Uluslararası Sempozyum: "İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı"

Muş Alparslan Üniversitesi 26-27-28 Nisan 2019 tarihlerinde "İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı" sempozyumu düzenleyecek.

Uluslararası Sempozyum: "İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı"

İslam düşüncesi, İslam’ın ana metinleri etrafında düşünce ve pratik geliştiren pek çok kişi, ekol ve gelenek tarafından bugünlere getirilmiştir. Dinî, siyasî, sosyal, kültürel pek çok hadisenin müdahil olduğu bu vetirenin tekdüze seyretmediği açıktır. Tarih boyunca Müslümanlar, hem kendi aralarında hem de farklı inanç ve düşünce havzalarından beslenen insanlarla dinamik bir ilişki içinde olmuşlardır. Bu dinamik ilişki biçimi, İslam düşüncesinin birbirinden farklı tutumları ve kabulleri barındıran, kendisini farklı yerlerde konumlandıran çeşitli fikrî ve amelî okuma biçimlerini hoş gören zengin bir tecrübeye sahip olması sonucunu doğurmuştur. Filhakika İslam düşüncesinde farklı eğilimleri tahkim eden ve bugüne taşıyan iki temel yapı, güçlü eleştiri geleneği ve engin tahammül ahlakıdır.

İnsanlar tarafından üretilen hiçbir teorik ya da pratik ürünün kusursuz olmadığı gerçeği, eleştiriyi; insanların farklılıklarıyla bir arada yaşamaya mahkûm olması ise tahammülü zorunlu kılar. Yapıcı eleştiri ve itidal sınırlarında seyreden tahammül, sadece düşüncenin değil, bu düşünceye somut bir varlık kazandıran toplumsal yapının da dirlik ve düzenini sağlar. İslam düşüncesi, eleştiri ve tahammülün farklı düşünsel ve toplumsal örneklerde nasıl tecrübe edildiğini gösteren benzersiz bir laboratuvar gibidir. Bu tecrübe, günümüzde farklı coğrafyalara yayılmış olan ve her türlü inanç, kültür ve medeniyet mensubuyla iç içe yaşayan Müslümanlar için müstesna bir kazanımdır.

Yaşadıkları pratik farklılıkların da etkisiyle günümüz Müslümanlarının çeşitli fikir ayrılıklarına düştükleri malumdur. Mamafih kadim tartışma konularımızdan azımsanmayacak bir kısmının, ilaveten modern çağın önümüze yığmış olduğu pek çok yeni tartışma konusunun da ilim adamlarımızın gündemini meşgul ettiği bir gerçektir. Hz. Peygamber’in rahmete işaret saydığı düşünce farklılıklarını besleyen, yapıcı eleştirinin ulema açısından bir âb-ı hayat mesabesinde olduğu hakikatine kör kalan ve toplumsal huzurun sigortası sayılan hoşgörü ve tahammül zeminini berhava eden yıkıcı tartışmalara bugün fazlasıyla tanık olmaktayız. Eleştiri kültüründen ve tahammül ahlakından yoksun bu tartışmalar, meseleleri, öncelik ve önem sırasının göz ardı edildiği bir perspektife mahkûm etmektedir.

Yaşadığımız fikrî problemlere İslam düşüncesinin içerik ve mefhumda olduğu kadar şekil ve üslupta da yol gösterici olabileceği düşüncesi, konuyu bir sempozyum çerçevesinde ele almamızın aslî gerekçesidir. Umulur ki bu bilim şöleninin etkileri bütün bir ilim dünyasını sarar ve bir yangın yerinin ortasında huzur adası vasfıyla öne çıkan ülkemiz, fikre ve fikir adamına saygının zirve yaptığı mutena bir barış yurdu olarak yeniden şanlı tarihine yakışır öyküler yazar.

İlan edilmiş bu gerekçelerin ve maksatların yanı sıra sempozyumun önemli alt başlıklarına dair aşağıda verilen konu başlıklarının araştırmacılara yol göstereceğine inanıyoruz.

SEMPOZYUM KONULARI 

A- ELEŞTİREL DÜŞÜNCE

Eleştirinin kavramsal analizi ve önemi

Eleştiri metodolojisi

Eleştirel bakışta etkili olan dinamikler

Eleştiri-bilim ilişkisi

Modern eleştiri kuramları

Eleştirel bakış ve sosyo-politik gerçeklik ilişkisi

Eleştirellik ve maslahat diyalektiği

İslam düşüncesinde eleştiri örnekleri

İslam düşüncesinde eleştiri geleneği

İslam’da bilgi-iktidar ilişkisi

İfrattan tefrite uçlarda gezinmek

Orta yolcu anlayış-eleştirel düşünce ilişkisi

Müslüman aydın ve entelektüel

B- ELEŞTİRİ AHLAKI

İslam düşüncesinde tahammülün kavramsal karşılıkları

Tahammülün Kur’an ve sünnetteki anlamı, çerçevesi, gayesi

Düşünce farklılıklarına tahammül meselesi

Tahammül ahlakı ve gerekleri

İslam düşüncesinde ötekine tahammülün sınırları

Tahammül ve toplumsal ilişkiler dengesi

İslam toplumlarında yeni olana tahammülün siyasi ve sosyo-kültürel arka planı

Düşünceye tahammül ve şiddet

Sabır-tahammül ilişkisi

Tahammül mü hoşgörü mü? (Sosyoloji kuramları açısından)

İslam dünyasında fikrî çatışma ve tahammül problematiği

İslam düşüncesinde bireycilik, özgürlük ve çok kültürlülük

Fundemantalizm ve radikalizm

Yayın Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 01:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2019, 00:49
banner25
YORUM EKLE

banner26