DBY Yayınları'ndan iki önemli eser raflarda yerini aldı

Postmodernizm ve Şiir Üzerine ile Kasîde-i Bürde Şerhi Dün Bugün Yarın Yayınları'nın önemli eserleri arasında yerini aldı.

DBY Yayınları'ndan iki önemli eser raflarda yerini aldı

İslam inancına mensup milletlerin edebiyatlarında Hz. Peygamber'le ilgiliî türler önemli bir yere sahiptir. O'na duyulan derin muhabbet; hicretini, miracını, mucizelerini, gazalarını ve çeşitli vasıflarını konu edinen mevlid, hicret-nâme, mirac-nâme, mucizât-ı nebî, gazavât-ı nebî, naʻt vb. pek çok yazınsal türüne dönüştürmek için türden ciddi yekûn teşkil edecek yazı kaleme alınmıştır. Kaʻb b. Züheyr'in Bânet Suʻâd ifadeleriyle ortaya ve Hz. Peygamber'in mübarek hırkasıyla takdir edilmesine veesile olduğu için literatürde Kasîde-i Bürde olarak kabul edilmek üzere, öncülük etmek üzere kayda değerdir. Kaʻb b.Züheyr'den yaklaşık altı asır sonra hayatta Bûsîrî'nin asıl ismi el-Kevâkibü'd-Dürriyye fî Medhi Hayri'l-Beriyye olan kasidesi de İslami edebiyatta aynı adla anılmaktadır. Ancak Bûsîrî'nin Bürde 'si, gerek edebî değeri gerekse, Kaʻb'ın şiirini nedeniyle gölgede bırakmayı başarmış ve pek çok kez şerh edebiyatımıza kazandırılmıştır.

Elinizdeki Bûsîrî'nin Kasîde-i Bürde 'si üzerine yapılan müellifi belirsiz mensur şerhlerden biri ele alınmaktadır. Berlin Devlet Kütüphanesi Hs. veya. 5151'de kayıtlı olan şerhin onun iki satır, Kasîde-i Bürde 'nin aslî iki beytine; beşer satır, bu beyitlerin açıklamasına ve son satırın onun için aynıen tekrar eden bir duaya ayrılmıştır. Çalışma, giriş ve iki ana bölümden geliyor. Giriş bölümünde Kaʻb b. Züheyr ve Bûsîrî'nin kasideleri çeşitli yönlerden ele alınmış; Birinci Kitabı Bûsîrî'nin hayatı, eserleri ve Kasîde-i Bürde 'si üzerine yazılan Türkçe şerhlerden bahsedilmiş;ikinci mesaj ise şerhte izlenen yöntem belirtilmiş, yazmanın tavsiyesi, metnin kuruluşunda takip edilen metot açıklanmış ve ardından transkripsiyonlu usuller çerçevesinde geçilmiştir. Bu çalışma ile Kasîde-i Bürde üzerine yazılan Türkçe şerhlerden biri daha ilim âlemine kazandırılmış ve okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

Batı'da olduğu gibi Türkiye'de de modernizm ile birlikte ciddi ciddi sektöre dönüşüme uğramış; Şiir olan ile şiir olmayan ayrımın ortadan kaldırılmıştır. Alışılan şiir estetiğinde yıkım, geleneksel mimesis anlayışının terk edilmesi ve şair öznenin parçalanması, biçimsel yapının çözülmesi modernizmin etkisi olarak değerlendirilebilir. Avangart sanat akımlarında başkaldırıcı ve yıkıcı eğilimler, XIX. yüzyılın sonlarından XX. Yüzüne ortalarına kadar sürdürür. Bu saatler sonra Amerika'da yeni bir şiirin sesleri duyulmaya başlar. Anlatımcı şiirin geri dönmesi, deneysel ve somut şiire duyulan ilgi, avangardın terk edilmesi şiirde postmodern bir ses olarak algılanır.
Birtakım ortak gelecekte şiirini bir şemsiye altında toplamanın imkânı yoktur. Neo-epik şiir, deneysel şiir, somut şiir, görsel şiir, yeni anlatım şiir, elektronik şiir gibi eğilimlerin hepsinin postmodern söylemle bir sekilde kesişen yönlerinin ifade etmek gerekir. Fakat postmodern şiirin söz konusu şiirlerin başka ontolojisinin olduğunu belirtmekte fayda var. Her şeyden önce postmodern şiirde şair, varoluşsal olarak bütünlük göstermekten ve bir iddia sahibi olmaktan uzaktır. Eleştirirken safra yeni bir şey yerine sürüklenen ruh hallerini göstermeye çalışır. Postmodern şiirin anlaşılması adına her şeyden önce bireyin sürüklendiği ve debel çevrilmiş pusulası bozulan evrendeki durumunun ortaya serilmesi gerekir.

Yayın Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 19:15
YORUM EKLE

banner19

banner36