OTURUM

ESERLER

 

BAŞKAN: PROF. DR. MUSTAFA TEKİN

BEDRETTİN BASUĞUY, “İbn Ebû Usaybi‘a’nın ‘Uyûnü’l-Enbâ’ fî Tabakâti’l-Etibbâ’ Adlı Eseri Üzerine Metodolojik Bir İnceleme”

MEHMET KALAYCI, “Bir Otobiyografi Vesikası Olarak Kitap Dibaceleri: Osmanlı Dönemine Ait Bazı Metin Örnekleri”

HİLAL KAZAN, “Osmanlı Devrinde Hattatlar Hakkında Biyografi Yazıcılığı ve Yazarları Üzerine”

KÜBRA ŞENEL, “İhbâru’l-ulemâ ile el-Milel ve'n-Nihal’de Gazzâlî Etkisi”

 

16.45-17.00: DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ

 

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2016, 12:19

Eslem Nilay Bozdemir

banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26