Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında İsam'dan yeni eser

Erken dönem Hanefî fıkhına dair yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağını umduğumuz bu eser, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından yürütülen “Erken Klasik Dönem Projesi” kapsamında yayımlanmıştır. İ

Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında İsam'dan yeni eser

Şerhu’l-Câmii’s-sagīr

Şemsüleimme es-Serahsî (ö. 483/1090)

thk. Prof.Dr. Ertuğrul Boynukalın

Şemsüleimme es-Serahsî (ö. 483/1090) Orta Asya Mâverâünnehir Hanefî fakihlerinin en önemli temsilcilerinden biridir. Mezhebin kurucu imamlarından rivayet bulunmayan fıkhî meseleler hakkında Hanefî mezhebi içinde içtihat edebilen âlimler arasında sayılmaktadır. Serahsî’nin bu eseri, Hanefî mezhebinin kurucu imamlarından birisi olan Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) mezhep literatüründe “zâhirü’r-rivâye” olarak tanınan eserleri arasında yer alan el-Câmiu’s-sagīr üzerine yapılmış bir şerh çalışmasıdır.

Serahsî, eserlerinin çoğunda olduğu üzere Şerhu’l-Câmii’s-sagīr’i de hapisteyken öğrencilerine yazdırmıştır. Bilinen diğer el-Câmiu’s-sagīr nüshalarından hiçbiri İmam Muhammed’in tertibini yansıtmazken, Serahsî’nin bu eseri İmam Muhammed’in orijinal tertibine sadık kalarak şerhetmiş olması onun şerhine ayrı bir önem kazandırmaktadır.

Şerhu’l-Câmii’s-sagīr’in bilinen tek yazma nüshası, İSAM Tahkik Yayın Kurulu üyesi Prof.Dr. Ertuğrul Boynukalın’ın tahkikiyle İSAM tarafından iki cilt olarak yayımlanmıştır. Bu yönüyle bu neşir el-Câmiu’s-sagīr’in matbu şerhlerinden en eskisi olma özelliğini taşımaktadır.

Türkiye baskısı ve yurt içi dağıtımı Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından yapılmakta olan eserin, yurt dışı baskısı ve dağıtımı Beyrut’ta Darü’r-reyâhîn (Dar Alrayaheen) yayınevi tarafından yapılmaktadır.

 

YORUM EKLE

banner36