Eyüp'ün Gayrimüslim Sakinleri ve Kiliseleri

Reşat Ekrem Koçu, Eyüp kasabasında yüzyıllar boyunca gayrimüslimlerin de oturduğunu, Bulgarların sütçülükle ve bahçivanlıkla, Ermenilerin de türlü zenaatla uğraştıklarını anlatır. Nidayi Sevim, Eyüp'ün gayrimüslim sakinlerini ve Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi ve Surp Yeğya Ermeni Kilisesi’ni yazdı.

Eyüp'ün Gayrimüslim Sakinleri ve Kiliseleri

İstanbul’un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmed Han, şehri imar faaliyetlerine girişmiş, konusunda uzman isimler imparatorluğun dört bir yanından davet edilerek bunlardan istifade dilmiştir. Eğitim, bilim ve sanat konularında da aynı yöntem izlenmiş, kararlar alınmış ve tek tek uygulamaya konulmuştur. İstanbul’un dört kadılığından biri de Eyüp Sultan’da oluşturulmuştu. Diğer kadılıklar bilindiği üzere Suriçi, Üsküdar ve Galata’da idi.

Fethin ilham kaynağı olması vesilesiyle surların dışında, Haliç’e yakın bir konumda Halid Bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari hazretleri adına bir türbe inşa edilmiş, etrafında külliye oluşturulmuştu. Türbenin yeri Akşemseddin hazretleri tarafından keşfedilmişti. Başta Bursa olmak üzere Anadolu’nun pek çok bölgesinden Müslüman aileler buraya davet edilmiş ve iskânları sağlanmıştı. Fatih, Eyüp Sultan semtini katıksız bir Osmanlı-İslam şehri olarak tasavvur ediyordu. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı. Bu minvalde hocası Akşemseddin hazretlerine de burada ikamet etmesi hususunda ricada bulunmuştu. Hakikaten burası bugün dahi bu izleri ziyadesiyle taşımaktadır.

Evliya Çelebi’nin Eyüp tasviri

Osmanlı insanı hayattayken buranın manevi havasından istifade ettiği gibi öldükten sonra da buraya defnedilmeyi arzulamıştı. Eyüp Sultan bu teveccüh neticesinde adeta bir mezarlıklar şehrine dönüşmüştür. Padişahlar, hanım sultanlar, şehzadeler, sadrazamlar, vezirler, önemli devlet adamları, şeyh efendiler, sanatkârlar ve dervişler tarihi Eyüp Sultan mezarlıklarında önemli bir yekûn oluşturur.

Evliya Çelebi, 1630’larda, Haliç üzerinde Defterdar Camii’ne kadar olan bölgeyi tasvir ile düzlükteki Çömlekçiler Mahallesi’nde bağlı-bahçeli kat kat hoş manzaralı 1000 kadar evden, birçok konak ve bostanın varlığından söz eder. Yine Evliya Çelebi’ye göre bu mahallede 300 dükkânlı çarşıdan başka 250 çanak çömlekçi dükkânı vardır. Çömlek fırınları ve atölyelerinde çanak-çömlek, testi, tabak, yağ, bal ve su kapları, her türlü oyuncak imalatı söz konusudur. Bahçe ve bostanları, şehzade ve sultan hanımlarına ait konakları, saraya kar sağlayan kar kuyularını özellikle belirtmiştir. Ayrıca Çelebi, Eyüp Sultan semtini tarif ederken şöyle diyor: “Eyüp Sultan şehrinin suyu, havası, kadın ve erkeklerinin güzelliği methedilir. Ayan ve eşrafı çoktur. Halkının çoğunu bilginler meydana getirir. Eyüp Sultan şehrinin has ekmeği, kaymağı, yoğurdu, şeftalisi ve kayısısı meşhurdur. Eyüp Sultan Camii avlusundaki çınar ağaçlarına yuva yapan leylekler, her sene başlarından ikişer tel tüyü baştanbaşa nurlu Eyüp Sultan Camii kubbesi üzerine bırakarak hediye ederler.

Eyüp’ün gayrimüslim sakinleri

Fethin ilerleyen yıllarında Eyüp semtinin nüfus yapısında bazı değişiklikler de meydana gelmiştir. Savaş yıllarında çevrede bulunan 160 köyün boşalması sebebiyle bağ-bahçe ve çiftçilik işlerini yapacak insan gücü noktasında sıkıntılar yaşanmakta idi. Bu sıkıntı Doğu Anadolu’dan ve Balkan ülkelerinden getirilen gayrimüslimler marifetiyle çözülmek istenmişti. Daha ziyade Bulgar ve Arnavut kökenli gayrimüslimler bu köylerde istihdam edildi. Zamanla Eyüp Sultan semtinin yakın çevresinde de gayrimüslim çalışanlar ve ailelerinden oluşan bir nüfus kitlesi oluştu. 16 yüzyıldan itibaren burada artık hatırı sayılır miktarda bir gayrimüslim nüfus yaşamaktaydı. Dr. Elmon Hançer, Eyüp Sempozyumları çerçevesinde sunduğu bildiride Kömürcüyan ve Hovhannesyan’a atıfla Eyüp semtinde Bulgar ve Ermenilerin yaşadığını zikreder. Reşat Ekrem Koçu, Eyüp kasabasında yüzyıllar boyunca gayrimüslimlerin de oturduğunu, Bulgarların sütçülükle ve bahçivanlıkla, Ermenilerin de türlü zenaatla uğraştıklarını anlatır. Torkomyan da İstanbullu Ermeni ailelerin, 20. yy başında ününü hâlâ koruyan Eyüp bahçelerinde yetiştirilen kokulu güllerden reçeller hazırlandığını dile getirir.

