Atatürk Kitaplığı dev arşivi hizmete açtı…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Atatürk Kitaplığı, Türkiye tarihi bakımından son derece önemli olan ve 155 ana başlıktan oluşan arşiv hizmete açtı. Arşivde Mustafa Kemal Atatürk'ün Enver Paşa'ya gönderdiği mektup da yer alıyor.

Atatürk Kitaplığı dev arşivi hizmete açtı…

Atatürk Kitaplığı’ndaki koleksiyon 155 ana başlıktan oluşuyor. Bu başlıklar içerisinde 2 bin 587 adet belge ve fotoğraf bulunuyor. Bu belgelerin sayısallaştırılmasından 32 bin 363 poz elde edildi. Kataloglanması ve sayısallaştırılması tamamlanan evrak araştırmacıların hizmetine sunuldu. Arapça, İngilizce, Fransızca, Farsça ve Osmanlı Türkçesi belgeler, tek tek ele alındı ve araştırmacılara yol gösterici olması gayesiyle belgelerin özetleri çıkarıldı.

Koleksiyondaki ana başlıkları şöyle:

• Sultan Abdülhamid'in 5 Temmuz 1909 tarihli Selanik'ten Hareket Ordusu Kumandanlığı'na hitaben yazdığı mektup ve diğer mektupları,

• Enver Paşa'nın Mahmud Şevket Paşa'ya mektupları,

• Sultan Abdülhamid Dönemi'yle ilgili çeşitli Avrupa gazetelerinde çıkan haber ve makalelerin Saray'a sunulan tercümeleri,

• Sadrazam Said Paşa ile ilgili belgeler,

basliksiz-3


• Sultan Abdülhamid'in Maarif Nazırı Haşim Paşa'nın hatıratı,

• Sultan Abdülhamid'in Mabeyn Başkatibi Tahsin Paşa'nın mektupları,

• Sultan Abdülaziz Döneminin önemli isimlerinden Hafız Mehmed Bey'in hatıratı,

• Mabeynci Tevfik Bey'in günlüğü,

• Yirmisekiz Mehmed Çelebi'nin 1732 tarihli Lehistan ve İsveç Sefaretnamesi,

• Molla Câmî Divanı'nın Yenişehirli Hüseyin Şevket'e ait bir şerhi,

• Balkan Savaşları,

• I. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı'na katılan subayların günlükleri,

• Rum ve Ermeni cemaatlerinin faaliyetlerine dair yazışma ve raporlar,

• Üsküdar ve Galata Mevlevihanelerine dair belgeler,

basliksiz-5


• Suriye, Musul, Kerkük ve Yemen yörelerinde çıkan ayaklanmalara ve bölgedeki Arap aşiretlerine dair yazışmalar,

• Balkan Harbi Ceridesi,

• Tokat, Sivas, Samsun, Niksar, Erbaa Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin telgrafları,

• Mustafa Kemal Paşa'nın Enver Paşa'ya gönderdiği telgraflar,

• Kafkas Cephesi Komutanı Abdülkerim Paşa, Gazi Edhem Paşa ve Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa evrakı, Enver Paşa, Cemal Paşa ve Kazım Karabekir Paşa'ya ait mektuplar,

• I. Dünya Savaşı sırasında esir düşen askerlere ait esir kamplarında çekilmiş fotoğraflar, muhtelif yazışmalar, günlükler ve askerlerin yayınladıkları Türk Varlığı Dergisi,

• Harem Ağaları Teavün Yurdu nizamnamesi, karar defteri ve muhtelif yazışmalar,

basliksiz-4


• Topkapı Sarayı ve İstanbul tarihi ile ilgili çalışmalar,

• Türk müzecilik tarihi, Türk kumaş ve dokumacılık tarihi ile ilgili çalışmalar,

• 6-7 Eylül Olayları'na dair yazışma ve raporlar,

• Falih Rıfkı Atay'ın yayınlanmış ve yayınlanmamış evrakı, başlıklarından oluşan koleksiyon, İnkılâp Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Askerî Tarih, Edebiyat, Şehir ve Sanat Tarihi konularında çalışma yapacak araştırmacılarda heyecan yarattı.

Yayın Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 08:00
banner25
YORUM EKLE

banner26