Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında Tokat Milletvekili Osman Saraç’ın kanun tasarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında Tokat Milletvekili Osman Saraç’ın kanun tasarısına ilişkin Yeni İstiklal Gazetesi 2 Şubat 1966 tarihli haber metnini istifadelerinize sunuyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında Tokat Milletvekili Osman Saraç’ın kanun tasarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 633 sayılı kanunun bazı maddlerini tadil eden ve A.P. Tokat milletvekili Osman Saraç tarafından hazırlanıp A.P. meclis grubuna sunulan ek kanun tasarısı:

Madde 1. 22 maddenin a fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  1. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Din İşleri Yüksek Kurulu başkanı ve üyelerinin , Diyanet İşleri başkan yardımcılarından birinin , din hizmetleri ve din görevlerini olgunlaştırma dairesinin başkanı: Yurt içinde veya dışında din öğrenimi veren yüksek dereceli okul ve fakültelerden en az birini bitirmiş olması, Arapçayı okur, yazar ve konuşur olması; (İslami ilimlerden birinde doktora, master yahut mesleki ihtisas yapmış ve orijinal eser vermiş olanlar ile Batı dillerindn birini bilmek tercih sebebidir.) bu diplomalardan birini hâmil olarak meslekte veya dini mesleki kariyerde beş yıl veya din eğitimi veren yüksek müesseselerde mesleki öğretim görevlisi olarak sekiz yıl çalışmış olması şarttır.

Aynı maddenin f fıkrası da şöylece tadil edilmiştir:

       f) Kadrolu imam hatiplerin, imam hatip okulu ikinci devresini bitirmiş olanları(Bu nitelikte istekli çıkmadığı takdirde imam hatip okulları birinci devresini bitirenler, bu gibilerin bulunmadığı hâllerde: Mesleki ehliyetleri imtihanla sabit olanlardan vekaleten ve başarıyla altı ay imam ve hatiplik görevini yapmış olanlar asaleten tayin edilirler.)

Madde 2. Geçici üçüncü maddenin birinci fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir: Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Diyanet İşleri Başkanlığı iller kuruluşlarında (müftü, vaiz, müsevvit, imam-hatip, imam, hatip, müezzin ve Kuran kursu öğretmeni olarak görevli bulunanlardan (a) bendine şu fıkra eklenmiştir:

  1. Maaşlı kadrolarda görevli bulunan müftü ve vaizlerin daha önce geçen hizmetlerinden her üç yılı bir terfi süresi sayılarak intibakları yapılır.

  1. İlk öğrenimini yapmamış olanlardan yaşları 45 ten aşağı bulunanların en geç 5 yıl içinde bu öğrenimlerini tamamlamaları esastır.

Ek madde 1.

Diyanet işleri başkanı, başkan yardımcılarından biri, Din İşleri Yüksek Kurulu başkan ve üyeleri, dini hizmetler ve din görevlilerini olgunlaştırma dairesi başkanı, müftüler, vaizler, mushafları inceleme kurulu başkanı ve üyeleri imam-hatip ve müezzinler 637 sayılı devlet memurları kanunun 44. Maddesi hükümlerine tâbi değildirler. Ancak bu gibilerden yaşları 65 ten fazla olanların görevlerini yapabilecek durumda olduklarını sıhhi kurul raporuyla her yıl tevsik etmeleri gerekir.

Ek madde 2.

Yüksek Din Kurulu üyelerinin üçte biri, bu kurul üyeler veya başkanında bulunması gereken niteliklere sahip olmayan kimselerde, Yüksek Din Kurulu’nun salt çoğunluğunun tensip ve ittifakıyla atanabilirler.

Yeni İstiklal Gazetesi, 2 Şubat 1966

YORUM EKLE