Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında yeni eser: Cüveynî’nin Kıyas Anlayışı

Dr. Öğr. Üyesi M. Macit Sevgili’nin telif ettiği Cüveynî’nin Kıyas Anlayışı başlıklı kitabı, İSAM’ın Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında İlmî Araştırmalar Dizisi'nden yayımlandı.

Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında yeni eser: Cüveynî’nin Kıyas Anlayışı

Kitapta;  seçkin eserleri, yetkin öğrencileri, özgün görüşleri, orijinal tespitleri ve farklı bakış açısıyla İslam düşüncesine yön veren âlimlerin başında gelen İmâmü’l Haremeyn el-Cüveynî’nin (ö. 478/1085), farklı eserlerinde yer alan kıyasa dair görüşleri bir araya getirilmiştir.

Cüveynî’nin, mütekellimîn usulünün en önemli eserlerinden olup üslubunun ağırlığından dolayı “ümmetin bilmecesi” olarak anılan eseri el-Burhân’da en kapsamlı şekilde ele aldığı ve akılcı yönünü en çok yansıttığı alan, kıyastır. Cüveynî kıyas ve tâlil konuları bağlamında makāsıd düşüncesine getirdiği yenilikler ve sağladığı katkılarla, makāsıd tarihinde izi sürülen bir çizginin öncüsü olmuş ve bu düşüncenin kurucu teorisyenleri arasında yer almıştır. Maslahatçı yorumun genişliği ve lafızcı yorumun darlığı arasındaki denge arayışında, İmam Şâfiî’nin (ö. 204/820) çizgisini takip etmiş ve genellikle onun doktrinine tâbi olmuşsa da kıyas başta olmak üzere birçok konuda kendine özgü yaklaşımlar ortaya koymuştur. Kitap ünlü Şâfiî hukukçu/usulcü ve Eş‘arî kelamcı Cüveynî’nin kıyasa dair yaklaşım, değerlendirme, yorum, analiz, tespit, çıkarsama ve kurgulamalarını kapsamaktadır.

 

ISBN / Sayfa: 978-625-8023-13-8 / 327 s.

 

İstanbul - Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2021*

YORUM EKLE