İstanbul'un ilk belediye reisinin kabri!

1453’te fetihten hemen sonra Fatih tarafından yönetime getirilmişti Hızır Çelebi.

İstanbul'un ilk belediye reisinin kabri!

Nasreddin Hoca’nın torunu

Hızır Çelebi bin Celaleddin, Nasreddin Hoca’nın torunlarındandır. Eskişehir’e bağlı Sivrihisar kasabasında dünyaya gelmiş. Küçük yaşta babasından ilim tahsil eder. Daha sonra Molla Yegan’a talebe olur. Molla Yegan'ı bugün kim bilir kim tanır!? Akli ve nakli ilimleri tamamlayıp bu zatın kızı ile evlenir. Memleketi Sivrihisar’da kadılık ve müderrislik de yapmış. Bugün Sİvrihisar'da iyi bir hukukçu, iyi bir fıkıhçı var mıdır acaba? Devrin meşhur alimlerinden Muslihuddin Kastalani, Ali Arabi, Hocazade ve Hayali Ahmed Efendi gibi büyük zatlardan istifade etmiş.

Hızır Bey göreve hazır

Fetihden bir gün sonra padişahın Otağ-ı Hümayununda bütün ileri gelen ümera ve ulema toplanmışlar. İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han fetih ile ilgili son bilgileri alıp gerekli emir ve fermanları verdikten sonra, Hızır Bey Çelebi’ye dönerek:“İstanbul kadısına hüküm odur ki…” der. Bu ferman ile Sultan Mehmed Han, Hızır Bey’i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’nin en önemli görevlerinden birine tayin ediyor ve ona olan güvenini en üst derecede gösteriyordu. Hızır Bey’in İstanbul kadılığı uzun sürmedi. İstanbul’un fethi tarihi olan 29 Mayıs 1453 tarihinden, vefat ettiği 1458 yılına kadar 5-6 yıllık bir süre ile bu önemli vazifeyi yerine getirir. Ancak bu kısa zamanda gösterdiği icraatı ile çok başarılara imza attı.

Üçü bir aradaHızır Bey Çelebi'nin kabri

İstanbul’un ilk Belediye Reisi Hızır Bey Çelebi 1458 senesinde İstanbul’da vefat etti. Zeyrek ile Vefa semtleri arasındaki Voynuk Şücaeddin Camii yakınına defnedildi. Günümüzde burası İMÇ (İstanbul Manifaturacılar Çarşısında) Bloklarının arasında yer almaktadır. İstanbul’un Anadolu yakasında, Hızır Bey’in geniş bir arazisi bulunduğundan bu muhite Kadıköyü ismi verilmiştir. Hazirede Hızır Bey’den başka Katip Çelebi ve Şair Necati Bey’in mezarları bulunmaktadır. Hızır Bey’in kabir taşında şu yazı vardır:

Hayru Halkillâhi Ustâzu’l-Vera

Müfti-i İran-zemîn müşkil-küşây

Hızr Beğ ân ez vasiyy-i memleket

Rûh-ı pâkeş kerd ‘azm-ı ân serây

Behr-i yâdeş ez zebân-ı kudsiyân

Gofte şud târih-i û “der-i rahmet ey” 863 Âlimu’l-‘İlmi Hızr Beğ Çelebî

Efdalu’l-‘Asri hayru’l-Ummeti

Kad kudiye En-Nuhbetu fefî târîhihi

Kultu “Lâ zâle ‘Aleyhi’r-Rahmetu” 863

“Allah’ın halk ettiklerinin hayırlılarından, öte âlemin üstadı, İran ülkesinin müşkilleri çözen müftüsü, memleketin vasîlerinden Hızır Beğ’in temiz ve pâk ruhu o saraya azimet etti. Kudsi dillerden her defasında yâd edildiğinde, tarihi “Der-i rahmet ey” denildi. İlmin âlimi Hızır Beğ Çelebî, asrın faziletlisi, ümmetin hayırlısı, (vefat) tarihi için şu (sözün) seçilmesi ile neticelendi. “Onun üzerine rahmet eksik olmasın, sürekli olsun”

Fatih devrinin büyük bilgini ve şairi/ ünlü halk düşünürü Nasrettin Hocanın/ torunu/1407 Sivrihisar doğumlu/

Hızır Bey/ fetihten sonra ilk İstanbul kadısı/

ve / “İstanbul Efendisi” adıyla anılan/ ilk belediye reisi/ (1453-1454) olarak/ bu hazirede medfundur/ r.z./

Doğan Pur haber verdi

Yayın Tarihi: 25 Aralık 2011 Pazar 20:36 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2011, 07:30
YORUM EKLE
YORUMLAR
Nasim
Nasim - 7 ay Önce

Malesef yanlış tercüme edilmiş

banner19

banner36