, 19 Nisan 2018
İşte Türkçedeki Esmaül Hüsna kitapları

25526

İşte Türkçedeki Esmaül Hüsna kitapları

Esmaül Hüsna kitapları, Allah’ın isimlerinin anlaşılması için yazılan eserlerdir. Peki, Türkçe’de kimlerin Esmaül Hüsna üzerine kitapları var? Ferhat Özbadem yazdı..

İlgili Yazılar
İnsan Allah der de titremez mi
İnsan “Allah” der de, titremez mi?

Mustafa İslâmoğlu bu kitabıyla Allah demek “anlam” demektir deyip; Müslümanları Kur’an’a Göre Esmâ-i Hüsna’yı bilmeye davet ediyor.
20/02/2012 12:12
En Güzel 99 İsim 99 Yazı Beyoğlu'nda video
En Güzel 99 İsim 99 Yazı Beyoğlu'nda (video)

İstanbul Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi güzel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Sergi, tek bir hattatın kaleminden çıkan ilk Esmaü'l Hüsna sergisi. Sergideki eserlerin altındaki imza hattat Mustafa Cemil Efe'nin.
25/02/2015 13:01
Esma-ül Hüsna hayatımızın neresinde
Esma-ül Hüsna hayatımızın neresinde?

Şu mübarek Cuma gününde bir düşünsek: Allah’ın güzel isimlerinin kaçını biliyoruz, hayatımızın neresine yerleştiriyoruz?
20/01/2012 08:08

 

 

Esmaül Hüsna, Allah’ın (cc) güzel isimleri demektir. Bu alanda yazılmış birçok eser vardır. Bu eserler genel olarak müelliflerinin durduğu yere göre yorumlanmış eserlerdir. İman konusunda ilk mesele Allah’a imandır. Allah’a iman konusunun tam anlaşılabilmesinin ilk şartı ise Allah’ı tanımaktır. Allah’ın isim, sıfat ve fillerinin mana ve muhtevasının bilinmesidir. Esmaül Hüsna kitapları, Allah’ın isimlerinin anlaşılması için yazılan eserlerdir. Bu eserlerin içerikleri ve bu alandaki diğer eserler ile arasındaki farkları dikkate alıp bilgilerinden istifade etmek gerekir. İşte bu meyanda bir kısım eserlerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz.

Esmaül Hüsna Şerhi (Ali Osman Tatlısu): Ayetler ışığında Allah’ın güzel isimlerini ele alan eser, isimlerin anlamlarını verdikten sonra o ismin hangi ayette ne şekilde geçtiği üzerinde duruyor. Ayetler içindeki manalar ile ilgili kısa yorumlar yapılıyor. İlgili güzel ismin nasıl anlaşılması gerektiği ile ilgiliEsmaül Hüsna, Esma-i Hüsna, Esmaü'l Hüsna kitapları olarak görüşler beyan etmektedir. Eserin birinci bölümünde Esmai Hüsna bilinci ile ilgili çok güzel bilgiler verilmekte. Bu alanda yapılan çalışmalar içinde hurafe barındırmayan nadir eserlerdendir.

Esmaül Hüsna Şerhi (Mahmut Toptaş): Kullandığı dil çok sade ve anlaşılır olan bir çalışma. Allah’ın güzel isimleri anlatılırken ayetlere ve hadislere yer verilmekte. Güncel olan bazı yorumlar yapılmakta. Eser hazırlanırken istifade edilen eserler şunlar: Zeccac’ın (241-311 H.) “Tefsir-ül esmaillahil hüsna”, Kuşeyri'nin (376-465 H.) “Et-Tahbir fi-t-Tezkir”, İmam-ı Gazali'nin (450-505 H.) “el-Maksad-ül esma şerhu esmaillahil husna”, Fahreddini Razi'nin  (544-606  H.)  “Levamiu-1-Beyyinat şerhu esmaillahi teala ves-sıfat”, Kurtubi'nin (..... 671) “el-esna fi şerhi esmaillahil husna” (Süleymaniye pertevniyal 448) Ali Osman Tatlısu'nun “Esma-ul Hüsna Şerhi”  ve Toptaş hocanın kendisinin yazmış olduğu Şifa tefsirinde Esmai Hüsna ile ilgili kısımlar. Nadir de olsa tasavvuf ekolü yaklaşımları olduğunu da belirtelim.

