Hocaköy'deki çınar o yüce çınarı işaret ediyor

Bursa-İnegöl’e yakın bir köy olan Hocaköy’e ismini veren İzzeddin Safiyyullah Efendi, Sefine-i Evliya müellifi Hüseyin Vassâf Efendi'nin de aralarında bulunduğu bir çok veli zata yön vermiş bir evliya.. Yunus Keser yazdı..

Hocaköy'deki çınar o yüce çınarı işaret ediyor

Bursa-İnegöl’e yakın bir köy olan Hocaköy’den haberdar oluşum bundan 14 sene evveline dayanır. Babamın Dorukbağları’nda bir bağ almasıyla başlamıştı tanışıklığım bu köyle. Doğrusu hiç tefekkür etmemiştim bu yere adını veren sebepleri. Bir yerleşim yerine ad vermek kolay olmadığı gibi, rastgele bir isim vermek de kolay iş değildir.

Sonradan öğrendiğim kadarıyla bu köyün eski adı Işıklar imiş fakat daha aşağı bir mevkiye yerleşen bir ‘Hoca’ vesilesiyle köy aşağıya taşınmış ve adı ‘Hocaköy’ oluvermiş. Bu zat-ı muhterem bir de çınar fidanı dikivermiş köyün girişine, köyün ömrü de çınar gibi uzun olsun dermişçesine. Gelip geçerken bu koca çınarın üstüne iliştirilmiş bir tabela dikkatimi çekerdi hep. Üstünde “Tarîk-i Uşşaki Meşayihından Hacı İzzet Efendi” yazar ve bir yeri işaret ederdi bana. Kim ola bu Hacı İzzeddin Efendi diye birkaç kez aramış olsam da nasip olmamıştı bir türlü bulabilmek.

İnegöl’e döner dönmez ilk işim Hazreti bulup ziyaret etmek olmalıydı

Aradan yıllar geçmiş ve öğrenciliğimi geçirdiğim İstanbul’da bir kitabın sayfaları arasında gözüm ilişmişti tekrar İnegöl müftüsü Şeyh Muhammed İzzeddîn Safiyyullâh Efendi’ye. Meşhur Sefîne-i Evliyâ müellifi, Kasımpaşa Uşşâkî Âsitânesi son postnişini Hüseyin Vassâf Efendi,Vâkıât adlı eserinde "azîzim Mustafa Sâfî Efendi hazretlerinin vukû’-ı irtihâlleri üzerine, işâret-i ma’neviyyeye müsteniden, müşârünileyhin halîfetü'l-hulefâsı İnagöl Müftüsü Şeyh Muhammed İzzeddîn Safiyyullâh Efendi İstanbul’u teşrîf buyurup, bu abd-i ahkarı tarîk-ı feyz-refîk-ı Uşşâkî’de me’zûn edip, bir kıt’a icâzet-nâme ile dil-şâd etmişler ve azîzimin tâc, hırka ve kemerini fakîre ilbâs eylemişlerdir. Lehü'l-hamd, 30 Hazîrân (1)342 (1926) ve 18 Zil-hicce 1344 yevm-i Çarşamba." bahsiyle İzzeddîn Efendi’nin önemini gözler önüne seriyordu. İnegöl’e döner dönmez ilk işim Hazreti bulup ziyaret etmek olmalıydı artık.

İzzeddîn Efendi’nin hikâyesi ise şöyledir: 21 Haziran 1867 Batum doğumlu ilim âşığı bir zât-ı muhterem ki henüz 10 yaşındayken Batum’dan İstanbul’a tahsilini tamamlamak için hicret etmiş. Fatih’te Bahri Sefid (Akdeniz)-Ayak Kurşunlu Medresesi’nde 1892 tarihinden 1899 tarihine kadar eğitimine devam etmiş, 1900 tarihinde yapılan rüûs imtihanında Hamidiye rüûsunu kazanmış. Rüûs ise medrese eğitimini tamamlayıp ‘Mülazım’ olanlardan yani atanmak için sıra bekleyen müderris ya da kadı adaylarından imtihanlarda başarı göstermiş olanlara verilen (berat) belgenin adıdır. 1900 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesi Hoca Karyesi Hamidiye Medresesi müderrisliğine tayin olmuş. Buraya hicretle medresede Şerh-i Akâid’e kadar ders okutmuş.

Bizim dedelerimizdendir Hazret”

Muhammed İzzeddîn Efendi, 27 Ekim 1906’da Uşşâkî tarikatından Şeyh Burdurlu Mustafa Sâfî Efendi’ye intisap etmiş, Mustafa Safi Efendi’ye 13 sene hizmet ettikten sonra 1916 senesinde icazet almış. İnegöl’de medresede müderrislikle birlikte tarikat şeyhliği de yapmış. Aile efradından olan Fahrettin Çayırlı Bey, İzzeddîn Efendi’ye ait Arapça ve Osmanlıca pek çok yazma eserle dolu bir kütüphane olduğunu fakat iki yıl önce çıkan bir yangın sebebiyle ne yazık ki ellerinde hiçbir şey kalmadığını söylüyorlar.

Bir Berat Kandili ziyaret edebilmek nasip oldu Hacı İzzeddîn Efendi’yi. Köye varıp orta yaşlı bir amcaya sordum önce “nerededir Hacı İzzeddîn Efendi, bilir misiniz diye?” “Biz bilmeyiz evlad, yaşlıca birine sormak gerek” deyip, köy bakkalına götürdü beni. Bakkaldan 12-13 yaşlarında bir çocuk çıkıp “bizim dedelerimizdendir Hazret, sizi götüreyim türbesine abi” deyip düşüverdi önüme. O önde, ben arkada çınar ağacının işaret ettiği yöne doğru biraz yürüdükten sonra vardık Hazretin yanına. Fatihalarımızı okuduk, dualarımızı ettik bu mübarek günde ve şeref bulduk Şeyh Muhammed İzzeddîn Safiyyullâh Efendi’yi ziyaret etmekle.

 

Yunus Keser yazdı

Yayın Tarihi: 17 Haziran 2014 Salı 12:13 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2015, 13:35
YORUM EKLE

banner19

banner36