Arnavudiye/Defterdar Arnavut Hasan Ağa Camii'nin inşâ kitâbesi ve çevirisi

Bosna-Hersek, Banaluka/Banjaluka’da Arnavudiye/Defterdar Arnavut Hasan Ağa Camii'nin 1003/1594-95 tarihli inşâ kitâbesi ve çevirisini ilgilerinize sunuyoruz. Müfid Yüksel yazdı.

Arnavudiye/Defterdar Arnavut Hasan Ağa Camii'nin inşâ kitâbesi ve çevirisi

Manzum kitabe 16. yüzyıl ünlü şairlerinden Sebzî’ye âittir. Sebzî mahlaslı bu zâtın asıl ismi kayıtlarda yer almamıştır, İstanbul Davut Paşa Mahallesi'nden ve hâfız olup imamlık yapmıştır. Tezkirelerde kaydı ve şiirlerinden örnekler yer almaktadır. Beyâni Tezkiresine göre müretteb divânı vardır. ( Kınalızâde, Tezkiretu’ş-Şuarâ, TTK Yayınları, 1989, Cilt. 1, Shf. 448-449; Aşık Çelebi, Meşâiru’ş-Şuarâ, Yazma, Ali Emiri Kütüphanesi, TRH. 772, Vrk. 398-399; Latîfi, Tezkire, Shf. 183, Kütüphane-i İkdâm, İstanbul, 1314; Beyâni Mustafa bin Carillah, Tezkiretu’ş-Şuarâ, Haz. Dr. İbrahim Kutluk, TTK Yayınları, 1997, Ankara, Shf. 117)

Arnavudiye/Arnavut Defterdar Hasan Ağa Camii, Ekrem Hakkı Ayverdi’nin “Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri, Yugoslavya” adlı eserinin II. Cildinin, 3. kitabında yar almış, kitabesi ise bazı okuma hataları ile kaydedilmiştir. Shf. 14-16)

1992'ye kadar ayakta olan Arnavudiye/ Defterdar Arnavut Hasan Ağa Camii bu tarihte patlak veren savaşta Sırplar tarafından tümü ile yok edilmiş, enkazı nehirlere atılmış, kitabeleri de yok edilmiştir. Cami, şimdilerde Türkiye (Vakıflar Genel Müdürlüğü) tarafından yeniden aslına uygun olarak ihyâ ve inşâ edilmektedir. Kitâbe metni eski fotoğraflarından ve Ekrem Hakkı Ayverdi'nin eserindeki kayıtlardan mukayese edilerek tesbit edilmiştir.

ر

بر طرح لطيف اتدی و وضع شريف اتدی   الأجرعلی الله دير سيرين ايديجك أبرار 

عفو ايليه لطفندن كم رحمتی واسع در    مجموع خطيئات و ذنبنی آنڭ غفّار

بو جامع زيبايه آيا نه ديسم تاريخ    هاتف ددی ای سبزي دی جامع دفتردار

سنه ثلث و الف

Bu câmi’i çün yapdı Muhsin-i hayr-âsâr  

Merzât-ı Hudâ içün mâlını idüp îsâr

Bir tarh-ı latîf  itdi/etdi ve vaz’-ı şerîf itdi /etdi

El-ecru Alallah (Ecri veren Allah’dır) dîr/der seyrin idicek ebrâr

Afv eyleye lütfundan kim rahmeti vâsi’dir

Mecmû’-ı hatîât ve zenbini ânın Gaffâr

Bu câmi’-i zîbâya âyâ ne disem/desem târîh

Hâtif didi ey Sebzî di/de Câmi’-i Defterdâr

Sene selase ve elf  (1003)

عجلوا بالصلاة قبل الفوت ، وعجلوا بالتوبة قبل الموت

“Vefat etmeden önce namaz kılmakta acele ediniz. Ölümden önce de tevbe etmekte acele ediniz.”

Hadis rivâyeti, senedi zayıf olmakla birlikte manası sahihtir.

Müfid Yüksel

Kaynak: mufity.blogspot

YORUM EKLE