Kur’an ve sünnete göre Esmaül Hüsna Şerhi (Said el Kahtani): Eserin en çok dikkat çeken kısmı Esma-i Hüsna’nın 99 isim ile sınırlandırılmayıp yüz küsür isim olarak hazırlanması. Ayet ve sahih hadisler ile izah edilmiş. Verdiği hadislerin nasıl anlaşılması gerektiği ile ilgili de kısa yorumlar içeren bir eser. İçinde hurafe barındırmayan bir eser. Müfessir ve muhaddis âlimlerin görüşlerine sık sık başvurulmuş bir çalışma. Eski dönem âlimlere ait diyebileceğimiz bu çalışma ilk dönem Esma-i Hüsna çalışmalarındandır.

Esmaül Hüsna, Esma-i Hüsna, Esmaü'l Hüsna kitaplarıEsmaül Hüsna Şerhi (Mustafa Necati Bursalı): Okuyucu ile konuşuyor gibi yazılan bir çalışma. Bol bol şiir ve münacatlara yer verilen bir çalışma. Daha çok hadislerden kaynak veriliyor. Tefsirlerden yapılan alıntılar dikkat çekiyor. (Özellikle Elmalılı Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsirinden.) Bazı Esmaların izahından sonra şiirimsi dualara yer veriliyor. Kullandığı dil itibari ile okuyucunun ya Osmanlıcaya aşina olması gerekiyor ya da yanında bir lügat bulundurması gerekiyor. Esmaların delalet ettiği farklı manalara da işaret ediliyor.

Esmaül Hüsna’dan esintiler (Saadettin Kaplan): Esma-i Hüsna çalışmaları içinde farklı bir tarzda neşredilen nadir eserlerdendir. Şiir ve münacat ile Esmaları anlatan bir eser.

Ayet ve Hadislerde Esmaül Hüsna (Prof. Dr. Metin Yurdagür): Esma-i Hüsna çalışmaları içinde akademik çalışma olarak nitelendirilebilecek bir eser. Eserin mukaddimesinde Esma-i Hüsna ile ilgili verilen bilgilerden bu açıkça anlaşıyor. Ele alınan Allah’ın güzel isimleri Tirmizi’nin rivayet ettiği hadiste geçen isimlerdir. Yapılan yorumlarda kullanılan dil ilim dili olarak dikkat çekiyor. Gazali ve farklı tefsirlere yapılan atıflar ise eseri zenginleştiriyor.

Esmaül Hüsna (Afifüddîn Süleyman et-Tilmisani): Eser her Esma’nın izahında Beyhaki, Gazali ve İbn Berrecan el-Endülüsi’nin o Esma ile ilgili görüşünü beyan etmektedir. Esma’nın geçtiği ayet var ise meali verilmektedir. Esmalara irfanî bir bakış açısı ile yaklaşılmış. Tasavvufî imgeler dikkat çekiyor.Esmaül Hüsna, Esma-i Hüsna, Esmaü'l Hüsna kitapları

Esmaül Hüsna (Prof. Dr. Alaaddin Başar): Risale-i Nur ekolü etkisi ile yazılmış bir eser. Eserin dili nerdeyse Risale-i Nur dili olarak ifade edilebilir. Esmaların tecelli yönü ağırlıklı olarak ele alınıyor. Kainat penceresinden Esmaların anlaşılması için hazırlanmış bir eser.

Esmaül Hüsna – İsmi Azam (Ali Büyükçapar): Eserin hazırlanma sebebi ve amacı ile ilgili olarak müellif gerekli izahı yapıyor. “İsmi Azam kitabı sırların perdesini biraz aralayıp varlık neşesinden tatmak, Sevgili Peygamberimizin ‘Allahu Teala’ya mahsus olarak doksan dokuz isim vardır. Her kim bu doksan dokuz ismi sayarsa Cennete girer, sonsuz saadete ulaşmış olur’ müjdesine erişip, Cemalullah’ı seyretmek arzusu ile kaleme alındı.”

