15 başlıkta sûfilerin hâlleri ve uğradığı bazı makamlar

3 / 18
Makam ise kelime anlamı itibariyle menzil, merhale, konak ve mertebe mânâlarına gelir. Tasavvuf ıstılahında sâlikin gösterdiği gayretle, ulaştığı sıkıntılara katlanarak, azimli bir şekilde gerçekleştirdiği merhaleler olarak ifade edilebilir. Sûfilere göre makam, kulun kendi irâdesi ve gayretiyle kazandığı ve vasıf hâline getirdiği âdab ve ahlâktır.

Tasavvufta bahsi geçen, sufilerin büründüğü hâller ve uğradığı bazı makamları derledik.

Makam ise kelime anlamı itibariyle menzil, merhale, konak ve mertebe mânâlarına gelir. Tasavvuf ıstılahında sâlikin gösterdiği gayretle, ulaştığı sıkıntılara katlanarak, azimli bir şekilde gerçekleştirdiği merhaleler olarak ifade edilebilir. Sûfilere göre makam, kulun kendi irâdesi ve gayretiyle kazandığı ve vasıf hâline getirdiği âdab ve ahlâktır.

Tasavvufta bahsi geçen, sufilerin büründüğü hâller ve uğradığı bazı makamları derledik.

banner19

banner26