Bilir misin Kadir Gecesi nedir?

Ramazan gecelerinden bir gece “Kadir Gecesi’dir.” Çok bereketli ve hayırlı bir gecedir o. Kur’an-ı Kerim’de O’nun bin aydan daha üstün olduğu bildirilmiştir. Bin ay seksen üç sene dört ay eder. Bu geceyi ibadetle geçirmek kendisine nasip olan kişi ne kadar bahtiyar kısmetli biridir. Çünkü bu geceyi ibadetle geçiren sanki seksen üç sene dört ay ibadet etmiş gibidir. Diğer taraftan bu gecenin, bin aydan daha ne kadar daha fazla değerli olduğunu bilmemekteyiz. Allah’ın (c.c) ne büyük nimetidir ki kadrini bilenler için böyle sonsuz, büyük bir nimeti ikram etmiştir. Dürr-ü Mensur (İmam Celaleddin  El-Suyuti Tefsiri) isimli kitapta, Enes (r.a.)’den nakille Hz.Peygamber’in (s.a.s) şöyle buyurduğu bildirilmektedir: ”Allah Kadir gecesini başka ümmetlere değil benim ümmetime lütfetmiştir.”

Bu büyük ikram ve lütfun sebebleri konusundaki rivayetlere göre, kendi ümmetinin ömürlerinin daha önceki ümmetlerin ömürlerine nazaran pek kısa olduğunu ve kendi ümmetinin kısa bir ömür içerisinde güzel ameller işlemekte diğer ümmetlere yetişemeyeceğine üzülen Hz. Peygamberin (s.a.s) bu üzüntüsünü gidermek için bu gece bahşedilmiştir. Nitekim bir mümin böyle on geceyi ibadetle geçirse sekiz yüz otuz üç sene dört aydan daha çok ibadet etmiş olur. Bir başka rivayette, Hz.Peygamber (s.a.s) İsrailoğulların’dan bir kişinin bin ay Allah (c.c) yolunda cihad ettiğini buyurunca Sahabe-i Kiram bu kadar uzun süre cihad edemeyeceklerini düşünerek üzüldüler. Bunun üzerine Allah (c.c) bu farkı telafi için Kadir Gecesi’ni ikram etmiştir. Bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s) İsrailoğulları'ndan Hz.Eyyüp, Zekeriya ve Yuşa’nın seksener sene Allah’a (c.c) ibadetle vakit geçirdiklerini ve bir kıl payı bile Allah’ın (c.c) emrine karşı gelmediklerini bildirince, Sahabe-i Kiram buna hayret ettiler. İşte o zaman Cebrail (a.s) inerek Kadir Suresi’ni getirdi. Bunların dışında başka rivayetler de vardır. Buna benzer rivayetlerin farklı oluşları aynı zaman dilimi içinde değişik olaylar arkasından bir ayet nazil olunca, o ayetin bu olayların hepsiyle ilgili gösterilmesindendir. Ayetin ve surenin iniş sebebi ne olursa olsun, Ümmet-i Muhammed için bu Allah’ın büyük bir lütfudur. Kadir gecesi de Allah’ın (c.c) büyük bir ikramıdır.

Ergenlik çağından beri Kadir Gecesi’nin ibadetlerini asla kaçırmadım diyen müminlere ne kadar imrenilse azdır.

Bu gecenin fazileti bizzat Kur’an’ı Kerim’de zikredilmiş, bu konuda ayrı bir sure nazil olmuştur. Bundan dolayı bu surenin tefsirinin yazılması uygun düşmektedir.

Kadir Suresi

“Bismillahirrahmanirrahim.  Şüphesiz biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik.”

Açıklaması: Kur’an’ı Kerim Levh-i mahfuzdan bu gece indirilmiştir. Tek bu ayet dahi bu gecenin faziletini anlatmaya yeterlidir. Çünkü Kur’an gibi bir yüce bir kitap kendisine nazil olmuştur. Kaldı ki daha başka pek çok bereket ve faziletler de o gecede olmuş olabilir. Hemen arkasından heyecan ve isteği çoğaltmak için şöyle buyrulmuştur:

Sen bilir misin ki Kadir gecesi nedir?

Açıklaması: Yani bu gecenin sahip olduğu güzellikler ve faziletler dolayısıyla ne kadar yüce olduğunu biliyor musun? Bundan sonra birkaç fazileti bildirilmektedir:

Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.

Açıklaması: Bin ay boyunca ibadet etmenin ne kadar sevabı olursa, Kadir Gecesi’nde de ibadet etmenin sevabı ondan daha çoktur.

O gece melekler iner de iner.

Açıklaması: Allame Fahrettin Razi diyor ki: Ey insanoğlu! Melekler seni ilk gördüklerinde senden nefret ettiklerini, beğenmediklerini bildirerek, Allah’a (c.c) “Dünyada bozgunculuk çıkartan ve kan akıtan birini mi yarattın?” dediler. Daha sonra annen baban seni bir damla meni halinde gördüklerinde tiksindiler. Fakat Allah (c.c) bu damlaya en güzel şekli verip en güzel bir biçimde lütfedince, anne baban da sevgi ve şefkat göstermeye başlamıştır. Bugün müminler Allah’ı (c.c) tanımak ve Rabbi’ne itaat etmekle meşgulken, melekler de kendi sözlerinden dolayı özür dilemek için inerler.

O gece Ruhu’l Kuds yani Cebrail de iner.

Açıklaması: Burada Ruhun manasından kastedilen genel olarak alimlerin görüşüne göre Cebrail’dir.(a.s) Hz.Peygamber’in (s.a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Kadir gecesinde Cebrail (a.s) meleklerden bir toplulukla beraber inerler ve kimi ibadet ve zikirle meşgul görürlerse onun için Allah’ın (c.c) rahmetini dilerler, ona dua ederler.”

Rableri’nin emriyle hayırlı her şeyi alarak yeryüzüne doğru inerler.

Açıklaması: Mezahir-i Hak isimli kitapta şöyle yazmaktadır: “Melekler o gece yaratıldı ve o geçe Hz. Adem’in (a.s) yapısı toplanmaya başlandı. O gece cennette ağaç dikildi. Bu gecede duaların kabul edildiği pek çok hadiste bildirilmiştir.” Dürr-ü Mensur isimli eserde de, bir rivayete göre o gecede Hz.İsa (a.s) göğe kaldırıldı. O gecede İsrailoğullarının tövbesi kabul edildi.

O gece baştan sona selamdır.

Açıklaması: Yani bütün gece melekler tarafından müminlere sürekli selam verilir. Bir grup melek gelir, diğeri gider. Hadislerde de bu açıkça belirtilmiştir.

O gece ferin doğuşuna kadar bütün bereketleriyle devam eder.

Gecenin özel bir bölümünde bu bereketler ve güzellikler olup da diğer bölümlerinde yok demek değildir. Sabah oluncaya kadar bu lütuf ve nimetler devam eder. Allah’ın (c.c) çeşit çeşit faziletlerini bildirdiği bu sureyi açıkladıktan sonra, yazımızı bir hadisle sonlandıralım.

Ebu Hureyre (r.a) Hz. Peygamber’in (s.a.s) şöyle buyurduğunu söylemiştir: “Kim Kadir Gecesi’ni imanlı olarak, karşılığını da yalnız Allah’tan umarak  ibadetle geçirirse önceki tüm günahları affolur.”

YORUM EKLE

banner19

banner26