O’nun güzel isimleri (M.Nusret Tura): Her yönü ile tasavvufî bir eser olarak değerlendirebileceğimiz eserin müellifi bir tarikatın halifelerindendir. (Buradaki halife kavramının anlamı için Tasavvuf sözlüğüne bakınız.) Müellifin kullandığı dil Osmanlıca ağırlıklıdır. Esmaül Hüsna, Esma-i Hüsna, Esmaü'l Hüsna kitaplarıKendisi 1903-1979 yılları arasında yaşamıştır. Eserin dilinin anlaşılması için ya Osmanlıcaya aşina olmak ya da lügat bulundurmak gerekiyor.

Esma-i Hüsna (İmam Gazali): Orijinal adı “El-Maksatül Esma Şerhi Esma-il Hüsna”dır. Esma-i Hüsna kitapları içinde kaynak kitap mesabesinde bir eserdir. Gazali’nin vefatından sonra neşredilen Esma içerikli eserlerin birçoğu bu eseri kaynak olarak ele almışlardır. Mutedil tasavvuf ekolü çalışması olarak değerlendirilebilecek bir eser. Kelam ilminin ağırlığı dikkat çekiyor. Tercümesi güzel yapılmış. Esmaların kısa anlamlarını Ferşat Yayınları eserin sonuna eklemiş. Manaları birbirine yakın olan esmaların izahında ince ayrıntılar veriliyor.

Esma-i Hüsna (Karınca yayınları-Derleme): Bu, derleme bir eserdir. Kurtubi, Beyhaki, ez-Züccâci, İmam Ebû Süleyman el-Hattâbi, İbn Kesir, Râğıb el-Isfahani gibi büyük âlimlerin eserlerinden istifade edilerek hazırlanmış derleme bir eserdir. Bu âlimler ile birlikte İbn Teymiyye, İbn Kayyım, İmam Gazali ve F. Razi gibi âlimlerin görüşlerinden de istifade edildiği görülüyor. Ayetlerin bulundukları sure ve ayet numaralarını, hadislerin hangi kaynaklarda yer aldığını, hikmetli sözlerin kimlere ait olduğunu belirtiyor olması esere orijinallik katıyor.Esmaül Hüsna, Esma-i Hüsna, Esmaü'l Hüsna kitapları

Kur'an'a Göre Esma-i Hüsna (Mustafa İslamoğlu): Eserin giriş bölümünde Esma-i Hüsna ile ilgili birçok farklı yönü ile bilgi veriliyor. Bilinç oluşması yönünden önemli olan bu bilgiler çalışmaya verilen emeğe işaret ettiği gibi, takip edilen yöntem ve usul ile ilgili de bilgi vermektedir. Kur’an’ın konuya yaklaşımı ile ilgili bilgiler verildikten sonra, ilgili olan hadislere bakış açısı ve hadislerin tahliline yer verilmesi okuyucunun konuya hâkimiyetini arttıran bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Girişte beyan edildiği gibi kitap, Esma-i Hüsna derslerinden derlenmemiş, müstakil bir ilmî çalışma olarak hazırlanmış. Her isim izah edildikten sonra hatime dua ile yapılıyor. Dualar isimlere özel. Bu yönü ile hem vahyin isteğine uyulmuş oluyor, hem de bir sünnet ihya edilmiş oluyor. Allah’ın güzel isimleri ile Allah’a münacat ediliyor. Şiir tadında olan bu dualar eserin manevi yoğunluğa vesile olmasına katkıda bulunuyor. Esmalar ile ilgili kaleme alınan son dönem eserlerdendir.

Esma-i Hüsna (Feyzullah Birışık): Selef ekolü Esma çalışmalarından sayılabilecek eser kısa ve öz bilgiler veriyor. Esma izahlarına girmeden önce eksik Allah inancının nelere mal olacağı üzerinde bilgiler veriliyor. Esmaül Hüsna, Esma-i Hüsna, Esmaü'l Hüsna kitaplarıEsmalar ile ilgili ayetler verildikten sonra kısa izahlar yapılıyor. Halk dili ile yazılmış olan eserden her seviyedeki insan istifade edebilir.

