Erken klasik dönem projesi kapsamında yeni eser: et-Temhîd’

TDV İsam Yayınları'ndan çıkan klasik bir kelam eseri niteliğindeki et-Temhîd’de, inanç esasları Mâtürîdî gelenek çerçevesinde delilleriyle birlikte özlü bir şekilde sunulmaktadır.

Erken klasik dönem projesi kapsamında yeni eser: et-Temhîd’

Konuları aklî ve naklî delillerle ispatlamaya çalışan Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin kullandığı naklî deliller arasında âyet ve hadislerin sayısı azımsanamayacak bir yekün tutar.

Nesefî, Ebû Hanîfe ile başlayan, onun önemli takipçilerinden İmam Mâtürîdî ile şekillenen kelam geleneğini sistemleştiren, kendisinden sonra gelen takipçilerini, yazdığı eserleriyle etkileyen bir âlimdir. Nesefî’nin bu eseri, konuları ele alış şekli ve tasnifi açısından kelam ilminin bütün temel konularını içeren (ilâhiyyât, nübüvvât, sem‘iyyât) bir eser olan Tebsıratü’l-edille ile aynı planda olup, onun özeti mahiyetindedir.

Ali Tarık Ziyat Yılmaz tarafından en eski ve güvenilir yazma nüshaları kullanılarak tahkik edilen et-Temhîd, şerhi et-Tesdîd ile beraber asıl metin olarak, tahkik notlarına yer verilmeksizin yayınlanmıştı (İSAM, 2020). İlim dünyasının istifadesini artırmak için bu defa et-Temhîd’i tahkik notlarıyla beraber müstakil olarak neşrediyoruz.

 

Yayın Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 12:00
YORUM EKLE

banner19

banner36