Eyüp’teki kiliseler yapılana kadar gayrimüslim cemaat dini törenlerini Ayvansaray civarındaki kiliselerde icra ediyordu. Arşiv belgelerinde gayrimüslimlerin zamanla eğlence işleriyle uğraştıkları, bazı adab-ı muaşerat kurallarına uymadıkları ve Müslümanları incittikleri, bu sebeple Eyüp Sultan semtinden gönderilmelerini talep eden dilekçelere rastlanıyor. Ancak bu şikâyetlerden o günkü koşullarda netice alınıp alınmadığını tam olarak bilemiyoruz. Belki nasihat ve telkinlerle bu şikâyetlere konu olan tatsızlıkların önüne geçildiği ve bir anlaşma sağlandığı söylenebilir. Gerçek şu ki bugün Eyüp semtinde bulunan iki kilise öyle ya da böyle gayrimüslim cemaatin o günlerden bu günlere bir şekilde varlığını koruyarak geldiğini bize bildirmektedir.

Daracık sokakların arasında gösterişsiz sıradan yapılar

Bu kiliselerin ilki Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi’dir. İslambey Mahallesinde, Kanun Sokağının karşısında, yüksek bir set üzerindedir. Cuma Pazarının hemen arka kısmında yer alır. Elmon Hançer’in verdiği bilgilere göre: “Surp Asdvadzadzin Kilisesi'nin 17. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği sanılmaktadır. Daha önce kilisenin yerinde bulunan küçük ahşap kilise 1785'te kısmen yıkılsa da, kalan kısımda ayin yapılmaya devam edilir. Kilise, Kırkçeşme Türbeleri'nin inşasında çalışan Ermeni yapı ustalarının ibadet edebilmeleri için, 1812 yılında ahşap olarak yeniden yaptırılır ancak zamanla harap olur. Halen kilisede bulunan bir kitabe, Surp Asdvadzadzin Kilisesi'nin 1827 yılında Dadyan ailesinin desteğiyle inşa edildiğini ve 1926'da Episkopos Sımpad Kazazyan'ın girişimiyle onarıldığını belgelemektedir. 1840'lı yıllarda iki kez daha onarılan kilise, 1855'te kâgir olarak yeniden inşa edilir…

İkincisi ise Surp Yeğya Ermeni Kilisesi’dir. Nişanca Mahallesinde, Karayel Sokağı üzerinde ve Kâhya çıkmazının karşısındadır. Murad-ı Buhari Tekkesi ile Pir Abdul Mecid Sivasi Türbesi arasında kalır. Eyüp Sultan ilçe merkezini kuşbakışı seyreder. Mehmet Nermi Haskan, kilise avlusundaki bir binanın kapısı üzerinde 1832 tarihinde yapıldığını belirten Ermenice bir kitabenin varlığından söz eder. Teyit edemediğimiz bir rivayete göre bu kilisenin ilk yapım tarihi Kanuni dönemine rastlar. Haskan, ayrıca F.C. İnciyan’a atıfla burada daha evvel bir kilisenin var olduğunu ve 1766 tarihinde kaldırıldığını, 1800 senesinde alınan fermanla yeniden yapıldığı zikreder. 1832 tarihli kitabe, yenileme kitabesi olmalıdır. Yapı, 1851'de kısmen onarılmış, son olarak da 1995'te restore edilmiştir.

Her iki kilise de özel bir şekilde ziyaret edilmediği takdirde bulunacak, görülecek bir yerde değildir. Daracık sokakların arasında gösterişsiz sıradan yapılardır. Ancak bütün Ermeni kiliselerinde olduğu gibi buradaki kiliseler de kale gibi yüksek duvarlarla çevrilidir. Yapıların içerisine girebilme şansımız olmadığı için fazlaca malumat sahibi olamadık. Dışarıdan birkaç fotoğraf çekmekle yetindik. Daha doğrusu belki müsaade isteyip içeriye girebilirdim lakin bura sakinlerini rahatsız edebilirim endişesiyle bu düşüncemden vazgeçtim. Bu arada Surp Yeğya Kilisesi’nin arka kısmında kalan kapısına mahalleliler tarafından ip gerilip çamaşır kurutulması bizi ziyadesiyle üzdü. Bu komşuluk hukukuna hiç de uygun değil. Kaldı ki burası bir dini mekan!..

Kiliseler hâlâ faal mi?

Tarihi süreç içerisinde bu kiliselerin etrafında oluşan Ermeni cemaati kendi okullarını da kurmuştur. Ancak bunlar günümüze ulaşmamışlardır. Gayrimüslim nüfus Eyüp Sultan’da tarihi süreçte zaman zaman azalmış ve çoğalmıştır. Yukarıda zikrettiğimiz üzere yapılar defalarca yıkılıp yeniden yapılmış veya tamir edilmiştir. Bugün Eyüp semtinde Ermeni nüfusu var mıdır? Varsa ne kadardır? Kiliseler faal midir? Doğrusu bu konular hakkında elimizde ciddi ve somut bir bilgi yok. Ayrıca böyle bir yaklaşım uzun bir çalışma ve araştırmayı gerektirir. Bu sebeple biz bu yazımızda sadece fiziki ve tarihi bilgilere yer vermekle yetiniyoruz.

Osmanlı-İslam şehri olarak tasarlanan Eyüp Sultan semtinde yer alan bu iki Ermeni kilisesinin mimari değeri ne olursa olsun, yüzyıllardır varlığını sürdürmeleri birlikte yaşama kültürümüz açısından kuşkusuz önemlidir ve medeniyetimizde hoşgörünün, adaletin, barışın naif bir yansıması olarak karşımızda durmaktadır…

Nidayi Sevim

Yayın Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020, 16:56
YORUM EKLE

banner19

banner36