"Hazza Karşı Yaşam"

İLEM Sunumları 158.'sinde Konuşmacı Ahmet Faruk Çağlar, "Hazza Karşı Yaşam" başlıklı sunumunu ilgililerine sunuyor.

"Hazza Karşı Yaşam"

İnsanın yaşamını koruyup sürekliliğini sağlamaya yönelik arzu ve çabası onun bedensel ve zihinsel tüm yapıp etmelerinin ardındaki temel “güdü”, temel saiktir, birincildir. Ve bu arzu insanlık tarihi boyunca -doğrudan ya da dolaylı olarak- çeşitli şekillerde ifade edilmiştir. Ancak bu arzuyu kavramsallaştırmaya, onu düşüncenin konusu yapıp ardındaki ontolojik ilkeyi açık kılmaya yönelik ilk sistematik, felsefi çaba Stoacı filozoflara atfedilebilir. Stoacılar bu son derece aşikâr arzuyu “oikeiosis” terimi ile kavramsallaştırmışlar ve sadece etik anlayışlarını değil, topyekûn felsefelerini –Hazcı/Epikürosçu okul ile karşıtlık içinde– bu kavram üzerine inşa etmişlerdir. Bu sunumda, Stoacı “Oikeiosis Öğretisi” tarihsel bir çözümlemeye tabi tutularak modern ve çağdaş felsefede aldığı çeşitli biçimler üzerinde durulacaktır. Daha önemlisi, kökleri Stoacılar ile Epikürosçular arasındaki karşıtlığa dayanan, canlıların davranışlarına temel oluşturan birincil içgüdünün ne olduğuna dair tartışmanın 20. yüzyılın en önemli psikoloji ekollerinden biri olan psikanalizde de son derece merkezî bir yer işgal ettiği gösterilecek, Freud’un bu tartışmada “hazcı” bir tutum benimsediği savunulacaktır.

Yer: İLKE Derneği

Tarih: 22 Kasım Cuma

Saat: 18.00

YORUM EKLE