"Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Forumu: Göç ve Diaspora"

Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ortaklaşa düzenleyecekleri düşünce kuruluşları forumunda, bu disiplinler arası konuma sahip olan göç ve diaspora konularının akademik düzlemde tartışılması arzu edilmektedir.

"Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Forumu: Göç ve Diaspora"

Modern insanlık tarihinde iki olgunun ciddi anlamda ön plana çıktığını görmekteyiz: Ulus-devlet ve göç. Ulus-devlet konusu, özellikle birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İmparatorlukların da yıkılmasıyla siyaset sosyolojisinde hemen tüm araştırmalardaki analizlerde baskın bir yer tutmuştur. Göç, günümüze kadar insanlığın en temel olgularından biri olagelmiştir. Bununla beraber, günümüzde uluslararası göç, bir ulus devletten başka bir ulus devlete yapılmaktadır. Elbette bu durum göç edilen ulus devletler ve göç edenler için birçok karmaşık yeni durumlar ortaya çıkarmaktadır.

Küreselleşme ve kitle iletişim araçlarındaki gelişmelerle kolaylaşan göç olgusunu, hem kaynak ülkedeki iten faktörler (çatışmalar, kıtlık, siyasi baskı, doğal afetler vs.) hem de hedef ülkedeki çeken faktörler (ekonomik imkanlar, dini ve siyasi özgürlük, ekilebilir alanlar ve aile bağları bs.) açısından yeniden değerlendirmek gerekir. Ayrıca, göçmen grupların geldikleri toplumda nasıl karşılandığı ve uyumu dikkate alınmalıdır. Gittikleri yerdeki uyum sorunları (dil, dini özgürlük, gelenek görenekler, ayrımcılık vs.) açısından da göç olgusunun çok çeşitli etkileri vardır.

Göç eden toplulukların anavatan ile ilişkileri hep merak edilen ve araştırılan bir konu olmuştur. Özellikle onların gittikleri ülkelerde nasıl örgütlendikleri ve kimliklerini nasıl muhafaza ettikleri yoğunluklu çalışılan konular arasındadır. Bu durum diaspora kavramı ile tanımlanmış ve geleneksel olarak bu kavram Yahudiler, Ermeniler ve daha da önceleri Yunanlılar ile anılmıştır. Fakat modern dönemde özellikle Türkler, Araplar, Kürtler ve daha birçok Müslüman göçmen toplulukları da genelde batı toplumlarına verdikleri yoğun göç ile diaspora tanımlamasının içinde değerlendirilmektedirler.

Elbette diasporada bulunan toplulukların temsilcileri, kültürel özelliklerini koruyarak diğer başka ulus devletlerde bulunan diaspora toplulukları ile de bağlarını koruyarak varlıklarını yürütmeleri önem arz etmektedir. Gönderen ülkelerde yabancı ve ev sahibi ülkelerde öteki olarak algılan bu topluluklar için aidiyet konusu çok önemli bir konu olarak araştırmacıların önünde durmaktadır. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bağlantılı göç ve diaspora konuları hem Batı ülkeleri hem de kaynak ülkeler açısından oldukça tartışmalı hale gelmiştir.

Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ortaklaşa düzenleyecekleri düşünce kuruluşları forumunda, bu disiplinler arası konuma sahip olan göç ve diaspora konularının akademik düzlemde tartışılmasını arzu etmektedir.

Sempozyum Konu Başlıkları:

 • Göç: İten Faktörler
 • ​Göç: Çeken Faktörler
 • Diaspora ve Diasporalaşma
 • Diaspora ile Geniş Toplum İlişkileri
 • Diasporanın Teorik Perspektifleri
 • Küresel diasporalar
 • Dünya genelinde Arap/Türk diasporası
 • Diaspora, Medya ve Ulusötesi
 • Diaspora Siyasal Katılım Politikaları
 • Diaspora ve Yumuşak Güç
 • Diaspora ve Vatandaşlık
 • Diaspora ve Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Göçün Kökene Etkisi
 • Hedef Bölgeler 
 • Diaspora ve Ekonomik Kalkınma
 • Diasporası ve Çatışma/Barış
 • Diaspora ve Sivil Toplum Örgütleri
 • Diaspora ve Welfare
 • Sosyal, Kültürel Olarak Diaspora
 • Uluslararası Göç ve İnsan Hakları
 • Yasadışı Göç
 • Göç, Diaspora ve Kimlik
 • Geri dönüşler
 • Göç ve Küreselleşme
 • Diaspora Topluluklarından Kaynakları
  (ekonomik, sosyal ve entelektüel)
 • 'Eski' diasporalar canlandırılması
 • Diaspora kurumları
 • Farklı Diaspora Gruplarının İlişkileri


Ulaşım ve Konaklama:
Bildirisi kabul edilen yurtiçi ve yurtdışı katılımcıların kongreye ait tüm masrafları (Ulaşım, Konaklama vd..) organizasyon tarafından karşılanacaktır.

Önemli Tarihler:

Bildiri Özet Gönderim Son Tarihi

20.04.2019

Kabul Edilen Özetlerin İlanı

30.04.2019

Tam Metin Gönderim için Son Tarih

20.06.2019

Konferans Tarihi

09-10.07.2019

Katılım Şartları:
Sempozyum bütün soysal ve beşerî bilimler mensuplarına açıktır.  Bölgeyle ilgili uzmanlar, akademisyenler, düşünce kuruluşları, araştırma merkezleri, medya mensupları, karar alıcılar ile doktora öğrencileri sunumları ve makaleleriyle katılabilecektir.

 • Yazılar Türkçe, Arapça ve İngilizce yapılabilir.

 • Sunumlar Türkçe, Arapça ve İngilizce yapılacaktır.

 • Özetler genişletilmiş özet şeklinde olmalıdır (500 kelimeden az olmamalı).

 • Arapça yazımlarda başlık 16 punto, yazı 14 punto olmalıdır.

 • Son not sistemi kullanılmalıdır.

 • Yazılar bilimsel standartlarda ve orijinal olmalıdır.

 • Yazılar [email protected] e-mail adresine gönderilmelidir.

İletişim:

Not: Etkinlik sonrasında bildilerin tam metinlerinden oluşan bir kitap basılacaktır.

Yayın Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 06:00
banner25
YORUM EKLE

banner26