Esmaül Hüsna (Rauf Pehlivan): Allah’ın (cc) güzel isimlerinin anlamlarını beyan ettikten sonra ilgili ayet var ise mealini veriyor. Bütün isimlerin ardından şöyle enteresan bir yorum yapıyor: “Bir Müslüman inanarak, ihlâsla ‘………’ diye bu mübarek ismin zikrinde devam ederse onun tecellisine, eserlerine nail olur. Allah'ın lütfuna nail olur. Kalbi yumuşar. Zalimlerden emin olur. Hacetleri yerine gelir. Allah'ın izniyle şifa bulur. Maddî ve manevî nimetlere nail olur.”

Esma zikrinin faziletli bir zikir olduğu muhakkaktır. Fakat bu tür yorumlar ile sadece ihtiyaçların karşılanması ve sıkıntılardan kurtulmak için esmaların okunması şık olmasa gerek. Hem yazarın yaptığı yorumun dayanağı olabilecek herhangi bir ayet ya da sahih hadis yoktur. Tamamen kendi yorumudur. Bu noktada yaptığı yorumlara dikkat etmek gerekir.

Beyaz sır (Feridun Yılmaz Yüceler): Allah’ın güzel isimlerinin kısa anlamı verildikten sonra  “İki Cihan Saadeti İçin Gerekli Sır” başlığı altında bu esmanın okunmasının etkisine değiniliyor. Sonrasında, “Değerli Okuyucuma Sunulan Altın Fırsatlar” başlığı altında bir kısım hurafeleri paylaşıyor. Kitabı okuyan kişi şöyle bir psikolojiye kapılabilir: Bu dünyada İslam adına bir şey yapmama gerek yok, sadece Esma zikri yaparsam bana yeter. Bu algı kesinlikle yanlış bir algıdır. Bu algıdan sakınmak gerekir. Kitapta verilen bilgilerin kaynağının belirtilmemesi ise ayrıca bir sorun. İntihal olma durumu yüksek bir eser.

Bu eserler dışında neşredilen diğer bir kısım Esmaül Hüsna içerikli eserler de şunlardır:Esmaül Hüsna, Esma-i Hüsna, Esmaü'l Hüsna kitapları

Esma-i Hüsna Şerhi, Sadreddin Konevi, İz Yayıncılık.

Hû, Erdal Çakır, Hece Yayınları.

Esmai Hüsna, Emine Yarımbaş, Ensar Neşriyat.

El-Esmaü'l Hüsna, Prof. İzzeddin Cemel.

99 Güzel İsim Esmaü'l Hüsna, Ahmet Efe.

En Güzel İsimler Allah'ındır / El-Esmaü'l-Hüsna, Hilal Kızılkaya, Mavi Lale Yayınları. Esmau'l Husna, Seyda Muhammed Konyevi, Reyhani Yayınevi.

Esma'ül Hüsna, Abdüsselam Kartal, Gelenek Yayınları.

Esmaü'l Hüsna, Ali Bilge Şahin, Erkam Yayınları.

Esmaül Hüsna / En Güzel İsimler Allah'ındır, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Ailem Yayınları.

Esmaü'l Hüsna / Allah (c.c.)'ın Güzel İsimleri, Mevlüt Karaca, Hisar Yayınları.

Esma'ül Hüsna Hazinesi, İsmail Kılınç, Dört Mevsim Kitap Yayınları.

Esmaül Hüsna, Esma-i Hüsna, Esmaü'l Hüsna kitaplarıEsmaü'l Hüsna ile Münacat, Seyyid Abdülkadir Geylani, Şadırvan Yayınları.

Esmaül Hüsna ile Şifa, Ali Kara, Şifa Yayınevi.

Esma'ül Hüsna - Risale-i Nur'dan Esintilerle, Nurettin Ünal, Elest Yayınları.

Esmaül Hüsna ve Hayatımıza Yansımaları, Mehmet Dikmen, Cihan Yayınları.

Esmaü'l-Hüsna, Tosun Bayrak, Sufi Kitap Yayınları.

Esmaü'l-Hüsna (Cevziyye), Yusuf Ali Büdeyvi/ Eymen Abdurrezzak Es-Sevva/ İbn Kayyim el-Cevziyye, Polen Yayınları.

Öykülerle Esmaü'l-Hüsna, Aysel Zeynep, Kardelen Yayınları.

 

Ferhat Özbadem yazdı

Yorum
Teşekkür
katre
Bu faydalı bilgi için çok teşekkürler. Emeğinize sağlık.
25/09/2015, 13:43

İlgili Konular