, 24 Şubat 2017
Hikmet

Neredeyse kızının ölümüne oynayacak bir babayla tanıştık. Çünkü kızı Müslüman olarak ölmüştü. Haşim Akın yazdı.
07/04/2016 10:00
İzlenme: 2599
Kızı Müslüman Olarak Ölen Bir Babanın Sevinci
Hikmet
Yaratılmanın bir gerekliliği olarak, aşkın bir tezahürü olan muhabbet de 'Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl / Muhammedsiz muhabbetten ne hâsıl' düsturu gereği Rasûlullah Efendimiz odaklıdır. Metin Erol yazdı.
28/03/2016 10:00
İzlenme: 3871
İlahi aşk - beşeri aşk diye bir ayrım olmaz
Hikmet
Kimi zaman öyle sorulara maruz kalır ki, ağırlığı altından kalkamaz insan. O ağır sorular, aslında nice sırlara gebedir. Cevap anahtarı soruyu açtığı an, dökülüverir sırlar ortaya. Metin Erol yazdı.
11/03/2016 14:00
İzlenme: 6514
Okkalı sorulara okkalı cevaplar
Hikmet
Arifler için sahih hürriyetin şartı; insanın gözünde varlıkların eşit değerde olmasıdır. Ahmed Öztürk, hürriyeti çok ender görülen bir makam olarak yorumlayan ariflerin bu husustaki sözlerini derledi.
11/03/2016 12:00
İzlenme: 2679
7 sufiden hürriyete dair
Hikmet
ÖNEMLİ ADAMLAR
Deniz Baran, Peygamberler haricinde Kur’an’da adı geçen 11 kişiyi, ayetlerden alıntılarla derledi.
08/03/2016 15:00
İzlenme: 4038
Peygamberler haricinde Kur an da adı geçen 11 kişi
Hikmet
Şemsüddin Ahmed Efendi tarafından telif edilen 'Dört Büyük Halife' adlı eser İslam tarihi, ibadet, tasavvuf hakkında da bize eşsiz bilgiler veriyor. Metin Uygun yazdı.
03/03/2016 08:00
İzlenme: 2202
Onların menkıbeleriyle maneviyatımız tazelenir
Hikmet
Büyük tövbe ayı dediğimiz Cemaziyelevvel geldi, geçiyor. Milletimiz üç aylara gönlünü temizleyip girmek için bu ayları tövbe ile yâd etmiş. Burak Özkanlı haber verdi.
02/03/2016 10:00
İzlenme: 2994
Büyük tövbe ayı Cemaziyelevvel
Hikmet
Tevekkül, başka hiçbir şeye bağlanmadan sadece Allah'la yaşayan kalbin hâlidir. Ahmed Öztürk, bazı sufilerin tevekkül üzerine sözlerini derledi.
21/02/2016 15:00
İzlenme: 5044
22 sufiden tevekkülün izahı
Hikmet
Arifler, yeri geldiği zaman gereğince konuşmanın en şerefli hasletlerden biri, gerektiğinde susmanınsa Allah dostlarının işi olduğunu ifade ederler. Ahmed Öztürk sufilerin sükut hakkindaki görüşlerini derledi.
10/02/2016 10:00
İzlenme: 3562
9 sufiden sük t hakkında tavsiyeler
Hikmet
Muhammed Fevzî bin Muhammed Şerîf el-Batûmî'nin Hülâsatu’t-tasavvuf risalesindeki bâtinî yorumlarından birine tasavvuf kelimesine yüklemiş olduğu anlam örnek olarak verilebilir. Ünal Şahin yazdı.
09/02/2016 15:00
İzlenme: 2393
İslam ve ümmet adına münbit bir şehir idi Batum
Hikmet
Edebi kısaca izah etmek gerekirse güzel ahlaklar bütünü deyip içinden çıkabiliriz. Peki sufiler edeb için ne diyor? Ahmed Öztürk derledi.
08/02/2016 10:00
İzlenme: 3809
16 s fiden edeb dersi
Hikmet
El-Muhâsibî'nin 'Âdâbü'n-Nüfûs' isimli eseri Türkçeye 'Nefsin Terbiyesi' olarak çevrildi. Kitapta Muhâsibî, azgın bir nefsi perişan etmenin formüllerini açıklıyor. Yağız Gönüler yazdı.
08/02/2016 08:00
İzlenme: 6183
Allah'la aramızı nasıl düzeltiriz
Hikmet
Kimine göre zühd haramlardan uzaklaşmaktır. Başka bir görüşe göre ise zühd, haramlar söz konusu olduğunda şart, helaller söz konusu olduğunda ise fazilettir. Ahmed Öztürk sufilerin zühd'ü nasıl tarif ettiklerini derledi.
06/02/2016 10:00
İzlenme: 3105
18 s finin dilinden zühdün tarifi
Hikmet
Kulun Allah katındaki değerini belirleyen takva, kişiyi yüce mertebelere taşır. Peki sufiler takvayı nasıl izah ediyorlar? Ahmed Öztürk derledi.
04/02/2016 08:00
İzlenme: 3151
12 sufinin dilinden takva
Hikmet
Gönlü kirlerinden temizleme, Müslümanlığı Rasulullah Efendimiz’in Müslümanlığına azami derecede benzetmeye çalışma gayreti olan tasavvufu, bu ekolün temsilcileri olan 15 sufi nasıl ifade etmiş? Ahmed Öztürk derledi.
02/02/2016 08:00
İzlenme: 3753
15 s fiden tasavvufun izahı
Hikmet
'Kış Hasadı'nda 74 yıllık ömrünü okuyucuya açan Shems Friedlander sanki bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda büyümüş, bu toprakların cefasını ve sefasını çekmiş bizden biri gibi. Yağız Gönüler yazdı.
31/01/2016 15:00
İzlenme: 5299
Lütuf ve nimetler çeşitli kılıklarda girer hayatımıza
Hikmet
Kimdir sûfi, kime derler? Ahmed Öztürk, sûfilerin kendilerinden ‘Sûfi kimdir?’ sorusunun cevaplarını derledi.
31/01/2016 12:00
İzlenme: 6795
S fi kime derler' sorusuna 19 sufiden 19 cevap
Hikmet
Molla Fenari Hazretleri, şer'i imlerle sufiliği birleştirebilmiş bir gönül sultanıdır. Devletine müderris olarak, kadı olarak, şeyhülislam olarak büyük hizmetlerde bulunmuştur. Metin Uygun yazdı.
31/01/2016 08:00
İzlenme: 3653
Osmanlıların ilk şeyhülislamı Molla Fenari
Hikmet
Hâl ve ahvâl, dinî his ve heyecan anlamına gelir. Makam ise, kulun kendi irâdesi ve gayretiyle kazandığı ve vasıf hâline getirdiği âdab ve ahlâktır. Ahmed Öztürk, sufilerin büründüğü hâller ve uğradığı bazı makamları derledi.
27/01/2016 12:00
İzlenme: 5650
15 başlıkta s filerin h lleri ve uğradığı bazı makamlar
Hikmet